Skip to main content
Agriculture and rural development

Stručný přehled společné zemědělské politiky

Společná zemědělská politika podporuje zemědělce a stará se o zabezpečení potravin v Evropě.

Cíle společné zemědělské politiky

Společná zemědělská politika (SZP), která byla zavedena v roce 1962, funguje jako partnerství mezi zemědělstvím a společností, mezi Evropou a jejími zemědělci. Cílem je:

 • podporovat zemědělce a zvýšit produktivitu zemědělství, aby byly zajištěny stabilní dodávky potravin za dostupné ceny
 • chránit zemědělce v Evropské unii, aby měli přiměřenou životní úroveň
 • pomáhat při řešení změny klimatu a udržitelném hospodaření s přírodními zdroji
 • zachovat venkovské oblasti a typy krajiny v EU
 • udržovat životaschopnost hospodářství venkovských oblastí podporou pracovních míst v zemědělství, zemědělsko-potravinářském průmyslu a přidružených odvětvích.

SZP je společnou politikou pro všechny členské státy. Řídí ji Unie a z jejího rozpočtu je také financována.

SZP na období 2023–2027

V zájmu upevnění úlohy evropského zemědělství v budoucnosti se společná zemědělská politika v průběhu let vyvíjela tak, aby odpovídala měnícím se hospodářským podmínkám a potřebám a očekáváním občanů.

SZP na období 2023–2027 vstoupila v platnost 1. ledna 2023. Podpora pro zemědělce a zúčastněné strany z venkovských oblastí ve všech 27 zemích EU vychází z právního rámce SZP na období 2023–2027 a z rozhodnutí podrobně popsaných ve strategických plánech SZP, které byly schváleny Komisí. Schválené plány jsou navrženy tak, aby významně přispívaly k ambicím Zelené dohody pro Evropu, strategie „Od zemědělce ke spotřebiteli“ a Strategie v oblasti biologické rozmanitosti.

24 ÚNOR 2022
Factsheet – a greener and fairer CAP
English
(1.95 MB - PDF)
Stáhnout

SZP v praxi

Podnikání v zemědělství je svým způsobem specifické, jelikož je nutné brát v úvahu tyto aspekty:

 • navzdory významu produkce potravin je příjem zemědělců ve srovnání s příjmem v nezemědělských oborech přibližně o 40 % nižší
 • zemědělství je více závislé na počasí a klimatu než řada jiných odvětví
 • mezi poptávkou spotřebitele a dobou, kdy ji jsou zemědělci schopni uspokojit, panuje nevyhnutelná časová prodleva – vypěstování většího množství pšenice nebo produkce většího množství mléka nutně vyžaduje čas.

Zemědělci musí být nákladově efektivní, ale zároveň by měli pracovat udržitelným způsobem: chovat se šetrně k životnímu prostředí, pečovat o půdu a udržovat biologickou rozmanitost.

Právě z důvodů nejistoty v podnikání a dopadu zemědělství na životní prostředí se veřejný sektor ve věci zemědělců tolik angažuje. V rámci SZP se přijímají tato opatření:

 • podpora příjmu prostřednictvím přímých plateb zajišťuje stabilitu příjmů zemědělců, odměňuje je za ekologický způsob hospodaření a za to, že poskytují veřejné služby, za něž jim trh obvykle neplatí (typickým příkladem je péče o krajinu)
 • tržní opatření, jimiž se řeší složité situace na trhu, jako je náhlý pokles poptávky kvůli obavám o zdravotní nezávadnost potravin nebo pokles cen v důsledku dočasného přebytku nabídky na trhu
 • opatření pro rozvoj venkova spolu s vnitrostátními a regionálními programy, jejichž cílem je řešit specifické potřeby a problémy venkovských oblastí.

Financování SZP

Výše podpory, která je pro zemědělce v EU vyčleněna z celkového rozpočtu Unie, odráží řadu různých proměnných v zajišťování trvalého přístupu k vysoce kvalitním potravinám. Patří sem zejména podpora příjmu zemědělců, opatření v oblasti změny klimatu a zachování životaschopných venkovských komunit.

V rámci rozpočtu Unie je SZP financována ze dvou fondů:

Platby si každá země EU spravuje sama na vnitrostátní úrovni. V souladu s unijními pravidly transparentnosti také každá země zveřejňuje informace o příjemcích plateb v rámci SZP.

Související informace

Financování společné zemědělské politiky

Roční rozpočtový cyklus EU

Rozpočet EU

Výhody SZP

SZP vytváří podmínky, které zemědělcům umožňují plnit jejich rozmanité funkce ve společnosti:

Produkce potravin

 • Týká se přibližně 10 milionů zemědělských podniků v EU a 22 milionů lidí, kteří v tomto odvětví nastálo pracují. Evropští zemědělci poskytují obdivuhodný sortiment velkého množství cenově dostupných, bezpečných a kvalitních produktů.
 • Unie je ve světě proslulá svými potravinami a kulinářskými tradicemi. Je také jedním z největších světových producentů a čistých vývozců zemědělsko-potravinářských výrobků. Vzhledem ke svým výjimečným zemědělským zdrojům by EU mohla a měla hrát klíčovou roli v zabezpečení potravin v celosvětovém měřítku.

