Pereiti prie pagrindinio turinio
Agriculture and rural development

Jautiena

Informacija apie rinkos priemonių vaidmenį, rinkos stebėseną ir jautienos sektoriaus teisinį pagrindą.

Apžvalga

ES yra viena didžiausių galvijienos gamintojų; bendras joje auginamų galvijų skaičius – apie 78 mln. ES savo ūkininkus remia mokėdama pajamų rėmimo išmokas. Be to, prireikus ES taiko keletą rinkos priemonių galvijienos rinkoms stabilizuoti.

Rinkos priemonės jautienos sektoriuje

Europos Komisija gali taikyti viešojo sektoriaus intervencines priemones jautienos kainoms palaikyti, jei atitinkamu laikotarpiu vidutinė rinkos kaina ES šalyje arba ES šalies regione nukrenta žemiau nei 2 224 EUR už toną. Be to, Komisija gali nuspręsti skirti privataus sandėliavimo paramą, jei sumažėja vidutinės kainos, iš esmės pakinta gamybos sąnaudos arba dėl kokio kito veiksnio labai pasikeičia maržos ir tai pakenkia sektoriui.

ES turi įgaliojimus taikyti išskirtines rinkos rėmimo priemones, kai tam tikromis aplinkybėmis reikalinga viešoji parama, pvz., gyvūnų ligų atvejais ar kai sumažėja vartotojų pasitikėjimas.

ES taip pat remia galvijų augintojus taikydama specialias išimtis jautienos sektoriaus gamintojų organizacijoms. Tam tikromis sąlygomis galvijienos sektoriaus gamintojų organizacijos gali derėtis dėl tiekimo masto.

Susijusi informacija

Apie rinkos priemonę

Gamintojų ir tarpšakinės organizacijos

Prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis

Galvijienos importas į ES organizuojamas taikant tarifinių kvotų sistemą. Kvotos gali būti taikomos visoms šalims (režimas erga omnes) arba nustatomos konkrečiai šaliai. Šių kvotų valdymas gali būti grindžiamas eiliškumo principu arba reguliuojamas licencijų sistema.

ES prekybos jautiena standartai, kuriuos taiko ES nepriklausančios šalys

ES nepriklausančios šalys, siekiančios ES rinkai teikti jaunesnių nei 12 mėnesių galvijų mėsą, privalo laikytis Komisijos reglamente (EB) Nr. 566/2008 nustatytų ES prekybos veršiena standartų.

Bet kuri ES nepriklausanti šalis, pageidaujanti pasinaudoti šia nuostata, turi paskirti kompetentingą instituciją (ar institucijas), o jei tai neįmanoma – nepriklausomą instituciją, kuri kaip trečioji šalis tvirtintų ir kontroliuotų tinkamą atitinkamų gyvūnų identifikavimo ir registravimo sistemą. Ši sistema leidžia teikti patikimą informaciją apie tikslų gyvūnų amžių ir užtikrinti, kad būtų taikomi atitinkami ES prekybos standartai. Be to, ES nepriklausanti šalis turi pateikti ūkio subjektų, kurių atžvilgiu tikrinama, ar laikomasi ES prekybos standartų, sąrašą.

Pagal reglamentą Jungtinė Karalystė* pranešė Komisijai apie savo kompetentingas institucijas ir pateikė ūkio subjektų, kurių patikrinimai atliekami, sąrašą.

* Nedarant poveikio Komisijos reglamento (EB) Nr. 566/2008 taikymui Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje Šiaurės Airijos atžvilgiu pagal Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos protokolo dėl Airijos ir Šiaurės Airijos 5 straipsnio 4 dalį, 2 priedo 31 punktą (OL L 29, 2020 1 31, p. 7).

Teisinis pagrindas

ES reglamentas Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas.

ES reglamentas 2017/1182 – ES jautienos klasifikavimo skalės.

ES reglamentas 2017/1184 – duomenų apie jautienos rinkos kainas teikimo taisyklės.

Rinkos stebėsena

ES stebi galvijienos rinką, siekdama nustatyti rinkos nestabilumo požymius, ūkininkams bei perdirbėjams pateikti tikslią informaciją apie padėtį rinkoje ir padėti priimti viešosios politikos sprendimus.

Egzistuoja skerdenų klasifikavimo ES masto sistema, kuri kartu su informacijos apie kainas teikimu ir kita statistine informacija yra ES kainų stebėsenos sistemos pagrindas. Ja taip pat remiamasi klasifikuojant skerdenas skerdyklose ir užtikrinant teisingą atlygį ūkininkams.

Susijusi informacija

Perspektyva

Rinkos stebėjimo centras

Komitetai

Įvairūs komitetai, kuriuos sudaro vyriausybių atstovai ir kuriems pirmininkauja Europos Komisijos atstovas, rengia reguliarius posėdžius, siekdami užtikrinti, kad Europos Komisijos atsakomybė už įgyvendinimo aktų priėmimą būtų vykdoma kontroliuojant ES šalims.

Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo komitetas reguliariai susitinka aptarti tokių sričių kaip rinkos kainų raida, gamyba bei prekyba ES ir ES nepriklausančiose šalyse klausimus.

Pilietinio dialogo grupė ir gyvūninių produktų darbo grupė toliau padeda Komisijai palaikyti nuolatinį dialogą visais su galvijiena susijusiais klausimais.

Documents

 

2020 M. GEGUŽĖS 6 D.
COVID-19: emergency private storage measures

 

2020 M. GRUODŽIO 10 D.
UK: list of operators

 

2022 M. KOVO 29 D.
UK: competent authorities for beef and veal marketing standards