Skip to main content
Agriculture and rural development

Vidēja termiņa

Lauksaimniecības tirgu un ienākumu vidēja termiņa perspektīvas.

Briselē, 2022. gada 8.–9. decembrī

Pārskats

ES lauksaimniecības perspektīvas, ko publicē reizi gadā, sniedz ieskatu galveno ES lauksaimniecības tirgu un lauksaimnieciskās darbības ienākumu un vides attīstībā līdz 2031. gadam. To pamatā ir vairāki pieņēmumi par makroekonomiskajiem apstākļiem, lauksaimniecības un tirdzniecības rīcībpolitikas nosacījumiem un starptautiskā tirgus norisēm.

Šie pieņēmumi paredz relatīvi vienmērīgu tirgu attīstību, taču realitātē šie tirgi parasti ir daudz svārstīgāki. Tāpēc šīs perspektīvas nav prognozes. Precīzāk, perspektīvas uzrāda lauksaimniecības tirgu attīstības caurmēra tendences konkrētā makroekonomikas vidē, pieņemot, ka rīcībpolitikas paliek nemainīgas.

Jaunākais izdevums

Report: EU agricultural outlook 2021-31
English
(12.51 MB - PDF)
Lejupielādēt
Executive summary: EU agricultural outlook 2021-31
English
(2.55 MB - PDF)
Lejupielādēt

Saistīta informācija

Eiropas Komisijas Kopīgā pētniecības centra datu vizualizācija

Figures (PDF)
English
(1.1 MB - PDF)
Lejupielādēt
Figures (Excel)
English
(215.25 KB - XLSX)
Lejupielādēt

Par ziņojumu

Image showing farm animals and agricultural crops

Ziņojums attiecas uz ES tās pašreizējā sastāvā (ES-27). Tajā sniegta vidēja termiņa perspektīva par ES lauksaimniecības tirgiem, lauksaimnieciskās darbības ienākumiem un vidi līdz 2031. gadam. Šādas perspektīvas pamatā ir saskaņots makroekonomisko pieņēmumu kopums, kas analīzes veikšanas laikā uzskatāms par visprecīzāko. 2021. gada 11. novembrī tika atjaunināti šādi elementi:

  • naftas cenas;
  • iedzīvotāju skaita prognozes (pamatojoties uz IHS Markit prognozēm);
  • USD/EUR maiņas kurss;
  • IKP prognozes (pamatojoties uz Eiropas Komisijas prognozēm).

Tā kā daudzas ES valstis vēl nav iesniegušas savus kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) stratēģiskos plānus, kas būs daļa no jaunās KLP (kurai jāsākas 2023. gadā), prognožu pamatā ir pieņēmums, ka tiek turpinātas pašreizējās lauksaimniecības un tirdzniecības rīcībpolitikas. Tāpat KLP stratēģiskajos plānos vēl nav atspoguļoti arī vērienīgie mērķi, kas izriet no tādām politikas iniciatīvām kā Eiropas zaļais kurss, stratēģija “No lauka līdz galdam” un Biodaudzveidības stratēģija. Līdz ar to daudzi aspekti nav ņemti vērā. Toties ir atjaunināts 2021.–2027. gada daudzgadu finanšu shēmas budžets.

Kopš pagājušā gada nav pievienoti jauni brīvās tirdzniecības nolīgumi. Attiecības starp ES-27 un Apvienoto Karalisti reglamentē ES un Apvienotās Karalistes Tirdzniecības un sadarbības nolīgums, ko provizoriski piemēro no 2021. gada 1. janvāra. 2022. gada prognozēs tiek pieņemts, ka ir spēkā beznodokļu un bezkvotu tirdzniecības režīms, kā arī ņemts vērā tas, ka papildu robežpārbaužu un loģistikas problēmu dēļ ir iespējami īslaicīgi tirdzniecības traucējumi. Pasaules tirdzniecības organizācijas tarifa kvotas pēc to pārdalīšanas starp ES-27 un Apvienoto Karalisti tika pārrēķinātas.

Ziņojumam pievienota izvēlētu tirgus nenoteiktības elementu kopuma analīze, kas veikta, lai noteiktu potenciālās rezultātu variācijas. Iespējamās variācijas jo īpaši izriet no makroekonomiskās vides, galveno kultūraugu ražības un piena produkcijas svārstībām. Tiek piedāvāti arī specifiski scenāriji, kas attiecas uz tauku satura samazināšanu uzturā (saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas ieteikumiem) un Ķīnas pašpietiekamību dzīvnieku izcelsmes produktu jomā.

Sagatavošanās procesa ietvaros 2021. gada 20. un 21. oktobrī Briselē norisinājās darbseminārs, kurā tika veikta pamatscenārija un tirgus nenoteiktības scenāriju neatkarīga izskatīšana. Šajā pasākumā tika iegūta vērtīga informācija, ko sniedza

  • augsta līmeņa politikas veidotāji;
  • Eiropas un starptautiskie modelēšanas un tirgus eksperti;
  • privāti uzņēmumi;
  • starptautiskas organizācijas, tai skaitā ESAO un FAO;
  • citas ieinteresētās personas.

Šis Komisijas ziņojums ir Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāta (AGRI ĢD) un Kopīgā pētniecības centra (JRC) kopīgs darbs, un atbildību par tā saturu uzņēmies AGRI ĢD.

Tā kā joprojām pastāv lielas neskaidrības par nākamās desmitgades makroekonomikas norisēm un tirdzniecības attiecībām, ir svarīgi uzsvērt, ka šīs vidēja termiņa perspektīvas ir pamats turpmākajām analīzēm un darbam pie scenārijiem, ar kuru palīdzību būs iespējams pārbaudīt dažādus attīstības virzienus.

Documents

 

Report: EU agricultural outlook 2020-30
English
(8.68 MB - PDF)
Lejupielādēt

 

Report: EU agricultural outlook 2019-30
English
(13.12 MB - PDF)
Lejupielādēt

 

Report: EU agricultural outlook 2018-30
English
(12.37 MB - PDF)
Lejupielādēt

 

Report: EU agricultural outlook 2017-30
English
(5.37 MB - PDF)
Lejupielādēt

 

Report: EU agricultural outlook 2016-26
English
(7.04 MB - PDF)
Lejupielādēt

 

Report: EU agricultural outlook 2015-25
English
(3.23 MB - PDF)
Lejupielādēt

 

Report: EU agricultural outlook 2014-24
English
(5.34 MB - PDF)
Lejupielādēt

 

Impact of lower oil prices on the EU agricultural market outlook – 2014-24
English
(158.37 KB - PDF)
Lejupielādēt

 

Report: EU agricultural outlook 2013-23
English
(4.67 MB - PDF)
Lejupielādēt

 

Report: EU agricultural outlook 2012-22
English
(3.11 MB - PDF)
Lejupielādēt

 

Report: EU agricultural outlook 2011-21
English
(1.1 MB - PDF)
Lejupielādēt

 

Report: EU agricultural outlook 2010-20
English
(855.76 KB - PDF)
Lejupielādēt

Pasākumi