Skip to main content
Agriculture and rural development

Naudanliha

Tietoa markkinatoimenpiteistä, markkinoiden seurannasta ja naudanliha-alan oikeusperustoista

Yleistä

EU on merkittävä naudanlihan tuottaja. EU:ssa on nautaeläimiä kaiken kaikkiaan noin 78 miljoonaa. EU tukee maataloustuottajia tulotuilla. EU käyttää lisäksi tarvittaessa erilaisia markkinatoimenpiteitä naudanlihamarkkinoiden vakauttamiseksi.

Markkinatoimenpiteet naudanliha-alalla

Euroopan komissio voi käyttää julkista interventiota naudanlihan hintojen tukemiseen, jos sen keskimääräinen markkinahinta laskee edustavan ajanjakson aikana jossakin EU-maassa tai jonkin EU-maan alueella alle 2,224 euroon tonnia kohden. Komissio voi myös tukea yksityistä varastointia, jos keskihinnat laskevat, tuotantokustannukset muuttuvat merkittävästi tai jos jokin muu tekijä aiheuttaa huomattavia, alalle vahingollisia marginaalien muutoksia.

EU:lla on myös valtuudet käyttää poikkeuksellisia markkinatukitoimenpiteitä, kun erityiset olosuhteet edellyttävät julkista tukea esimerkiksi eläintautien tapauksessa tai kuluttajien luottamuksen ollessa alhainen.

EU tukee naudanlihantuottajia myös myöntämällä tiettyjä vapautuksia naudanliha-alan tuottajaorganisaatioille. Tuottajaorganisaatiot voivat tietyin edellytyksin neuvotella tarjonnan laajuudesta.

Lisätietoa

Lisätietoa markkinatoimenpiteistä

Tuottajaorganisaatiot ja toimialakohtaiset organisaatiot

Kauppa EU:n ulkopuolisten maiden kanssa

Naudanlihan tuonti EU:hun järjestetään tariffikiintiöjärjestelmällä. Kiintiöt voivat olla kaikille avoimia (”erga omnes”) tai maakohtaisia. Kiintiöiden hallinnointi voi perustua ensiksi tullutta palvellaan ensin -periaatteelle tai niitä voidaan säädellä lupajärjestelmällä.

EU:n naudanlihan kaupan pitämisen vaatimusten soveltaminen EU:n ulkopuolella

EU:n ulkopuoliset maat, jotka haluavat tuoda alle 12 kuukauden ikäisistä nautaeläimistä peräisin olevaa lihaa EU:n markkinoille, on noudatettava vasikanlihan kaupan pitämistä koskevia EU:n vaatimuksia, joista on säädetty komission asetuksessa (EY) N:o 566/2008.

EU:n ulkopuolisen maan on tällöin nimettävä yksi tai useampi toimivaltainen viranomainen tai ulkopuolinen riippumaton elin, jonka tehtävänä on hyväksyä eläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmä ja valvoa sitä. Järjestelmästä on saatava luotettavaa tietoa eläinten tarkasta iästä ja sillä on varmistettava EU:n vaatimusten noudattaminen. Maan on lisäksi laadittava luettelo toimijoista, joiden luona tehdään tarkastuksia EU:n vaatimusten noudattamisen varmistamiseksi.

Asetuksen mukaisesti Yhdistynyt kuningaskunta* on ilmoittanut komissiolle toimivaltaiset viranomaisensa ja toimittanut luettelon toimijoista, joiden luona tehdään tarkastuksia.

* sanotun kuitenkaan rajoittamatta komission asetuksen (EY) N:o 566/2008 soveltamista Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa Pohjois-Irlannin osalta Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn erosopimuksen Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 5 artiklan 4 kohdan ja pöytäkirjan liitteessä 2 olevan 31 kohdan mukaisesti. (EUVL L 29, 31.1.2020, s. 7)

Oikeusperustat

Asetus (EU) N:o 1308/2013 maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä

Asetus (EU) 2017/1182 naudanruhojen unionin luokitusasteikoista

Asetus (EU) 2017/1184 naudanlihan markkinahintojen ilmoittamista koskevista säännöistä

Markkinoiden seuranta

EU seuraa naudanlihamarkkinoita voidakseen havaita markkinoiden epävakauden, tarjotakseen tuottajille ja jalostajille täsmällistä tietoa markkinatilanteesta ja auttaakseen julkista päätöksentekoa.

EU:n laajuinen ruhojen luokittelujärjestelmä muodostaa hintaraportoinnin ja muiden tilastotietojen ohella perustan EU:n hintojen seurantajärjestelmälle. Tätä järjestelmää käytetään myös perustana ruhojen luokittelulle teurastamoissa ja oikeudenmukaisille tuottajahinnoille.

Lisätietoa

Tulevaisuudennäkymät

Markkinoiden seurantakeskus

Komiteat

Useat komiteat, jotka koostuvat hallitusten edustajista ja joiden puheenjohtajana toimii Euroopan komission edustaja, kokoontuvat säännöllisesti varmistaakseen, että komissio vastaa velvollisuuksiensa mukaisesti täytäntöönpanosäädösten hyväksymisestä EU-maiden valvonnassa.

Maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn komitea kokoontuu säännöllisesti käsittelemään muun muassa markkinahintojen kehitystä, tuotantoa ja kauppaa EU:ssa ja sen ulkopuolella.

Kansalaisvuoropuheluryhmän ja eläintuotteita käsittelevän työryhmän tehtävänä on edelleen avustaa komissiota säännöllisen vuoropuhelun ylläpitämisessä kaikista naudanlihaan liittyvistä kysymyksistä.

Documents

 

6 TOUKOKUU 2020
COVID-19: emergency private storage measures
English
(HTML)
Lataa

 

10 JOULUKUU 2020
UK: list of operators
English
(69.33 KB - XLSX)
Lataa

 

29 MAALISKUU 2022
UK: competent authorities for beef and veal marketing standards
English
(86.6 KB - PDF)
Lataa

Tapahtumat