Skip to main content
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Agriculture and rural development

Πουλερικά

Πληροφορίες για τα πουλερικά στην ΕΕ, τα μέτρα στήριξης της αγοράς και τα πρότυπα εμπορίας, τα εμπορικά μέτρα, την παρακολούθηση της αγοράς, τις νομικές βάσεις και τις επιτροπές. 

Επισκόπηση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς κρέατος πουλερικών στον κόσμο και καθαρός εξαγωγέας προϊόντων πουλερικών με ετήσια παραγωγή περίπου 13,4 εκατ. τόνων.

Η ΕΕ εισάγει προϊόντα πουλερικών υψηλής αξίας, στα οποία περιλαμβάνονται το στήθος και τα παρασκευάσματα πουλερικών, κυρίως από τη Βραζιλία, την Ταϊλάνδη και την Ουκρανία, και εξάγει προϊόντα πουλερικών χαμηλότερης αξίας.

Τα πουλερικά αποτελούν μέρος της κοινής οργάνωσης της αγοράς μεταξύ των χωρών της ΕΕ, η οποία έχει διάφορες λειτουργίες. Σ’ αυτές περιλαμβάνονται η προστασία των γεωργικών αγορών από ένα δίχτυ ασφαλείας και ο καθορισμός ελάχιστων απαιτήσεων ποιότητας. Οι πτηνοτρόφοι μπορούν επίσης να λάβουν εισοδηματική στήριξη υπό μορφή άμεσων ενισχύσεων.

Μέτρα στήριξης της αγοράς και πρότυπα εμπορίας

Η ΕΕ δεν παρεμβαίνει συστηματικά στις αγορές πουλερικών, ωστόσο, είναι δυνατή η λήψη εξαιρετικών μέτρων στήριξης της αγοράς σε περιπτώσεις ασθενειών των ζώων και απώλειας της εμπιστοσύνης των καταναλωτών.

Η ΕΕ διαθέτει πρότυπα εμπορίας για τα πουλερικά, με τα οποία επιδιώκεται η βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, η προστασία των καταναλωτών και η εξασφάλιση της συνοχής των προτύπων σε ολόκληρη την αγορά της ΕΕ.

Τα πρότυπα αυτά καθορίζουν λεπτομερείς κανόνες σύμφωνα με τους οποίους, προκειμένου να διατίθενται στην αγορά της ΕΕ, τα προϊόντα πουλερικών πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Γενικά, προβλέπουν:

  • ονομασίες πώλησης
  • την αξιολόγηση της ποιότητας
  • τα όρια του τεχνικά αναπόφευκτου ελάχιστου ποσοστού νερού στο κρέας πουλερικών, που απορροφάται κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας
  • ορισμούς και επισήμανση διαφόρων εναλλακτικών μεθόδων παραγωγής πουλερικών.

Σχετικές πληροφορίες

Λίγα λόγια για τα μέτρα παρέμβασης στην αγορά

Μέτρα σχετικά με το εμπόριο

Πιστοποιητικά εισαγωγής

Για την εισαγωγή στην Ένωση πουλερικών που παράγονται εκτός της ΕΕ απαιτούνται άδειες. Αυτός είναι ένας ακόμη τρόπος που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρακολούθηση των εμπορικών ροών. Οι εισαγωγές επιτρέπονται μόνον εφόσον συμμορφώνονται με τα πρότυπα της ΕΕ για την υγεία των ζώων και την ασφάλεια των τροφίμων.

Εισαγωγικοί δασμοί

Οι εισαγωγές πουλερικών από χώρες εκτός ΕΕ υπόκεινται σε εισαγωγικούς δασμούς. Μέσω των εν λόγω εισαγωγικών δασμών, η ΕΕ μεριμνά ώστε οι οικονομικοί φορείς του συγκεκριμένου τομέα να είναι σε θέση να ανταγωνίζονται στην εσωτερική αγορά της ΕΕ με χώρες εκτός ΕΕ.

Δασμολογικές ποσοστώσεις

Οι εισαγωγές οργανώνονται με βάση ένα σύστημα δασμολογικών ποσοστώσεων, το οποίο μπορεί να αφορά κάθε χώρα ξεχωριστά ή να είναι ανοικτό για όλες τις χώρες (erga omnes). Ο όγκος των ποσοστώσεων μπορεί να μεταβάλλεται κάθε χρόνο λόγω προγραμματισμένης αύξησης, νέων διαπραγματεύσεων ή προσχωρήσεων στην ΕΕ.

