Skip to main content
Agriculture and rural development

Govedina

Informacije o vlogi tržnih ukrepov, spremljanju trga in pravni podlagi za sektor govejega mesa.

Pregled

EU je pomembna proizvajalka govedine in teletine. Njena celotna čreda šteje približno 78 milijonov glav živine. EU podpira kmete prek plačil dohodkovne podpore. Uporablja tudi številne druge tržne ukrepe za stabilizacijo trgov govejega in telečjega mesa, kadar je to potrebno.

Tržni ukrepi v sektorju govejega mesa

Evropska komisija lahko uporablja javno intervencijo za podporo cenam govedine, če v reprezentativnem obdobju povprečna tržna cena v državi EU ali njeni regiji pade pod 2 224 evra na tono. Poleg tega lahko v primeru znatnega padca povprečnih cen, velikih sprememb proizvodnih stroškov ali drugih dejavnikov, ki znatno vplivajo na marže in škodijo sektorju, odobri pomoč za zasebno skladiščenje.

EU lahko uporabi tudi izredne ukrepe za podporo trgu, kadar posebne okoliščine zahtevajo javno podporo, na primer v primeru bolezni živali ali izgube zaupanja potrošnikov.

EU podpira govedorejce tudi s posebnimi izjemami za organizacije proizvajalcev v sektorju govejega mesa. Organizacije proizvajalcev v sektorju govejega in telečjega mesa se lahko pod določenimi pogoji pogajajo o obsegu dobave.

Sorodne informacije

Pojasnilo tržnih ukrepov

Organizacije proizvajalcev in medpanožne organizacije

Trgovina z nečlanicami EU

Uvoz govedine in teletine v EU ureja sistem tarifnih kvot. Kvote so lahko odprte za vse („erga omnes“) ali dodeljene posamezni državi. Kvote se lahko dodeljujejo po vrstnem redu vloženih zahtevkov ali pa so urejene s sistemom licenc.

Tržni standardi EU za govedino za nečlanice EU

Nečlanice EU, ki želijo dati na trg EU goveje meso, mlajše od 12 mesecev, morajo izpolnjevati tržne standarde EU za teletino iz Uredbe Komisije (ES) št. 566/2008.

Države nečlanice EU, ki želijo izkoristiti to določbo, morajo določiti pristojen organ ali organe oziroma neodvisen tretji organ za odobritev in nadzor ustreznega sistema identifikacije in registracije zadevnih živali. Sistem mora zagotoviti zanesljive informacije o točni starosti živali ter izpolnjevanje ustreznih tržnih standardov EU. Poleg tega morajo nečlanice EU sestaviti seznam operaterjev, za katere opravljajo nadzor za zagotavljanje izpolnjevanja tržnih standardov EU.

Združeno kraljestvo* je v skladu z uredbo obvestilo Komisijo o svojih pristojnih organih ter ji predložilo seznam operaterjev, za katere izvaja nadzor.

* brez poseganja v uporabo Uredbe Komisije (ES) št. 566/2008 za Združeno kraljestvo in v njem v zvezi s Severno Irsko v skladu s členom 5(4), Prilogo 2, točko 31 Protokola o Irski in Severni Irski k Sporazumu o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (UL L 29, 31.1.2020, str. 7).

Pravna podlaga

Uredba EU 1308/2013 o skupni ureditvi kmetijskih trgov v EU

Uredba EU 2017/1182 o lestvicah EU za razvrščanje goveda

Uredba EU 2017/1184 o pravilih za sporočanje tržnih cen goveda

Spremljanje trga

EU spremlja trg govejega in telečjega mesa, da bi odkrila nestabilnost na trgu, kmetom in predelovalcem zagotovila točne informacije o tržnih razmerah ter pomagala pri odločanju v zvezi z javno politiko.

V EU velja sistem razvrščanja trupov, ki je skupaj s sporočanjem cen in drugimi statističnimi informacijami osnova sistema EU za spremljanje cen. Ta pristop je tudi osnova za razvrščanje trupov v klavnicah in pošteno plačilo kmetom.

Sorodne informacije

Obeti

Opazovalnica za trg

Odbori

Različni odbori, ki jih sestavljajo vladni predstavniki pod vodstvom Evropske komisije, se sestajajo redno za zagotovitev, da se pristojnost Komisije za sprejemanje izvedbenih aktov izvaja pod nadzorom držav EU.

Odbor za skupno ureditev kmetijskih trgov se redno sestaja in razpravlja o področjih, kot so razvoj tržnih cen, proizvodnja in trgovina v EU in tretjih državah.

Skupina za civilni dialog in delovna skupina za proizvode živalskega izvora še naprej pomaga Komisiji pri ohranjanju rednega dialoga o vseh zadevah, povezanih z govejim in telečjim mesom.

Documents

 

6 MAJ 2020
COVID-19: emergency private storage measures
English
(HTML)
Prenesi

 

10 DECEMBER 2020
UK: list of operators
English
(69.33 KB - XLSX)
Prenesi

 

29 MAREC 2022
UK: competent authorities for beef and veal marketing standards
English
(86.6 KB - PDF)
Prenesi