Skip to main content
Agriculture and rural development

Hovädzie mäso

Informácie o úlohe trhových opatrení, monitorovaní trhu a právnych základoch v odvetví hovädzieho mäsa.

Prehľad

EÚ je významným producentom hovädzieho a teľacieho mäsa a na jej území sa chová približne 78 miliónov kusov hovädzieho dobytka. Poľnohospodárov Únia podporuje prostredníctvom platieb na podporu príjmov. EÚ Okrem toho v prípade potreby využíva viacero opatrení na stabilizáciu trhov s hovädzím a teľacím mäsom.

Trhové opatrenia v odvetví hovädzieho mäsa

Európska komisia môže vykonať verejnú intervenciu s cieľom podporiť ceny hovädzieho mäsa, ak počas reprezentatívneho obdobia priemerná trhová cena v krajine EÚ alebo v regióne krajiny EÚ klesne pod úroveň 2 224 EUR za tonu. Komisia môže navyše rozhodnúť o poskytnutí pomoci na súkromné skladovanie, ak dôjde k poklesu priemerných cien, podstatnému vychýleniu výrobných nákladov alebo inému faktoru, ktorý spôsobí významné zmeny rozpätí, ktoré poškodzujú toto odvetvie.

Únia má právomoc využiť výnimočné opatrenia na podporu trhu, keď sa v dôsledku výnimočných okolností vyžaduje verejná podpora, napríklad v prípade chorôb zvierat alebo straty dôvery spotrebiteľa.

EÚ rovnako podporuje chovateľov hovädzieho dobytka prostredníctvom osobitných výnimiek pre organizácie výrobcov v odvetví hovädzieho mäsa. Za určitých podmienok môžu organizácie výrobcov v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa rokovať o rozsahu dodávok.

Súvisiace informácie

Čo sú to trhové opatrenia

Organizácie výrobcov a medziodvetvové organizácie

Obchod s krajinami, ktoré nie sú členmi EÚ

Dovoz hovädzieho a teľacieho mäsa do EÚ sa riadi systémom colných kvót. Kvóty môžu byť otvorené pre všetkých („Erga omnes“) alebo pridelené konkrétnej krajine. Správa týchto kvót sa môže vykonávať podľa zásady „kto prv príde, ten prv berie“, alebo na základe systému licencií.

Obchodné normy EÚ pre hovädzie mäso uplatňované krajinami mimo EÚ

Krajiny mimo EÚ, ktoré chcú uviesť na trh EÚ mäso z hovädzieho dobytka vo veku maximálne 12 mesiacov, musia spĺňať obchodné normy EÚ pre teľacie mäso stanovené v nariadení Komisie (ES) č. 566/2008.

Každá krajina mimo EÚ, ktorá chce toto ustanovenie využiť, musí určiť príslušný orgán (alebo orgány) alebo, ak to nie je možné, nezávislý orgán tretej strany, ktorý bude schvaľovať a kontrolovať vhodný systém identifikácie a evidencie príslušných zvierat. Tento systém musí poskytovať spoľahlivé informácie o presnom veku zvierat a zaručovať uplatňovanie príslušných obchodných noriem EÚ. Okrem toho musia krajiny, ktoré nie sú členmi EÚ, poskytnúť zoznam hospodárskych subjektov, u ktorých vykonáva kontroly, aby overila, či sú dodržané obchodné normy EÚ.

Spojené kráľovstvo* v súlade s uvedeným nariadením nahlásilo Komisii svoje príslušné orgány a poskytlo zoznam hospodárskych subjektov, u ktorých vykonáva kontroly.

* Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie nariadenia Komisie (ES) č. 566/2008 na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve, pokiaľ ide o Severné Írsko, v súlade s článkom 5 ods. 4 bodom 31 prílohy 2 k Protokolu o Írsku a Severnom Írsku k Dohode o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Ú. v. EÚ L 29, 31.1.2020, s. 7).

Právne základy

Nariadenie EÚ 1308/2013 – stanovuje spoločnú organizáciu trhov.

Nariadenie EÚ 2017/1182 – stupnica EÚ na klasifikáciu hovädzieho mäsa

Nariadenie EÚ 2017/1184 – pravidlá oznamovania trhových cien hovädzieho mäsa

Monitorovanie trhu

EÚ monitoruje trh s hovädzím a teľacím mäsom s cieľom identifikovať nestabilitu trhu, poskytovať poľnohospodárom a spracovateľom presné informácie o situácii na trhu a pomáhať pri rozhodovaní v oblasti verejnej politiky.

Systém klasifikácie jatočných tiel v EÚ spolu s oznamovaním cien ďalšími štatistickými údajmi predstavuje základ systému monitorovania cien EÚ. Rovnako sa používa aj ako základ pre klasifikáciu jatočných tiel na bitúnkoch a spravodlivé platby pre poľnohospodárov.

Súvisiace informácie

Výhľad

Stredisko pre monitorovanie trhu

Výbory

S cieľom zabezpečiť, aby právomoc Európskej komisie prijímať vykonávacie akty podliehala kontrole krajín EÚ, s Európskou komisiou úzko spolupracujú výbory, ktoré pozostávajú zo zástupcov členských štátov a predsedá im zástupca Európskej komisie.

Výbor pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov sa pravidelne stretáva a rokuje o otázkach, ako je vývoj trhových cien, výroba a obchod v krajinách EÚ i mimo EÚ.

Skupina pre občiansky dialóg a pracovná skupina pre živočíšne výrobky pomáha Komisii viesť pravidelný dialóg o všetkých otázkach týkajúcich sa hovädzieho a teľacieho mäsa.

Documents

 

6 MÁJ 2020
COVID-19: emergency private storage measures
English
(HTML)
Stiahnuť

 

10 DECEMBER 2020
UK: list of operators
English
(69.33 KB - XLSX)
Stiahnuť

 

29 MAREC 2022
UK: competent authorities for beef and veal marketing standards
English
(86.6 KB - PDF)
Stiahnuť