Ugrás a fő tartalomra
Agriculture and rural development

Baromfi

Információk az Unió baromfiágazatáról, a piaci intézkedésekről és előírásokról, a kereskedelmi intézkedésekről, a piac nyomon követéséről, a jogalapokról és a szakbizottságokról 

Áttekintés

Az Európai Unió a világ egyik legnagyobb baromfihús-termelője és a baromfitermékek nettó exportőre is. Évente mintegy 13,4 millió tonna baromfiterméket állít elő.

Az Unió értékes baromfitermékeket – többek között csirkemellet és baromfikészítményeket – importál, elsősorban Brazíliából, Thaiföldről és Ukrajnából, és alacsonyabb piaci értékű baromfitermékeket exportál Unión kívüli országokba.

A baromfiszektor közös piacszervezésű ágazat, azaz az uniós tagállamok közösen szabályozzák a baromfi piacát. A közös piacszervezés keretében pl. a mezőgazdasági piacokat biztonsági intézkedések védik és minőségi minimumkövetelmények vannak érvényben. A baromfitenyésztők ezenfelül közvetlen kifizetések formájában jövedelemtámogatásban is részesülhetnek.

Piaci intézkedések és forgalmazási előírások

Az Európai Unió jellemzően nem avatkozik be a baromfipiacok működésébe, de állatbetegségek vagy fogyasztói bizalomvesztés esetén alkalmazhat rendkívüli piactámogatási intézkedéseket.

Az Unióban a baromfira vonatkozóan forgalmazási előírások vannak érvényben, amelyek a termék minőségének javítását, a fogyasztók védelmét, valamint azt hivatottak biztosítani, hogy az Unió teljes piacán ugyanazok az előírások érvényesüljenek.

Az Unióban csak olyan baromfitermék hozható forgalomba, amely megfelel az előírásokban meghatározott részletes szabályoknak. Általánosságban e szabályok rendelkeznek:

  • a termékek kereskedelmi megnevezéséről;
  • a minőségi osztályba sorolás szabályairól;
  • a feldolgozás során a baromfihús által szükségszerűen felszívott vízmennyiség megengedett határértékeiről;
  • a baromfihús-készítés különböző alternatív módszereiről és a termékek címkézéséről.

Kapcsolódó információk

A piaci intézkedések ismertetése

Kereskedelmi intézkedések

Behozatali engedélyek

Az Unión kívülről származó baromfik behozatala engedélyhez kötött, ami egy újabb módja annak, hogy az Európai Bizottság nyomon tudja követni a kereskedelmi forgalmat. Terméket csak akkor lehet importálni, ha az megfelel az uniós állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági előírásoknak.

Behozatali vámok

A harmadik országokból származó baromfitermékekre importvám vonatkozik, amelyek révén az Unió az ágazat gazdasági szereplőinek versenyképességét biztosítja a belső piacon a nem uniós országokkal szemben.

Vámkontingensek

A behozatalt vámkontingens-rendszer szabályozza: a kontingens lehet országspecifikus vagy valamennyi ország számára (erga omnes) nyitott. A programozott növekedés, az újabb tárgyalások vagy az Unióhoz történő új csatlakozások következtében azonban a vámkontingensek mennyisége évente változhat.

Kiegészítő importvámok

A baromfihústermékek behozatala következtében az uniós piacot érő esetleges kedvezőtlen hatások ellensúlyozása érdekében kiegészítő importvámok alkalmazhatók. Ezek kivetésére akkor kerülhet sor, ha a behozott termékek ára az Unió által a Kereskedelmi Világszervezetnek bejelentett szintnél („küszöbár”) alacsonyabb.

A forgalmazásra vonatkozó szabályok

Az importált baromfihúsnak meg kell felelnie az 543/2008/EK bizottsági rendelet szerinti uniós forgalmazási előírásoknak. A rendelet kimondja, hogy az Európai Unióba behozott baromfihús bizonyos fakultatív megjelöléseket viselhet, ha azokat a származási ország illetékes hatósága által kibocsátott tanúsítvány kíséri, mely bizonyítja, hogy a termék megfelel az uniós forgalmazási előírásoknak.

A rendelettel összhangban az Egyesült Királyság* értesítette a Bizottságot az ország illetékes hatóságairól.

* Az 543/2008/EK bizottsági rendeletnek a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodáshoz (HL L 29., 2020.1.31., 7. o.) csatolt, Írországról és Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv 5. cikkének (4) bekezdésével és 2. mellékletének 31. pontjával összhangban az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban Észak-Írország tekintetében történő alkalmazásának sérelme nélkül.

Jogalapok

Az 1308/2013/EU rendelet és annak 220. cikke – a rendelet a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról szól, 220. cikke pedig az állatbetegségekhez, valamint a közegészségügyi, illetve az állat- és növényegészségügyi veszélyekből eredő fogyasztói bizalomvesztéshez kapcsolódó intézkedésekről rendelkezik

Az 543/2008/EK bizottsági rendelet – megállapítja az 1234/2007/EK tanácsi rendelet végrehajtásának részletes szabályait a baromfihúsra vonatkozó egyes forgalmazási előírások tekintetében

Az (EU) 2017/1185 bizottsági végrehajtási rendelet – szabályozza az árakra és a termelésre vonatkozó értesítéseket

A piac nyomon követése

Az Európai Unió nyomon követi a baromfipiaci helyzet alakulását annak érdelében, hogy felismerhesse az esetleges piaci instabilitást, pontos információkkal szolgáljon a piaci helyzetről a mezőgazdasági termelőknek és a feldolgozóknak, valamint hogy segítse a közpolitikai döntéshozatalt. 

A piac nyomon követése a gyakorlatban

Minden szerdán, legkésőbb déli 12 óráig valamennyi tagállam értesíti a Bizottságot a vágóüzemekben érvényes eladási ár vagy a reprezentatív piacokon az A-osztályú egész csirkékre (más néven „65%-os csirke”), vagy ha reprezentatívabb, akkor az egész csirke egy másik kiszerelésére regisztrált nagykereskedelmi árról.

Kapcsolódó információk

Bizottságok

A kormányképviselőkből álló és az Európai Bizottság egy képviselőjének elnökletével működő különböző bizottságok rendszeresen üléseznek annak biztosítása érdekében, hogy az Európai Bizottság a végrehajtási jogi aktusok elfogadásával kapcsolatos hatáskörét az uniós országok ellenőrzése alatt gyakorolja.

A mezőgazdasági piacokkal foglalkozó szakértői csoport rendszeresen ülésezik, hogy megvitasson olyan kérdéseket, mint a piaci árak alakulása, a termelés, valamint az Unión belüli és a nem uniós országokkal folytatott kereskedelem.

Az állattenyésztéssel foglalkozó civilpárbeszéd-csoport a baromfival kapcsolatos rendszeres párbeszéd fenntartásában segíti a Bizottságot.

Dokumentumok

2022. MÁRCIUS 29.
UK: competent authorities for poultry marketing standards