Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Agriculture and rural development

Схема POSEI

Подкрепа за най-отдалечените региони, изправени пред трудности, свързани с отдалеченост, изолираност или тежки климатични условия.

Цели на схемата POSEI

Програмата за опции, специфични за отдалечените региони и за островите (POSEI), подкрепя най-отдалечените региони на Европейския съюз, които са изправени пред специфични предизвикателства поради отдалеченост, островен характер, малка площ, труден релеф или климат. Подкрепят се и региони, които са икономически зависими от малко на брой продукти.

POSEI произхожда от акронима на френски за Programme d'options spécifiques à l'éloignement et l'insularité („Програма за опции, специфични за отдалечените региони и за островите“).

Най-отдалечени региони

Най-отдалечените региони на ЕС са:

  • Франция: Гваделупа, Френска Гвиана, Мартиника, Реюнион, Сен-Мартен и Майот
  • Португалия: Азорски острови и Мадейра
  • Испания: Канарски острови.

Най-отдалечени региони са неразделна част от ЕС.

Подпомагане на селското стопанство

Поради специфичните характеристики на най-отдалечените региони и свързаните с тях предизвикателства селското стопанство в тях се ползва с подкрепа от страна на ЕС. Чрез схемата POSEI ЕС се стреми да:

  • гарантира снабдяването със селскостопански продукти за човешка консумация от първа необходимост, като поема част от разходите, свързани с крайната им отдалеченост, без при това да се вреди на местното производство;
  • осигури развитието на животновъдството и диверсификацията на културите, включително производството, преработката и продажбата на местни продукти;
  • поддържа и засилва конкурентоспособността на традиционните селскостопански дейности, включително производството, преработката и предлагането на пазара на местни култури и продукти.

Най-отдалечените региони осигуряват на ЕС обширна морска територия, по-голямо биологично разнообразие и по-разнородна икономика, като снабдяват европейските потребители с ром, тръстикова захар, банани и други екзотични плодове и зеленчуци. Освен това най-отдалечените региони са ценен актив в отношенията на ЕС със съседните на тях държави, които не са членки на ЕС.

Финансиране

Мерките по POSEI, които се финансират от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ), включват:

  • специфичен режим на снабдяване, насочен към намаляването на разходите за доставка на основни продукти за консумация от човека и за преработка и суровини за селското стопанство;
  • мерки в подкрепа на местните селскостопански продукти.

Отпуснатите финансови средства за схемата POSEI на година възлизат на 268,42 милиона евро за Испания, 278,41 милиона евро за Франция и 106,21 милиона евро за Португалия.

15 ДЕКЕМВРИ 2016
Report on the implementation of POSEI
English
(HTML)
Изтегляне

Правно основание

Изпълнението на POSEI от страна на ЕС се базира на следното законодателство:

  • В член 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз се посочва как се определят най-отдалечените региони;
  • Регламент (ЕС) № 228/2013 за определяне на специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените региони на Съюза