Direct naar de inhoud
Agriculture and rural development

Pluimvee

Overzicht van het EU-pluimveebeleid, marktmaatregelen en normen, handelsmaatregelen, markttoezicht, wetgeving en comités. 

Overzicht

De Europese Unie is een van de grootste producenten van pluimveevlees ter wereld. Met een jaarproductie van ongeveer 13,4 miljoen ton is zij ook een netto-exporteur van pluimveeproducten.

De EU importeert duurdere pluimveeproducten, waaronder borstvlees en pluimveebereidingen, voornamelijk uit Brazilië, Thailand en Oekraïne, terwijl zij pluimveeproducten met een lagere waarde exporteert.

Pluimvee valt onder de gemeenschappelijke marktordening van EU-landen, die verschillende functies heeft. Die biedt onder meer een vangnet voor de landbouwmarkten en regelt de minimumkwaliteitseisen. Pluimveehouders kunnen ook inkomenssteun krijgen in de vorm van rechtstreekse betalingen.

Marktmaatregelen en handelsnormen

De EU grijpt niet stelselmatig in de pluimveemarkten in, maar kan wel buitengewone marktondersteunende maatregelen nemen in het geval van een dierziekte of een verlies van vertrouwen bij de consument.

De EU heeft ook handelsnormen voor pluimvee ingevoerd. Die moeten de productkwaliteit verhogen en de consument beschermen.

Het gaat om uniforme regels voor de hele EU waaraan pluimveeproducten moeten voldoen om in de EU in de handel te worden gebracht. Ze regelen:

  • de verkoopbenamingen
  • de kwaliteitsklassen
  • de maxima voor de technisch onvermijdbare waterabsorptie bij de verwerking van pluimveevlees
  • de definities en etikettering van op alternatieve wijze geproduceerd pluimvee

Meer informatie

Marktmaatregelen toegelicht

Handelsmaatregelen

Invoercertificaten

Voor de invoer van buiten de EU geproduceerd pluimvee is een invoervergunning nodig. Hierdoor kan de Europese Commissie de handelsstromen bewaken. Invoer is alleen toegestaan als er voldaan is aan de EU-normen voor diergezondheid en voedselveiligheid.

Invoerrechten

Bij de invoer van pluimvee van buiten de EU moeten er invoerrechten worden betaald. Zo zorgt de EU ervoor dat de EU-pluimveeproducenten op de interne markt van de EU kunnen concurreren met producten van buiten de EU.

Tariefcontingenten

Voor de invoer geldt ook een systeem van tariefcontingenten. Het kan gaan om toewijzingen per land of om algemene toewijzingen voor alle landen. De tariefcontingenten kunnen van jaar tot jaar veranderen, bijvoorbeeld omdat dit zo gepland was, omdat er nieuwe onderhandelingen zijn gevoerd of omdat er nieuwe EU-lidstaten bij zijn gekomen.

Aanvullende invoerrechten

Soms worden er aanvullende invoerrechten op de invoer van pluimveevlees geheven om ongunstige effecten op de EU-markt tegen te gaan. Dat is het geval wanneer de prijs van de ingevoerde producten onder de door de EU aan de WTO gemelde reactieprijs liggen.

Handelsnormen

Ingevoerd vlees van pluimvee moet voldoen aan de EU-handelsnormen van Verordening (EG) nr. 543/2008 van de Commissie. Volgens die verordening moet ingevoerd vlees van pluimvee dat is voorzien van bepaalde facultatieve vermeldingen, vergezeld gaan van een door de bevoegde autoriteit van het land van oorsprong afgegeven certificaat waaruit blijkt dat aan de handelsnormen van de EU is voldaan.

Het Verenigd Koninkrijk* heeft de Commissie inmiddels laten weten welke autoriteiten hiervoor bevoegd zijn.

* Op grond van artikel 5, lid 4, en bijlage 2, punt 31, van het Protocol inzake Ierland en Noord-Ierland bij het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (PB L 29 van 31.1.2020, blz. 7) blijft Verordening (EG) nr. 543/2008 van de Commissie van toepassing voor wat betreft Noord-Ierland.

Basiswetgeving

Artikel 220 van EU-verordening 1308/2013 – een gemeenschappelijke marktordening voor landbouwproducten met maatregelen tegen dierziektes en verlies van het consumentenvertrouwen door gezondheidsrisico’s voor mensen, dieren of planten

Verordening (EG) nr. 543/2008 bevat uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad wat betreft de handelsnormen voor vlees van pluimvee.

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1185 bevat regels voor meldingen over prijzen en productie.

Markttoezicht

De EU houdt toezicht op de pluimveemarkt om markinstabiliteit op te sporen, boeren en verwerkers goed te informeren over de marktsituatie en de besluitvorming door overheden te ondersteunen. 

Markttoezicht in de praktijk

Elk EU-land moet de Commissie uiterlijk 's woensdags om 12.00 uur ’s middags (lokale tijd Brussel) op de hoogte stellen van de door de slachterijen toegepaste verkoopprijs of de op de representatieve markten geconstateerde groothandelsprijs voor hele braadkuikens van klasse A ("kippen 65%"), of voor een andere aanbiedingsvorm van hele braadkuikens wanneer die representatiever is.

Meer informatie

Comités

Diverse comités van regeringsvertegenwoordigers komen onder leiding van een vertegenwoordiger van de Europese Commissie regelmatig bijeen zodat de Commissie onder supervisie van de EU-landen uitvoeringsbesluiten kan nemen.

De dekundigengroep inzake de landbouwmarkten komt regelmatig bijeen om o.a. de ontwikkeling van de marktprijzen, de productie en de handel in de EU en daarbuiten te bespreken.

De groep voor de dialoog met het maatschappelijk middenveld over dierlijke productie heeft tot taak de Commissie te ondersteunen door een regelmatige dialoog over alle aspecten van de pluimveesector.

Documenten

29 MAART 2022
UK: competent authorities for poultry marketing standards
English
(86.2 KB - PDF)
Downloaden