Skip to main content
Agriculture and rural development

Veiseliha

Teave turumeetmete rolli, turujärelevalve ja veiselihasektori õiguslike aluste kohta.

Ülevaade

EL on veise- ja vasikaliha suurtootja, kelle kari koosneb kokku ligikaudu 78 miljonist veisest. EL toetab oma põllumajandustootjaid sissetulekutoetustega. Lisaks kasutab EL mitmeid turumeetmeid, et vajaduse korral veise- ja vasikalihaturge stabiliseerida.

Turumeetmed veiselihasektoris

Euroopa Komisjon võib kasutada riiklikku sekkumist veiseliha hindade toetamiseks, kui keskmine turuhind ELi riigis või ELi riigi piirkonnas langeb vaatlusperioodil alla 2224 euro tonni kohta. Lisaks võib komisjon otsustada anda eraladustamistoetust keskmiste hindade languse, tootmiskulude olulise muutuse või muu teguri korral, mis põhjustab marginaalide olulisi sektorit kahjustavaid muutusi.

ELil on ka õigus kasutada erakorralisi turutoetusmeetmeid, kui konkreetsed asjaolud nõuavad avaliku sektori toetust, näiteks loomahaiguste või tarbijate usalduse kaotuse korral.

EL toetab veisekasvatajaid ka veiselihasektori tootjaorganisatsioonidele mõeldud konkreetsete erandite kaudu. Teatavatel tingimustel võivad veise- ja vasikalihasektori tootjaorganisatsioonid pidada läbirääkimisi pakkumise ulatuse üle.

Lisateave

Turumeetmete selgitus

Tootja- ja tootmisharude vahelised organisatsioonid

Kaubavahetus kolmandate riikidega

Veise- ja vasikaliha importi ELi korraldatakse tariifikvootide süsteemi alusel. Kvoodid võivad olla avatud kõigile (erga omnes) või eraldatud konkreetsele riigile. Neid kvoote võib hallata põhimõttel „kes ees, see mees“ või reguleerida litsentside süsteemiga.

ELi veiseliha turustamisstandardite kohaldamine kolmandate riikide poolt

Kolmandad riigid, kes soovivad ELi turule tuua kuni 12 kuu vanuste veiste liha, peavad vastama ELi veiseliha turustamisstandarditele, nagu on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 566/2008.

Need kolmandad riigid, kes soovivad seda sätet kasutada, peavad määrama pädeva(d) asutuse(d) või selle puudumisel sõltumatu kolmandast isikust asutuse, kes kiidab heaks ja kontrollib kõnealuste loomade identifitseerimise ja registreerimise süsteemi. See süsteem annab usaldusväärset teavet loomade täpse vanuse kohta ja tagab asjakohaste ELi turustusnormide kohaldamise. Lisaks peavad kolmandad riigid esitama nimekirja ettevõtjatest, kelle puhul nad kontrollivad ELi turustusstandarditele vastavust.

Vastavalt määrusele on Ühendkuningriik* teatanud komisjonile oma pädevatest asutustest ja esitanud nimekirja ettevõtjatest, keda nad kontrollivad.

* Ilma et see piiraks komisjoni määruse (EÜ) nr 566/2008 kohaldamist Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis seoses Põhja-Iirimaaga vastavalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli artikli 5 lõikele 4 ja 2. lisa punktile 31 (ELT L 29, 31.1.2020, lk 7).

Õiguslikud alused

Määrus (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2017/1182 – veiserümpade klassifitseerimisskaalad

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/1184 – veiseliha turuhindadest teatamise eeskirjad

Turujärelevalve

EL jälgib veise- ja vasikalihaturgu, et tuvastada turu ebastabiilsus, anda põllumajandustootjatele ja töötlejatele täpset teavet turuolukorra kohta ning aidata kaasa riiklikule poliitikakujundamisele.

Olemas on kogu ELi hõlmav rümpade klassifitseerimise süsteem, mis lisaks hinnaaruandlusele ja muule statistilisele teabele on ELi hinnajälgimise süsteemi alus. Seda kasutatakse ka tapamajades rümpade liigitamise ja põllumajandustootjatele õiglase toetuse maksmise alusena.

Lisateave

Väljavaated

Turu vaatluskeskus

Komiteed

Erinevad komiteed, mis koosnevad valitsuste esindajatest ja mille eesistujaks on Euroopa Komisjoni esindaja, kohtuvad korrapäraselt, et tagada, et Euroopa Komisjon võtab rakendusakte vastu ELi riikide kontrolli all.

Põllumajandusturgude ühise korralduse komitee kohtub korrapäraselt, et arutada selliseid teemasid nagu turuhindade areng, tootmine ja kaubandus ELis ja kolmandates riikides.

Kodanikuühiskonnaga loomsete saaduste üle dialoogi pidamise rühm abistab komisjoni korrapäraste dialoogide pidamisega kõigi veise- ja vasikalihaga seotud küsimuste üle.

Documents

 

6 MAI 2020
COVID-19: emergency private storage measures
English
(HTML)
Laadige alla

 

10 DETSEMBER 2020
UK: list of operators
English
(69.33 KB - XLSX)
Laadige alla

 

29 MÄRTS 2022
UK: competent authorities for beef and veal marketing standards
English
(86.6 KB - PDF)
Laadige alla