Skip to main content
Agriculture and rural development

Oksekød

Oplysninger om markedsforanstaltningernes rolle, markedsovervågning og retsgrundlaget for oksekødssektoren.

Oversigt

EU er storproducent af oksekød med en samlet besætning på omkring 78 millioner kreaturer. EU støtter sine landbrugere gennem indkomststøtte. Desuden anvender EU en række markedsforanstaltninger for at stabilisere markederne for oksekød, når det er nødvendigt.

Markedsforanstaltninger i oksekødssektoren

EU-Kommissionen kan anvende offentlig intervention til støtte for oksekødspriserne, hvis den gennemsnitlige markedspris i et EU-land eller i en region i et EU-land falder til under 2.224 euro pr. ton i en repræsentativ periode. Desuden kan Europa-Kommissionen beslutte at yde støtte til privat oplagring, hvis der er et fald i gennemsnitspriserne, en væsentlig ændring i produktionsomkostningerne eller en anden faktor, der medfører betydelige ændringer i margener til skade for sektoren.

EU har også beføjelse til at anvende ekstraordinære markedsstøtteforanstaltninger, når særlige omstændigheder betyder, at der er behov for offentlig støtte, f.eks. i tilfælde af dyresygdomme eller tab af forbrugertillid.

EU støtter også oksekødsproducenter gennem særlige undtagelser for producentorganisationer inden for oksekødssektoren. Producentorganisationerne i oksekødssektoren kan under visse omstændigheder forhandle leveringernes omfang.

Relaterede oplysninger

Markedsforanstaltninger kort fortalt

Producent- og brancheorganisationer

Handel med lande uden for EU

Importen af oksekød til EU er organiseret ved hjælp af toldkontingenter. Kontingenterne kan være åbne for alle ("Erga omnes") eller tildeles et bestemt land. Forvaltningen af disse kontingenter kan ske efter "først til mølle"-princippet eller reguleres af et licenssystem.

EU's handelsnormer for oksekød gældende for lande uden for EU

Lande uden for EU, der ønsker at markedsføre kød fra kvæg, som er højst 12 måneder gammelt, på markedet i EU, skal opfylde EU’s handelsnormer for kalvekød, som fremgår af Kommissionens forordning (EF) nr. 566/2008.

Lande uden for EU, der ønsker at gøre brug af denne bestemmelse, skal udpege en kompetent myndighed (eller myndigheder) eller alternativt et uafhængigt tredjepartsorgan, der skal godkende og kontrollere et passende identifikations- og registreringssystem for de pågældende dyr. Dette system skal stille pålidelige oplysninger til rådighed om dyrenes nøjagtige alder og sikre, at de relevante EU-handelsnormer bliver anvendt. Derudover skal tredjelandet tilvejebringe en liste over operatører, som landet udfører kontroller på vegne af, for at verificere, at EU's markedsføringsstandarder overholdes.

I overensstemmelse med forordningen har Storbritannien* underrettet Europa-Kommissionen om landets kompetente myndigheder og forelagt en liste over operatører, som de udfører kontroller på vegne af.

* uden at det berører anvendelsen af Kommissionens forordning (EF) nr. 566/2008 på og i Storbritannien med hensyn til Nordirland i henhold til artikel 5, stk. 4, bilag 2, punkt 31, i protokol om Irland/Nordirland til aftalen om Storbritanniens og Nordirlands udtræden af EU og Det Europæiske Atomenergifællesskab (EUT L 29 af 31.1.2020, s. 7).

Retsgrundlag

Forordning (EU) nr. 1308/2013 om en fælles markedsordning.

Forordning (EU) 2017/1182 – EU-handelsklasseskemaer for oksekød.

Forordning (EU) 2017/1184 – regler for indberetning af markedspriser for oksekød.

Markedsovervågning

EU overvåger markedet for oksekød for at identificere ustabilitet, give landbrugerne og forarbejdningsvirksomhederne præcise oplysninger om markedssituationen og bidrage til den politiske beslutningstagning.

Der findes et EU-system for klassificering af slagtekroppe, som sammen med prisrapportering og andre statistiske oplysninger danner grundlaget for EU's prisovervågningssystem. Dette anvendes også som grundlag for klassificering af slagtekroppe i slagterier og rimelig betaling til landbrugerne.

Relaterede oplysninger

Fremtidsudsigter

Markedsobservatorium

Udvalg

Forskellige udvalg bestående af regeringsrepræsentanter og med en repræsentant for Europa-Kommissionen som formand mødes regelmæssigt for at sikre, at Kommissionens ansvar for at vedtage gennemførelsesretsakter udøves under EU-landenes kontrol.

Komitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter mødes regelmæssigt for at drøfte emner som f.eks. udviklingen i markedspriser, produktion og handel i EU og tredjelande.

Gruppen vedrørende civil dialog og arbejdsgruppen for animalske produkter har til opgave at bistå Kommissionen med at opretholde en regelmæssig dialog om alle spørgsmål vedrørende oksekød.

Documents

 

6 MAJ 2020
COVID-19: emergency private storage measures
English
(HTML)
Download

 

10 DECEMBER 2020
UK: list of operators
English
(69.33 KB - XLSX)
Download

 

29 MARTS 2022
UK: competent authorities for beef and veal marketing standards
English
(86.6 KB - PDF)
Download

Arrangementer