Skip to main content
Agriculture and rural development

Carne de vită

Carnea de vită – rolul măsurilor de piață, monitorizarea pieței și temeiul juridic.

Prezentare generală

UE este un producător important de carne de vită și de mânzat, cu un șeptel total de aproximativ 78 de milioane de bovine. UE îi sprijină pe fermieri prin plăți de sprijin pentru venit. În plus, UE utilizează, la nevoie, o serie de măsuri de piață pentru stabilizarea piețelor de carne de vită și de mânzat.

Măsuri de piață în sectorul cărnii de vită

Comisia Europeană poate utiliza intervenția publică pentru a sprijini prețurile la carnea de vită dacă, pe parcursul unei perioade reprezentative, prețul mediu de piață într-o țară a UE sau într-o regiune dintr-o țară a UE scade sub 2 224 EUR/tonă. În plus, Comisia poate decide să acorde ajutor pentru depozitare privată, în cazul în care există o scădere a prețurilor medii, o modificare substanțială a costurilor de producție sau un alt factor care cauzează modificări semnificative ale marjelor și care dăunează sectorului.

UE are, de asemenea, competența de a utiliza măsuri excepționale de sprijinire a pieței atunci când anumite circumstanțe specifice impun acordarea sprijinului public, de exemplu, în cazul bolilor animale sau al pierderii încrederii consumatorilor.

UE îi mai sprijină pe producătorii de carne de vită prin intermediul unor scutiri specifice pentru organizațiile de producători din sectorul cărnii de vită. În anumite condiții, organizațiile de producători din sectorul cărnii de vită și mânzat pot negocia amploarea ofertei.

Informații pe aceeași temă

Ce sunt măsurile de piață

Organizații de producători și organizații interprofesionale

Comerțul cu țările din afara UE

Importurile de carne de vită și mânzat în UE sunt organizate printr-un sistem de contingente tarifare. Cotele pot fi deschise tuturor („erga omnes”) sau alocate unei anumite țări. Gestionarea acestor contingente poate fi efectuată pe baza principiului „primul venit, primul servit” sau poate fi reglementată printr-un sistem de licențe.

Aplicarea standardelor UE de comercializare a cărnii de vită de către țări din afara UE

Țările din afara Uniunii care doresc să introducă pe piață UE carne provenind de la bovine în vârstă de 12 luni sau mai tinere trebuie să respecte standardele UE de comercializare a cărnii de mânzat, astfel cum sunt prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 566/2008 al Comisiei.

Orice țară din afara UE care dorește să beneficieze de această dispoziție trebuie să desemneze una sau mai multe autorități competente sau, în lipsa acestora, un organism terț independent care să aprobe și să controleze un sistem adecvat de identificare și înregistrare a animalelor în cauză. Acest sistem va furniza informații fiabile cu privire la vârsta exactă a animalelor și va asigura aplicarea standardelor UE de comercializare corespunzătoare. În plus, țara terță trebuie să furnizeze o listă a operatorilor supuși controalelor menite să verifice dacă aceștia respectă standardele de comercializare ale UE.

În conformitate cu Regulamentul, Regatul Unit* a notificat Comisiei autoritățile sale competente și a furnizat o listă a operatorilor supuși controalelor.

* fără a aduce atingere aplicării Regulamentului (CE) nr. 566/2008 al Comisiei Regatului Unit și în Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord, în conformitate cu articolul 5 alineatul (4), punctul 31 din anexa 2 la Protocolul privind Irlanda și Irlanda de Nord la Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (JO L 29, 31.1.2020, p. 7).

Temei juridic

Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor.

Regulamentul UE 2017/1182 – grilele utilizate în UE pentru clasificarea carcaselor de bovine.

Regulamentul (UE) nr. 2017/1184 – norme privind raportarea prețurilor de piață ale cărnii de vită.

Monitorizarea pieței

UE monitorizează piața cărnii de vită și mânzat pentru a identifica eventuale instabilități ale pieței, pentru a furniza informații exacte fermierilor și prelucrătorilor cu privire la situația pieței și pentru a contribui la luarea deciziilor în materie de politici publice.

Există un sistem de clasificare a carcaselor la nivelul UE, care, pe lângă raportarea prețurilor și alte informații statistice, constituie baza sistemului UE de monitorizare a prețurilor. Sistemul este utilizat, de asemenea, ca bază pentru clasificarea carcaselor în abatoare și pentru plata echitabilă către fermieri.

Informații pe aceeași temă

Previziuni

Observatorul pieței

Comitete

Diferite comitete, alcătuite din reprezentanți guvernamentali și prezidate de un reprezentant al Comisiei Europene, se reunesc periodic pentru a se asigura că responsabilitatea Comisiei de a adopta acte de punere în aplicare se exercită sub controlul țărilor UE.

Comitetul pentru organizarea comună a piețelor agricole se reunește periodic pentru a discuta despre domenii precum evoluția prețurilor pieței, producția și comerțul intra și extracomunitar.

Grupul de dialog civil și grupul de lucru privind produsele de origine animală asistă Comisia în menținerea unui dialog periodic cu privire la toate aspectele legate de carnea de vită și de mânzat.

Documents

 

6 MAI 2020
COVID-19: emergency private storage measures
English
(HTML)
Descărcați

 

10 DECEMBRIE 2020
UK: list of operators
English
(69.33 KB - XLSX)
Descărcați

 

29 MARTIE 2022
UK: competent authorities for beef and veal marketing standards
English
(86.6 KB - PDF)
Descărcați

Evenimente