Skip to main content
Agriculture and rural development

Kodulinnuliha

ELi kodulinnuliha ülevaade, teave sellega seotud turumeetmete ja turustusnormide, kaubandusmeetmete, turuseire, õigusliku aluse ja komiteede kohta. 

Ülevaade

Euroopa Liit on üks maailma suurimaid kodulinnuliha tootjaid ja linnukasvatussaaduste netoeksportijaid. ELi aastatoodangu maht on ligikaudu 13,4 miljonit tonni.

EL impordib kõrge väärtusega kodulinnulihatooteid, sealhulgas rinnaliha ja linnuliha sisaldavaid valmistisi, peamiselt Brasiiliast, Taist ja Ukrainast. EL ekspordib samal ajal madalama väärtusega linnulihatooteid.

Kodulinnuliha on osa ELi riikide vahelisest ühisest turukorraldusest, millel on mitu ülesannet. Need hõlmavad põllumajandusturgudele turvavõrgu loomist ja kvaliteedi miinimumnõuete kehtestamist. Kodulinnukasvatajad võivad samuti saada otsetoetuste vormis sissetulekutoetust.

Turumeetmed ja turustusnormid

EL ei sekku tavaliselt kodulinnulihaturgude toimimisse, kuid loomataudide ja tarbijate usalduse kaotuse korral on võimalikud erakorralised turutoetusmeetmed.

EL on kehtestanud kodulinnuliha turustusnormid. Need on mõeldud toodete kvaliteedi parandamiseks, tarbijate kaitsmiseks ning standardite ühtsuse tagamiseks kogu ELi turul.

Neis standardites on sätestatud üksikasjalikud eeskirjad selle kohta, millele kodulinnulihatooted peavad vastama, et neid saaks ELis turustada. Need hõlmavad järgmist:

  • müüginimetused;
  • kvaliteedi järgi liigitamine;
  • töötlemise käigus imendunud ja tehniliselt vältimatu veesisalduse piirnormid kodulinnulihas;
  • kodulinnukasvatuse erinevate alternatiivsete meetodite määratlused ja märgistamine.

Lisateave

Turumeetmed

Kaubandusmeetmed

Impordilitsentsid

Väljaspool ELi toodetud ja ELi imporditud kodulinnuliha suhtes kohaldatakse litsentse. See on veel üks meetod, mida Euroopa Komisjon kasutab kaubavoogude jälgimiseks. Import on lubatud ainult siis, kui see vastab ELi loomatervise- ja toiduohutusstandarditele.

Imporditollimaksud

Kodulinnuliha impordi suhtes kohaldatakse imporditollimakse. Nende imporditollimaksude abil tagab EL, et asjaomases sektoris tegutsevad ELi ettevõtjad suudavad konkureerida ELi siseturul kolmandate riikidega.

Tariifikvoodid

Importi korraldatakse tariifikvootide süsteemi abil. Süsteemis on kindlaks määratud konkreetsete riikide kvoodid või on import avatud kõikide riikide tootjatele (erga omnes). Kvoodimahud võivad igal aastal muutuda. Seda võivad põhjustada kavakohane suurenemine, ELiga ühinemist käsitlevad uued läbirääkimised või ELiga ühinemised.

Täiendavad imporditollimaksud

Kodulinnuliha impordi suhtes võidakse kohaldada täiendavaid imporditollimakse, et tasakaalustada ELi turule tekitatavat ebasoodsat mõju. Neid tollimakse kohaldatakse juhul, kui imporditavate toodete hind on ELi poolt WTO-le teatatud hinnatasemest madalam (käivitushind).

Turustusnormid

Imporditud kodulinnuliha peab vastama komisjoni määruses (EÜ) nr 543/2008 sätestatud ELi turustusnormidele. Määruses on sätestatud, et imporditud kodulinnulihaga, mis kannab teatavaid valikulisi märkeid, peab olema kaasas päritoluriigi pädeva asutuse väljastatud sertifikaat, mis tõendab vastavust ELi turustusnormidele.

Määruse kohaselt on Ühendkuningriik* teavitanud komisjoni oma pädevatest asutustest.

* Ilma et see piiraks komisjoni määruse (EÜ) nr 543/2008 kohaldamist Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis seoses Põhja-Iirimaaga vastavalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli artikli 5 lõikele 4 ja 2. lisa punktile 31 (ELT L 29, 31.1.2020, lk 7).

Õiguslik alus

ELi määrus nr 1308/2013 ja selle artikkel 220, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning mille artikliga 220 nähakse ette meetmed seoses tarbijate usalduse kaotusega, mis on tingitud loomataudide ning inimeste, loomade või taimede tervisele avalduva ohuga.

ELi määrus (EÜ) nr 543/2008, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 (teatavate kodulinnuliha turustusnormide kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad.

ELi määrus 2017/1185, millega kehtestatakse eeskirjad hindade ja tootmisega seotud teabe edastamise kohta.

Turuseire

EL jälgib kodulinnulihaturgu, et tuvastada turu ebastabiilsus, anda põllumajandustootjatele ja töötlejatele täpset teavet turuolukorra kohta ning aidata kaasa riikliku poliitika kujundamisele. 

Turuseire praktikas

Iga ELi riik peab igal kolmapäeval hiljemalt kl 12.00 (Brüsseli aja järgi) esitama Euroopa Komisjonile A-klassi tervete kanade (nn 65 % kanad) müügihinna või, kui see on representatiivsem, muul viisil müügiks pakutud tervete kanade müügihinna tapamajades või tüüpilistel turgudel registreeritud hulgihinnad.

Lisateave

Komiteed

Erinevad komiteed, mis koosnevad valitsuste esindajatest ja mille eesistujaks on Euroopa Komisjoni esindaja, kohtuvad korrapäraselt, et rakendusaktide vastuvõtmine ELi riikide kontrolli all hoida.

Põllumajandusturgude ühise korralduse komitee kohtub korrapäraselt, et arutada selliseid küsimusi nagu turuhindade areng, tootmine ja kauplemine ELis ning kolmandates riikides.

Kodanikuühiskonnaga loomsete saaduste üle dialoogi pidamise rühm aitab komisjonil pidada korrapäraseid arutelusid kõigi kodulinnulihaga seotud küsimuste üle.

Documents

 

29 MÄRTS 2022
UK: competent authorities for poultry marketing standards
English
(86.2 KB - PDF)
Laadige alla