Skip to main content
Agriculture and rural development

Program POSEI

Podpora pro nejvzdálenější regiony čelící problémům způsobeným odlehlostí, ostrovní povahou či nepříznivým podnebím

Cíle programu POSEI

Program speciálně zaměřený na odlehlost a ostrovní charakter (POSEI) podporuje nejvzdálenější regiony Evropské unie, které čelí specifickým problémům způsobeným odlehlostí, ostrovní povahou, malou rozlohou, složitým povrchem nebo podnebím. Podporuje rovněž ty, které jsou ekonomicky závislé pouze na několika produktech.

Název POSEI pochází z francouzských iniciál názvu „Programme d'Options Spécifiques à l'Éloignement et l'Insularité“ (program speciálně zaměřený na odlehlost a ostrovní charakter).

Nejvzdálenější regiony

Nejvzdálenějšími regiony EU jsou

  • Francie: Guadeloupe, Francouzská Guyana, Martinik, Réunion, Svatý Martin a Mayotte
  • Portugalsko: Azory a Madeira
  • Španělsko: Kanárské ostrovy

Nejvzdálenější regiony jsou integrální součástí EU.

Podpora zemědělství

Vzhledem ke specifickým podmínkám a z nich vyplývajícím problémům EU podporuje zemědělství v nejvzdálenějších regionech. Unie prostřednictvím programu POSEI usiluje o:

  • zaručené zásobování základními zemědělskými produkty určenými k lidské spotřebě, zmírnění nákladů vznikajících v důsledku odlehlé polohy, aniž by byla dotčena místní produkce
  • zajištěný rozvoj odvětví „chovu hospodářských zvířat“ a „diverzifikace plodin“, včetně výroby, zpracování a prodeje místních produktů
  • zachování a posílení konkurenceschopnosti tradičních zemědělských činností, včetně produkce, zpracování a uvádění na trh místních plodin a produktů.

Díky nejvzdálenějším regionům EU disponuje velmi širokým mořským územím, širším spektrem biologické rozmanitosti a rozmanitější ekonomikou, která dodává evropským spotřebitelům zemědělské produkty, jako jsou banány, rum, třtinový cukr a další exotické ovoce a zeleninu. Kromě toho jsou nejvzdálenější regiony cenným aktivem pro vztahy EU se sousedními zeměmi, které nejsou členy EU.

Financování

Opatření programu POSEI, která jsou financována z prostředků Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF), zahrnují:

  • zvláštní režim zásobování zaměřený na snížení nákladů na dodávky základních produktů určených k lidské spotřebě a na zpracování a zemědělské vstupy
  • opatření na podporu místní zemědělské produkce.

Finanční příděly (ročně) na program POSEI činí 268,42 milionů eur pro Španělsko, 278,41 milionů eur pro Francii a 106,21 milionů eur pro Portugalsko.

15 PROSINEC 2016
Report on the implementation of POSEI
English
(HTML)
Stáhnout

Právní základ

Provádění programu POSEI se řídí těmito právními předpisy:

  • článek 349 Smlouvy o fungování Evropské unie stanoví definici nejvzdálenějších regionů
  • nařízení (EU) č. 228/2013 stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie