Direct naar de inhoud
Agriculture and rural development

Rundvlees

Informatie over de rol van marktmaatregelen, marktmonitoring en de wettelijke bases van de rundvleessector.

Overzicht

De EU is een belangrijke producent van rundvlees met een totaal bestand van 78 miljoen runderen. De EU biedt haar boeren inkomenssteun. Daarnaast maakt de EU zo nodig gebruik van een aantal marktmaatregelen om de rundvleesmarkt te stabiliseren.

Marktmaatregelen in de rundvleessector

De Europese Commissie kan gebruikmaken van overheidsinterventies om de rundvleesprijzen te ondersteunen wanneer gedurende een representatieve periode de gemiddelde marktprijs in een EU-land of in een regio van een EU-land daalt tot onder 2,224 euro per ton. Daarnaast mag de Commissie besluiten tot steun voor particuliere opslag indien de gemiddelde prijzen dalen, de productiekosten substantieel veranderen of door een andere factor de winstmarges zozeer veranderen dat de sector schade oploopt.

De EU heeft ook de bevoegdheid om buitengewone marktondersteunende maatregelen te nemen wanneer in bepaalde omstandigheden overheidssteun vereist is, bijvoorbeeld in het geval van een dierziekte of verlies van vertrouwen bij de consument.

De EU steunt rundveehouders door middel van specifieke vrijstellingen voor producentenorganisaties in de rundvleessector. Onder bepaalde voorwaarden kunnen de producentenorganisaties in de rundvleessector onderhandelen over de omvang van het aanbod.

Meer informatie

Marktmaatregelen toegelicht

Producenten- en brancheorganisaties

Handel met landen buiten de EU

Voor de invoer van rundvlees naar de EU geldt een systeem van tariefcontingenten. Het kan gaan om toewijzingen per land of om algemene toewijzingen voor alle landen (“erga omnes”). Het beheer van deze contingenten gebeurt ofwel op grond van het principe “wie het eerst komt, het eerst maalt”, ofwel met een vergunningenstelsel.

Toepassing van EU-handelsnormen voor rundvlees door landen buiten de EU

Landen buiten de EU die vlees van maximaal twaalf maanden oude runderen in de EU in de handel willen brengen, moeten voldoen aan de handelsnormen van Verordening (EG) nr. 566/2008 van de Commissie.

Ze moeten over een identificatie- en registratiesysteem voor de betrokken dieren beschikken, dat door de bevoegde autoriteiten of eventueel door een onafhankelijke dienst goedgekeurd en gecontroleerd wordt. Dat systeem moet betrouwbare informatie geven over de exacte leeftijd van de dieren en garanderen dat de relevante handelsnormen van de EU worden toegepast. De betrokken landen moeten ook een lijst verstrekken van marktdeelnemers voor wie zij controles verrichten om na te gaan of aan de EU-handelsnormen wordt voldaan.

Het Verenigd Koninkrijk* heeft de Commissie inmiddels laten weten welke autoriteiten hiervoor bevoegd zijn en heeft ook de lijst van marktdeelnemers doorgegeven waarvoor die autoriteiten controles verrichten.

* Op grond van artikel 5, lid 4, en bijlage 2, punt 31, van het Protocol inzake Ierland en Noord-Ierland bij het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (PB L 29 van 31.1.2020, blz. 7) blijft Verordening (EG) nr. 566/2008 van de Commissie van toepassing voor wat betreft Noord-Ierland.

Rechtsgrondslagen

EU-verordening 1308/2013 – gemeenschappelijke marktordening

EU-verordening 2017/1182 – EU-indelingsschema’s voor rundvlees

EU-verordening 2017/1184 – regels voor de melding van marktprijzen voor rundvlees

Marktmonitoring

De EU houdt toezicht op de rundvleesmarkt om markinstabiliteit op te sporen, boeren en verwerkers goed te informeren over de marktsituatie en de besluitvorming door overheden te ondersteunen.

Er is een EU-systeem voor de classificatie van geslachte dieren, dat samen met het melden van marktprijzen en andere statistische informatie de basis vormt van het prijsbewakingssysteem van de EU. Dit wordt ook gebruikt als basis voor de indeling van geslachte dieren in slachthuizen en voor een eerlijke betaling aan boeren.

Meer informatie

Vooruitzichten

Marktobservatoria

Comités

Diverse comités van regeringsvertegenwoordigers komen onder leiding van een vertegenwoordiger van de Europese Commissie regelmatig bijeen zodat de Commissie onder supervisie van de EU-landen uitvoeringsbesluiten kan nemen.

Het Comité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten buigt zich over onderwerpen zoals de ontwikkeling van de marktprijzen, de productie en de handel in de EU en daarbuiten.

De groep voor de dialoog met het maatschappelijk middenveld en werkgroep over dierlijke producten heeft tot taak de Commissie te ondersteunen door een regelmatige dialoog over alles wat te maken heeft met rundvlees.

Documents

 

6 MEI 2020
COVID-19: emergency private storage measures

 

10 DECEMBER 2020
UK: list of operators

 

29 MAART 2022
UK: competent authorities for beef and veal marketing standards