Przejdź do treści głównej
Agriculture and rural development

Wołowina

Informacje na temat roli środków rynkowych, monitorowania rynku oraz podstawy prawnej dla sektora wołowiny

Informacje ogólne

UE jest głównym producentem wołowiny i cielęciny. Wielkość stada bydła to ok. 78 mln sztuk. UE wspiera rolników za pomocą płatności z tytułu wsparcia dochodów. Ponadto w celu ustabilizowania rynków wołowiny i cielęciny UE stosuje w razie potrzeby szereg środków rynkowych.

Środki rynkowe w sektorze wołowiny

Komisja Europejska może korzystać z interwencji publicznej w celu wsparcia cen wołowiny, jeżeli w reprezentatywnym okresie średnia cena rynkowa w danym kraju UE lub w regionie jednego z krajów UE spadnie poniżej 2 224 euro za tonę. Ponadto Komisja może zdecydować o przyznaniu dopłat do prywatnego przechowywania w przypadku spadku średnich cen, istotnej zmiany kosztów produkcji lub innych czynników powodujących istotne zmiany marż szkodzące sektorowi.

UE może również skorzystać z nadzwyczajnych środków wspierania rynku w przypadku, gdy szczególne okoliczności wymagają wsparcia publicznego, na przykład w przypadku chorób zwierząt lub utraty zaufania konsumentów.

UE wspiera również producentów wołowiny przez szczególne odstępstwa dla organizacji producentów w sektorze wołowiny. Organizacje producentów w sektorze wołowiny i cielęciny mogą pod pewnymi warunkami negocjować zakres dostaw.

Więcej informacji

Interwencje na rynku

Organizacje producentów i organizacje międzybranżowe

Handel z krajami spoza UE

Import wołowiny do UE jest objęty systemem kontyngentów taryfowych. Kontyngenty mogą być otwarte dla wszystkich krajów („Erga omnes”) lub przyznawane danemu krajowi. Zarządzanie kontyngentami może odbywać się na zasadzie kolejności zgłoszeń lub przez wydawanie zezwoleń.

Stosowanie unijnych norm handlowych dotyczących wołowiny przez kraje spoza UE

Kraje spoza UE, które chcą wprowadzić na rynek UE mięso wołowe pochodzące od bydła w wieku poniżej 12 miesięcy, muszą przestrzegać unijnych norm handlowych dotyczących cielęciny, określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 566/2008.

Każdy kraj spoza UE, który chce korzystać z tych przepisów, musi wyznaczyć właściwy organ (lub organy) lub ewentualnie niezależny organ zewnętrzny, który zatwierdza i kontroluje odpowiedni system identyfikacji i rejestracji zwierząt. System ten ma zapewniać wiarygodne informacje na temat dokładnego wieku zwierząt i zapewniać stosowanie odpowiednich norm handlowych UE. Ponadto kraj spoza UE musi przedstawić wykaz podmiotów gospodarczych objętych kontrolami przestrzegania norm handlowych UE.

Wielka Brytania* powiadomiła Komisję zgodnie z rozporządzeniem o właściwych organach i przedstawiła wykaz podmiotów gospodarczych objętych kontrolami.

* bez uszczerbku dla stosowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 566/2008 do Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie w odniesieniu do Irlandii Północnej zgodnie z art. 5 ust. 4, załącznik 2, pkt 31 Protokołu w sprawie Irlandii i Irlandii Północnej do Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz.U. L 29 z 31.1.2020, s. 7).

Podstawa prawna

Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych

Rozporządzenie UE nr 2017/1182 dotyczące unijnej skali klasyfikacji wołowiny

Rozporządzenie UE nr 2017/1184 w sprawie raportowania cen rynkowych wołowiny

Monitorowanie rynku

UE monitoruje sytuację na rynku wołowiny i cielęciny, aby wykryć ewentualną utratę stabilności przez ten rynek, udzielać rolnikom i przetwórcom rzetelnych informacji na temat sytuacji na rynku i pomagać w podejmowaniu decyzji dotyczących polityki publicznej.

W UE istnieje system klasyfikacji tusz, który obok raportowania cen i innych informacji statystycznych stanowi podstawę unijnego systemu monitorowania cen. Jest to również podstawa klasyfikacji tusz w rzeźniach oraz sprawiedliwych płatności dla rolników.

Więcej informacji

Prognozy

Centrum monitorowania rynku

Komitety

Aby zagwarantować, że Komisja Europejska korzysta z uprawnień do przyjmowania aktów wykonawczych pod kontrolą krajów UE, powołano różne komitety, które wspierają ją w tym zadaniu. W ich skład wchodzą przedstawiciele rządów, a przewodniczy im przedstawiciel Komisji Europejskiej.

Komitet ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych odbywa regularne posiedzenia, aby omawiać kwestie, takie jak zmiany cen rynkowych czy też produkcja i wymiana handlowa w UE i państwach trzecich.

Grupa dialogu obywatelskiego oraz grupa robocza ds. produktów pochodzenia zwierzęcego wspierają Komisję w prowadzeniu regularnego dialogu we wszystkich kwestiach dotyczących wołowiny i cielęciny.

Documents

 

6 MAJA 2020
COVID-19: emergency private storage measures

 

10 GRUDNIA 2020
UK: list of operators

 

29 MARCA 2022
UK: competent authorities for beef and veal marketing standards