Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Agriculture and rural development

Схема за малките острови в Егейско море

Европейският съюз подпомага малките острови в Егейско море.

Цели на схемата за малките острови в Егейско море

Изолирани от континентална Гърция, малките острови в Егейско море представляват силно фрагментирана островна територия.

В тази група попадат всички острови в Егейско море с изключение на Евбея и Крит, като много от тях се сблъскват с проблеми поради островния си характер и сурови географски или природни ограничения.

Подкрепа от ЕС за островите

На тези острови се оказва подкрепа по линия на схема за подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика, в допълнение към подпомагането на доходите и мерките за развитие на селските райони.

Схемата има за цел да:

  • се ограничат допълнителните разходи, свързани с транспортирането на някои селскостопански продукти до островите;
  • се подкрепи развитието на местното производство.

Схемата включва мерки за специфични режими на снабдяване с някои селскостопански продукти и адаптирани мерки за подпомагане на местното производство на селскостопанска продукция.

15 ДЕКЕМВРИ 2016
Report on the implementation of the smaller Aegean islands scheme
English
(HTML)
Изтегляне

Финансиране

Мерките за малките острови в Егейско море се финансират от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ).

Годишният бюджет на програмата за малките острови в Егейско море възлиза на 23,93 млн. евро.

Правно основание

Специфични мерки в областта на земеделието по отношение на малките острови в Егейско море (Регламент (ЕС) № 229/2013)

Прояви