Skip to main content
Agriculture and rural development

Program POSEI

Podpora najvzdialenejších regiónov, pre ktoré sú príznačné odľahlosť, ostrovný charakter alebo nepriaznivé klimatické podmienky.

Ciele programu POSEI

Program POSEI je určený na podporu najvzdialenejších regiónov EÚ, ktoré čelia osobitným výzvam vyplývajúcim z ich odľahlosti, ostrovného charakteru, malej rozlohy, zložitých topografických alebo klimatických podmienok. Podporujú sa z neho aj regióny, ktoré sú ekonomicky závislé od niekoľkých produktov.

skratka „POSEI“ pochádza z francúzskeho názvu „Programme d’Options Spécifiques à l’Éloignement et l’Insularité“ (Program osobitných alternatív pre odľahlosť a ostrovný charakter).

Najvzdialenejšie regióny

Najvzdialenejšie regióny EÚ:

  • Francúzsko: Guadeloupe, Francúzska Guyana, Martinik, Réunion, Svätý Martin a Mayotte
  • Portugalsko: Azory a Madeira
  • Španielsko: Kanárske ostrovy.

Najvzdialenejšie regióny sú neoddeliteľnou súčasťou EÚ.

Podpora poľnohospodárstva

EÚ podporuje poľnohospodárstvo v najvzdialenejších regiónoch vzhľadom na ich osobitný charakter a s tým súvisiace výzvy. Prostredníctvom programu POSEI si EÚ kladie za cieľ:

  • zaručiť zásobovanie týchto regiónov základnými poľnohospodárskymi výrobkami určenými na ľudskú spotrebu, a tým znížiť náklady vznikajúce v dôsledku mimoriadnej odľahlosti, bez toho, aby došlo k poškodeniu miestnej výroby,
  • zabezpečiť rozvoj odvetví „diverzifikácie živočíšnej a rastlinnej výroby“ vrátane výroby, spracovania a predaja miestnych produktov,
  • zachovať a posilniť konkurencieschopnosť tradičných poľnohospodárskych činností vrátane výroby, spracovania a uvádzania miestnych plodín a produktov na trh.

Najvzdialenejšie regióny poskytujú EÚ rozsiahle morské územie, väčšiu škálu biodiverzity a rôznorodejšie hospodárstvo, ktoré európskym spotrebiteľom dodáva poľnohospodárske výrobky ako banány, rum, trstinový cukor či iné exotické ovocie a zeleninu. Najvzdialenejšie regióny sú okrem toho cenným prínosom pre vzťahy EÚ so susednými krajinami, ktoré nie sú členmi EÚ.

Financovanie

K opatreniam na základe programu POSEI, ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF), patria:

  • osobitný režim zásobovania s cieľom znížiť náklady na dodávku základných výrobkov určených na ľudskú spotrebu, na spracovanie a poľnohospodárske vstupy,
  • opatrenia na podporu miestnej poľnohospodárskej výroby

Pridelené finančné prostriedky (na rok) pre program POSEI predstavujú 268,42 mil. EUR pre Španielsko, 278,41 mil. EUR pre Francúzsko a 106,21 mil. EUR pre Portugalsko.

15 DECEMBER 2016
Report on the implementation of POSEI
English
(HTML)
Stiahnuť

Právny základ

Spôsob vykonávania programu POSEI zo strany EÚ sa stanovuje v týchto právnych predpisoch:

  • v článku 349 Zmluvy o fungovaní Európskej únie je uvedené, ako sa vymedzuje pojem „najvzdialenejšie regióny“,
  • nariadením (EÚ) č. 228/2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech najvzdialenejších regiónov Únie.