Přejít na hlavní obsah
Agriculture and rural development

Režim POSEI

Podpora pro nejvzdálenější regiony čelící problémům způsobeným odlehlostí, ostrovní povahou či nepříznivým podnebím.

Cíle programu POSEI

Program POSEI speciálně zaměřený na odlehlost a ostrovní charakter podporuje nejvzdálenější regiony Evropské unie. Ty mají výrazně omezené možnosti rozvoje, a to vzhledem ke svému ostrovnímu charakteru, malé rozloze, náročnému povrchu i podnebí. Zároveň jsou odkázané na malý počet produktů.

Název POSEI pochází z francouzských iniciál názvu „Programme d'Options Spécifiques à l'Éloignement et l'Insularité“ (v překladu „program speciálně zaměřený na odlehlost a ostrovní charakter“).

Nejvzdálenější regiony

Nejvzdálenějšími regiony EU jsou:

 • regiony Francie: Guadeloupe, Francouzská Guyana, Martinik, Réunion, Svatý Martin a Mayotte
 • regiony Portugalska: Azory a Madeira
 • regiony Španělska: Kanárské ostrovy

Nejvzdálenější regiony jsou integrální součástí EU.

Podpora zemědělství

Evropská unie zemědělství v nejvzdálenějších regionech podporuje vzhledem k jejich specifickým podmínkám a z nich vyplývajícím problémům. Prostřednictvím programu POSEI chce EU:

 • zaručit zásobování základními zemědělskými produkty určenými k lidské spotřebě, zmírnit náklady vznikající v důsledku odlehlé polohy regionů, aniž by byla dotčena místní produkce
 • zajistit rozvoj odvětví chovu hospodářských zvířat a diverzifikace plodin, včetně výroby, zpracování a prodeje místních produktů
 • zachovat a posílit konkurenceschopnost tradičních zemědělských činností, včetně produkce místních plodin a produktů, jejich zpracování a uvádění na trh

Díky nejvzdálenějším regionům disponuje EU velmi rozsáhlým mořským územím, širším spektrem biologické rozmanitosti a rozmanitější ekonomikou, která evropským spotřebitelům zajišťuje zemědělské produkty, jako jsou banány, rum, třtinový cukr a další exotické ovoce a zeleninu. Kromě toho jsou nejvzdálenější regiony cenným aktivem pro vztahy EU se sousedními zeměmi, které nejsou členy Unie.

V červnu 2023 zahájila Evropská komise online konzultaci týkající se unijních režimů podpory zemědělství v nejvzdálenějších regionech a na menších ostrovech v Egejském moři. Cílem této veřejné konzultace je nabídnout zúčastněným stranám a veřejnosti příležitost, aby se vyjádřily k provádění režimů POSEI a režimů týkajících se menších ostrovů v Egejském moři (SAI) v programovém období 2014–2020 a poskytly tak podklady pro hodnocení realizované Evropskou komisí.

Financování

Opatření programu POSEI, která jsou financována z prostředků Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF), zahrnují:

 • zvláštní režim zásobování zaměřený na snížení nákladů na dodávky základních produktů určených k lidské spotřebě a na zpracování a zemědělské vstupy,
 • opatření na podporu místní zemědělské produkce.

Roční finanční příděly v rámci programu POSEI činí 268,42 milionu eur pro Španělsko, 278,41 milionu eur pro Francii a 106,21 milionu eur pro Portugalsko.

15. PROSINCE 2016
Report on the implementation of POSEI

Právní základ

Provádění programu POSEI se řídí těmito právními předpisy:

 • článek 349 Smlouvy o fungování Evropské unie stanoví definici nejvzdálenějších regionů,
 • nařízení (EU) č. 228/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie

Akce

 • Akce
 • pátek 26. července 2024, 09:00 - pondělí 29. července 2024, 18:30 (CEST)
 • Libramont-Chevigny, Belgium
 • Externí akce

Aktuality