Πρόσθετοι εισαγωγικοί δασμοί

Είναι δυνατόν να επιβάλλονται πρόσθετοι εισαγωγικοί δασμοί στις εισαγωγές κρέατος πουλερικών προκειμένου να αντισταθμίζονται οι τυχόν δυσμενείς επιπτώσεις στην αγορά της ΕΕ. Οι δασμοί αυτοί επιβάλλονται εάν τα εισαγόμενα προϊόντα έχουν χαμηλότερη τιμή από το επίπεδο που κοινοποιείται από την ΕΕ στον ΠΟΕ (τιμή ενεργοποίησης).

Πρότυπα εμπορίας

Το εισαγόμενο κρέας πουλερικών πρέπει να συμμορφώνεται με τα πρότυπα εμπορίας της ΕΕ, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 543/2008 της Επιτροπής. Ο κανονισμός ορίζει ότι το εισαγόμενο κρέας πουλερικών που φέρει ορισμένες προαιρετικές ενδείξεις πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή της χώρας καταγωγής, το οποίο πιστοποιεί τη συμμόρφωση με τα πρότυπα εμπορίας της ΕΕ.

Σύμφωνα με τον κανονισμό, το Ηνωμένο Βασίλειο* κοινοποίησε στην Επιτροπή τις αρμόδιες αρχές του.

* με την επιφύλαξη της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 543/2008 της Επιτροπής στο Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού όσον αφορά τη Βόρεια Ιρλανδία, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 4 και το παράρτημα 2 σημείο 31 του πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία της συμφωνίας για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (ΕΕ L 29 της 31.1.2020, σ. 7).

Νομικές βάσεις

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, άρθρο  220 – θεσπίζει κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων ενώ το άρθρο 220 ορίζει μέτρα σχετικά με τις ασθένειες των ζώων και τον κλονισμό της εμπιστοσύνης των καταναλωτών λόγω κινδύνων για τη δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων ή των φυτών

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 543/2008 – καθορίζει λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου σχετικά με τους κανόνες εμπορίας για το κρέας πουλερικών.

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2017/1185 – θεσπίζει κανόνες όσον αφορά τις κοινοποιήσεις τιμών και παραγωγής.

Παρακολούθηση της αγοράς

Η ΕΕ παρακολουθεί την αγορά των πουλερικών προκειμένου να εντοπίζει την αστάθεια των αγορών, να παρέχει ακριβείς πληροφορίες στους γεωργούς και στους μεταποιητές σχετικά με την κατάσταση της αγοράς και να συμβάλλει στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη δημόσια πολιτική. 

Παρακολούθηση της αγοράς στην πράξη

Κάθε χώρα της ΕΕ υποχρεούται να υποβάλλει στην Επιτροπή, το αργότερο έως τις 12.00 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών) κάθε Τετάρτη, την τιμή πώλησης στα κέντρα σφαγής ή τις τιμές χονδρικής πώλησης που καταγράφονται στις αντιπροσωπευτικές αγορές για ολόκληρα κοτόπουλα της κατηγορίας A (γνωστά ως «κοτόπουλα 65%»), ή για μια άλλη παρουσίαση ολόκληρων κοτόπουλων εάν είναι πιο αντιπροσωπευτική.

Σχετικές πληροφορίες

Επιτροπές

Διάφορες επιτροπές, που αποτελούνται από εκπροσώπους της κυβέρνησης και προεδρεύονται από εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνέρχονται τακτικά για να διασφαλίζουν ότι το έργο της Επιτροπής όσον αφορά την έκδοση εκτελεστικών πράξεων υπόκειται στον έλεγχο των χωρών της ΕΕ.

Η επιτροπή για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών συνεδριάζει τακτικά για να συζητήσει θέματα όπως η εξέλιξη των τιμών της αγοράς, η παραγωγή και το εμπόριο στην ΕΕ και σε χώρες εκτός ΕΕ.

Η ομάδα διαλόγου της κοινωνίας των πολιτών και ομάδα εργασίας για τα ζωικά προϊόντα επικουρεί την Επιτροπή στη διατήρηση τακτικού διαλόγου για όλα τα θέματα που αφορούν τα πουλερικά.

Documents

 

29 ΜΆΡΤΙΟΣ 2022
UK: competent authorities for poultry marketing standards
English
(86.2 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση