Skip to main content
Agriculture and rural development

Marhahús

Tájékoztatás a piaci intézkedések szerepéről, a piacmonitoringról és a marhahúságazati intézkedések jogalapjairól

Áttekintés

Az EU jelentős marha- és borjúhústermelő, összesen mintegy 78 millió egyedet számláló szarvasmarha-állománnyal. Az EU jövedelemtámogatási kifizetésekkel támogatja a mezőgazdasági termelőket. Emellett szükség esetén piaci intézkedések formájában lép fel a marha- és borjúhús piacának stabilizálása érdekében.

Piaci intézkedések a marhahúságazatban

Az Európai Bizottságnak lehetősége van állami intervencióval támogatni a marhahús árát, ha egy reprezentatív időszakban egy uniós országban vagy egy uniós ország egy régiójában az átlagos piaci ár tonnánként 2224 euró alá csökken. Emellett határozhat magántárolási támogatás nyújtásáról, ha az átlagárak alacsony szintre csökkennek, az előállítási költségek jelentősen megnőnek vagy egyéb, számottevő árréscsökkenést okozó tényezők nehezítik az ágazat helyzetét.

Az EU hatásköre ezenkívül kiterjed arra is, hogy kivételes piactámogatási intézkedéseket alkalmazzon, ha rendkívüli körülmények miatt állami támogatásra van szükség, például állatbetegségek vagy a fogyasztók bizalomvesztése esetén.

Az EU a marhahúságazatban működő termelői szervezeteknek biztosított egyedi mentességek révén is támogatja a szarvasmarha-tenyésztőket. Bizonyos feltételek mellett a marha- és borjúhúságazat termelői szervezetei tárgyalásokat folytathatnak a kínálat szabályozásáról.

Kapcsolódó információk

A piaci intézkedések ismertetése

Termelői és szakmaközi szervezetek

Kereskedelem nem uniós országokkal

Az EU-ba irányuló marha- és borjúhús-behozatalt vámkontingens-rendszer szabályozza. A kontingensek lehetnek mindenki számára nyitottak („Erga omnes”) vagy egy adott országnak kioszthatók. E kontingensek kezelése egyes esetekben az igénylés sorrendje alapján történik, máskor engedélyezési rendszerhez kötött.

Az EU-ba exportáló harmadik országoknak alkalmazniuk kell az uniós marhahús-forgalmazási szabályokat

Azoknak a nem uniós országoknak, amelyek legfeljebb tizenkét hónapos szarvasmarhából származó húst kívánnak értékesíteni az EU piacán, teljesíteniük kell a borjúhús forgalmazásáról szóló 566/2008/EK rendelet előírásait.

Ha egy nem uniós ország élni kíván az e szabályozás nyújtotta lehetőséggel, ki kell jelölnie egy (vagy több) illetékes hatóságot, vagy ennek hiányában egy független harmadik szervezetet, melynek feladata, hogy jóváhagyja és ellenőrizze az érintett állatok azonosítására és nyilvántartására szolgáló megfelelő rendszert. Ennek a rendszernek megbízható információkat kell nyújtania az állatok pontos koráról, és biztosítania kell a megfelelő uniós forgalmazási előírások alkalmazását. Ezen túlmenően a nem uniós országnak be kell nyújtania egy listát azokról a gazdasági szereplőkről, amelyek esetében ellenőrzéseket végez annak megállapítására, hogy teljesülnek-e az uniós forgalmazási előírások.

A rendelettel összhangban az Egyesült Királyság* értesítette a Bizottságot az illetékes hatóságokról és benyújtotta az ellenőrzésnek alávetett piaci szereplők listáját.

* Az 566/2008/EK bizottsági rendeletnek a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodáshoz (HL L 29., 2020.1.31., 7. o.) csatolt, Írországról és Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv 5. cikkének (4) bekezdésével és 2. mellékletének 31. pontjával összhangban az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban Észak-Írország tekintetében történő alkalmazásának sérelme nélkül.

Jogalapok

1308/2013/EU rendelet a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról

(EU) 2017/1182 rendelet a marhahús uniós osztályozási rendszeréről

(EU) 2017/1184 rendelet a marhahús piaci árainak bejelentésére vonatkozó szabályokról

Piacmonitoring

Az Európai Unió figyelemmel kíséri a marha- és borjúhúspiaci helyzet alakulását annak érdekében, hogy észlelje a piaci instabilitást, hogy pontos információkkal szolgáljon a piaci helyzetről a mezőgazdasági termelőknek és a feldolgozóknak, valamint hogy segítse a közpolitikai döntéshozatalt.

Létezik egy egész EU-ra kiterjedő rendszer a hasított testek osztályozására, amely az árbejelentés és más statisztikai információk mellett az EU ármegfigyelési rendszerének alapját képezi. Erre alapul a hasított testek vágóhídi osztályozása, illetve a mezőgazdasági termelőknek nyújtott méltányos kifizetések rendszere is.

Kapcsolódó információk

Kilátások

Piaci megfigyelőközpont

Bizottságok

A kormányképviselőkből álló és az Európai Bizottság egy képviselőjének elnökletével működő különböző bizottságok rendszeresen üléseznek, így biztosítva, hogy a Bizottság a végrehajtási jogi aktusok elfogadásával kapcsolatos hatáskörét az uniós országok ellenőrzése alatt gyakorolja.

A mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó bizottság rendszeres ülései során olyan kérdéseket vitat meg, mint a piaci árak alakulása, a termelés, valamint az Unión belüli és a nem uniós országokkal folytatott kereskedelem.

A civil párbeszédért felelős csoport és az állati termékekkel foglalkozó munkacsoport a rendszeres párbeszéd fenntartásában segíti a Bizottságot a marha- és borjúhússal kapcsolatos legkülönfélébb témákban.

Documents

 

6 MÁJUS 2020
COVID-19: emergency private storage measures
English
(HTML)
Letöltés

 

10 DECEMBER 2020
UK: list of operators
English
(69.33 KB - XLSX)
Letöltés

 

29 MÁRCIUS 2022
UK: competent authorities for beef and veal marketing standards
English
(86.6 KB - PDF)
Letöltés