Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Agriculture and rural development

Схема за малките острови в Егейско море

Европейският съюз подпомага малките острови в Егейско море.

Цели на схемата за малките острови в Егейско море

Изолирани от континентална Гърция, малките острови в Егейско море представляват силно фрагментирана островна територия.

В тази група попадат всички острови в Егейско море с изключение на Евбея и Крит, като много от тях се сблъскват с проблеми поради островния си характер и сурови географски или природни ограничения.

Подкрепа от ЕС за островите

На тези острови се оказва подкрепа по линия на схема за подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика, в допълнение към подпомагането на доходите и мерките за развитие на селските райони.

Схемата има за цел да:

  • се ограничат допълнителните разходи, свързани с транспортирането на някои селскостопански продукти до островите;
  • се подкрепи развитието на местното производство.

Схемата включва мерки за специфични режими на снабдяване с някои селскостопански продукти и адаптирани мерки за подпомагане на местното производство на селскостопанска продукция.

Report on the implementation of the smaller Aegean islands scheme
English
(HTML)
Изтегляне

Финансиране

Мерките за малките острови в Егейско море се финансират от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ).

Годишният бюджет на програмата за малките острови в Егейско море възлиза на 23,93 млн. евро.

Правно основание

Специфични мерки в областта на земеделието по отношение на малките острови в Егейско море (Регламент (ЕС) № 229/2013)