Gå direkt till innehållet
Agriculture and rural development

Fjäderfä

En översikt över EU:s fjäderfämarknad, marknadsåtgärder och handelsnormer, handelsåtgärder, marknadsövervakning, lagstiftning och kommittéer 

Översikt

EU är en av världens största producenter av fjäderfäkött och en nettoexportör av fjäderfäprodukter. Produktionen uppgår till cirka 13,4 miljoner ton per år.

EU importerar fjäderfäprodukter av hög kvalitet, bl.a. kycklingbröst och beredningar av fjäderfäkött, framför allt från Brasilien, Thailand och Ukraina, och exporterar fjäderfäprodukter med lägre värde.

Fjäderfäprodukter är en del av EU:s samlade marknadsordning med flera uppgifter. Detta regelverk utgör bl.a. ett säkerhetsnät för jordbruksmarknaderna och fastställer minimikrav för kvalitet. Uppfödare av fjäderfän kan få inkomststöd i form av direktstöd.

Marknadsåtgärder och handelsnormer

EU ger inte stöd till fjäderfämarknaden, förutom vid djursjukdomar och förlorat konsumentförtroende.

EU har handelsnormer för fjäderfän som ska skydda konsumenterna och se till att kvaliteten på fjäderfäprodukter är hög och normerna enhetliga inom hela unionen.

I normerna fastställs krav på fjäderfäprodukter som säljs inom EU. Kraven gäller bl.a. följande:

  • Varubeskrivningar
  • Kvalitetsklasser
  • Vattenhalten i fjäderfäkött
  • Definition och märkning av olika alternativa metoder för fjäderfäproduktion.

Läs mer

Marknadsåtgärder

Handelsåtgärder

Importlicenser

För att få importera fjäderfän från länder utanför EU behöver man en licens. Med hjälp av licenserna kan EU-kommissionen övervaka handelsflödet. Fjäderfän får endast importeras om de uppfyller kraven i EU:s djurhälso- och livsmedelssäkerhetsnormer.

Importtullar

Fjäderfän som importeras från länder utanför EU omfattas av importtullar. EU har infört dessa tullar för att de ekonomiska aktörerna ska kunna konkurrera på EU:s inre marknad med länder utanför EU.

Tullkvoter

På import tillämpas tullkvoter. Antingen tilldelas länder vissa kvoter eller så konkurrerar alla länder om kvoterna. Kvoterna kan ändras till följd av planerade ökningar, nya förhandlingar eller nya anslutningar till EU.

Tilläggsimporttullar

Tilläggsimporttullar kan tillämpas på import av fjäderfäkött för att motverka negativa effekter på EU:s marknad. Tullarna tillämpas om priset på de importerade produkterna är lägre än det pris som EU anmält till Världshandelsorganisationen (utlösande pris).

Handelsnormer

Importerat fjäderfäkött måste uppfylla EU:s handelsnormer i kommissionens förordning (EG) nr 543/2008. Enligt förordningen ska importerat fjäderfäkött märkt med vissa valfria uppgifter åtföljas av ett intyg som utfärdats av den behöriga myndigheten i ursprungslandet och som anger att köttet uppfyller EU:s handelsnormer.

I enlighet med samma förordning har Förenade kungariket* informerat kommissionen om sina behöriga myndigheter.

*utan att det påverkar tillämpningen av kommissionens förordning (EG) nr 543/2008 på och i Storbritannien med avseende på Nordirland i enlighet med artikel 5.4 och bilaga 2, punkt 31 i protokollet om Irland/Nordirland till avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (EUT L 29, 31.1.2020, s. 7).

Rättslig grund

EU-förordning 1308/2013 – en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter. I artikel 220 fastställs åtgärder i fråga om djursjukdomar och förlorat konsumentförtroende på grund av risker för folkhälsa, djurhälsa eller växtskydd

om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 543/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller handelsnormerna för fjäderfäkött

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1185 – bestämmelser om anmälningar av pris och produktion

Marknadsövervakning

EU övervakar fjäderfämarknaden för att upptäcka instabilitet, ge korrekt information till bönder och förädlare om marknadssituationen och bidra till de allmänna politiska besluten. 

Marknadsövervakning i praktiken

Alla EU-länder måste varje onsdag senast kl. 12.00 (svensk tid) till kommissionen anmäla säljpriset i slakthus eller grossistpriset på representativa marknader för hela kycklingar av klass A (”65 %-kycklingar”) eller för en annan presentationsform av hela kycklingar om den är mer representativ.

Läs mer

Kommittéer

Olika kommittéer, som består av företrädare för EU-länderna och leds av EU-kommissionens företrädare, möts regelbundet för att se till att kommissionens ansvar för att anta genomförandeakter sker under EU-ländernas kontroll.

Expertgruppen för jordbruksmarknaderna sammanträder regelbundet för att diskutera t.ex. marknadsprisernas utveckling, produktionen och handeln inom och utanför EU.

Gruppen för civil dialog om animalieproduktion bistår EU-kommissionen i dialogen om alla frågor som rör fjäderfän.

Dokument

29 MARS 2022
UK: competent authorities for poultry marketing standards