Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Agriculture and rural development

Говеждо месо

Информация относно ролята на пазарните мерки, наблюдението на пазара и правните основания за сектора на говеждото и телешкото месо.

Общ преглед

ЕС е основен производител на говеждо и телешко месо с около 78 милиона говеда. ЕС подкрепя своите земеделски стопани чрез плащания за подпомагане на доходите. Освен това ЕС използва редица пазарни мерки за стабилизиране на пазарите на говеждо и телешко месо, когато това е необходимо.

Пазарни мерки в сектора на говеждото и телешкото месо

Европейската комисия може да използва публична интервенция за подпомагане на цените на говеждото и телешкото месо, ако през представителен период средната пазарна цена в дадена държава от ЕС или регион от държава от Съюза спадне под 2224 евро на тон. В допълнение Комисията може да реши да предостави помощ за частно складиране, ако е налице спад на средните цени, съществена промяна в производствените разходи или друг фактор, предизвикващ значителни промени в маржовете, което вреди на сектора.

ЕС също така има правомощието да използва извънредни мерки за подкрепа на пазара, когато конкретни обстоятелства налагат публичната подкрепа, например в случаи на болести по животните или загуба на доверието на потребителите.

ЕС също така подкрепя стопаните, отглеждащи говеда и телета, чрез специални освобождавания за организациите на производители в сектора на говеждото и телешкото месо. При определени условия организациите на производители в сектора на говеждото и телешкото месо могат да договарят размера на доставките.

Информация по темата

Какво представляват пазарните мерки

Организации на производители и междубраншови организации

Търговия с държави извън ЕС

Вносът на говеждо и телешко месо в ЕС е организиран чрез система от тарифни квоти. Квотите могат да бъдат отворени за всички (Erga omnes) или да са разпределени за определена държава. Управлението на тези квоти може да бъде по реда на заявяване или да бъде регулирано от система от лицензи.

Стандарти на ЕС за търговия с говеждо месо, прилагани от държави извън ЕС

Държавите извън ЕС, които желаят да пуснат на пазара на ЕС телешко месо на по-малко от 12 месеца, следва да спазват стандартите на ЕС за търговия с телешко, както са определени в Регламент (ЕО) № 566/2008 на Комисията.

Всяка държава извън ЕС, която желае да се възползва от тази разпоредба, трябва да определи компетентен орган (или органи) или, при липса на такива, — независим орган на трета страна, който да одобри и контролира подходяща система за идентификация и регистрация на съответните животни. Тази система предоставя надеждна информация за точната възраст на животните и гарантира, че се прилагат съответните пазарни стандарти на ЕС. Освен това държавата извън ЕС трябва да предостави списък на операторите, за които те извършват проверки, с които се определя дали пазарните стандарти на ЕС са спазени.

В съответствие с регламента Обединеното кралство* уведоми Комисията за своите компетентни органи и предостави списък на операторите, за които се извършват проверки.

* без да се засяга прилагането на Регламент (ЕО) № 566/2008 на Комисията спрямо и в Обединеното кралство по отношение на Северна Ирландия в съответствие с член 5, параграф 4, Приложение 2, точка 31 от Протокола за Ирландия и Северна Ирландия към Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия (ОВ L 29, 31.1.2020 г., стр. 7).

Правни основания

Регламент (ЕС) № 1308/2013 — за установяване на обща организация на пазарите.

Регламент (ЕС) 2017/1182 — за доброволна схема за класификация на кланични трупове на говеда.

Регламент (ЕС) 2017/1184 – правила за отчитането на пазарните цени на говеждото месо.

Наблюдение на пазара

ЕС наблюдава пазара на говеждо и телешко месо, за да може да установи евентуална пазарна нестабилност, да предоставя точна информация на земеделските стопани и преработвателите относно положението на пазара, а също така за да се подпомогне процесът на вземане на решения в тази област на политиката.

Съществува общоевропейска система за класификация на кланичните трупове, която заедно с отчитането на цените и друга статистическа информация представлява основата на системата на ЕС за наблюдение на цените. Тя се използва и като основа за категоризиране на кланичните трупове в кланиците и за справедливо заплащане на производителите.

Информация по темата

Перспективи

Обсерватория на пазара

Комитети

Различни комитети, съставени от представители на правителствата и председателствани от представител на Европейската комисия, заседават редовно, за да гарантират, че отговорността на Комисията за приемането на актове за изпълнение се упражнява под контрола на държавите от ЕС.

Комитетът за общата организация на селскостопанските пазари заседава редовно, за да обсъжда въпроси като развитието на пазарните цени, производството и търговията в държавите от ЕС и извън него.

Групата за граждански диалог и работната група по животински продукти запазват ролята си да подпомагат Комисията при поддържането на редовен диалог по всички въпроси, свързани с говеждото и телешкото месо.

Documents

 

6 МАЙ 2020
COVID-19: emergency private storage measures
English
(HTML)
Изтегляне

 

10 ДЕКЕМВРИ 2020
UK: list of operators
English
(69.33 KB - XLSX)
Изтегляне

 

29 МАРТ 2022
UK: competent authorities for beef and veal marketing standards
English
(86.6 KB - PDF)
Изтегляне