Rozvoj venkovských oblastí

 • Na venkově oplývajícím cennými přírodními zdroji se řada pracovních míst odvíjí od zemědělské činnosti. Zemědělci potřebují technické vybavení, budovy, pohonné hmoty, hnojiva a veterinární péči o zvířata, tzn. potřebují dodavatelské odvětví.
 • Další pracovní místa vznikají v odběratelském odvětví, např. přípravě, zpracování a balení potravin, dále jejich skladování, dopravě a maloobchodním prodeji. Zemědělské a potravinářské odvětví v EU dohromady zaměstnává bezmála 40 milionů lidí.
 • K efektivnímu fungování a k udržení vyspělosti a produktivity potřebují mít jak zemědělci, tak dodavatelský a odběratelský sektor přístup k nejnovějším poznatkům z oblasti zemědělské problematiky, chovných metod a vývoje na trhu. V letech 2014–2020 byly zdroje SZP použity na zajištění vysokorychlostních technologií, lepších internetových služeb a infrastruktury pro 18 milionů obyvatel venkova – tedy 6,4 % venkovské populace v EU.

Ekologicky udržitelné zemědělství

 • Od zemědělců se očekává, že budou na jedné straně dodávat na trh potraviny, ale na straně druhé také chránit přírodu a zachovávat biologickou rozmanitost. Ekologicky udržitelné zemědělství, které šetrně nakládá s přírodními zdroji, má zásadní význam pro produkci potravin a kvalitu našeho života – dnes i v budoucnosti.

Hlavní aktéři SZP

Evropská komise usiluje o co nejkvalitnější právní předpisy a zemědělskou politiku, a proto vede pravidelné konzultace se skupinami pro občanský dialog a zemědělskými výbory. Od expertních skupin získává potřebné poznatky, například pracovní skupina pro zemědělské trhy ji informuje o nekalých obchodních praktikách.

Při plánování, přípravě nebo předkládání návrhů nových právních předpisů provádí Komise nejdříve posouzení dopadu, v němž zkoumá, nakolik je potřebné přijmout opatření na úrovni EU a jaké jsou možné dopady dostupných řešení. Tato posouzení jsou zásadní součástí programu EU v oblasti zlepšování právní úpravy. Posouzení dopadu v oblasti zemědělství a rozvoje venkova byla provedena v roce 2003 (přezkum v polovině období), v roce 2008 (kontrola stavu – SEC(2008) 1885), v roce 2011 (budoucnost SZP do roku 2020 – SEC(2011) 1153 final) a v roce 2018 (podpora pro strategické plány po roce 2020 – SWD(2018) 301 final).

Důležitým aktérem je také Účetní dvůr, který dohlíží na výdaje v zemědělství.

Komise pravidelně zveřejňuje průzkumy veřejného mínění (tzv. Eurobarometr) s názvem „Názory Evropanů na zemědělství a SZP“. Průzkumy Eurobarometr probíhají ve všech zemích EU a poskytují cenné informace o tom, jak společnost vnímá společnou zemědělskou politiku. Zahrnují otázky zjišťující úroveň povědomí o podpoře poskytované prostřednictvím SZP a o jejích výsledcích, dále otázky týkající se kvality, životního prostředí, významu SZP apod.

Hodnocení SZP

Komise posuzuje SZP prostřednictvím společného rámce pro monitorování a hodnocení (CMEF).

Cílem rámce CMEF je ukázat, jakých výsledků SZP v období 2014–2020 dosáhla, a zlepšit její účinnost. Využívá k tomu ukazatele SZP.

Právní základ

Právní základ společné zemědělské politiky je zakotven ve Smlouvě o fungování Evropské unie.

Různé aspekty SZP na období 2014–2020 upravují tato čtyři nařízení:

SZP na období 2023–2027 upravují tři nařízení, která se začala obecně uplatňovat od 1. ledna 2023:

 • nařízení (EU) 2021/2116 o financování, řízení a monitorování společné zemědělské politiky a zrušení nařízení (EU) č. 1306/2013
 • nařízení (EU) 2021/2115, kterým se stanoví pravidla podpory pro vnitrostátní strategické plány SZP a zrušují nařízení (EU) č. 1305/2013 a č. 1307/2013
 • nařízení (EU) 2021/2117, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, nařízení (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, nařízení (EU) č. 251/2014 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků a nařízení (EU) č. 228/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie.

Pro období 2021–2022 bylo v platnosti přechodné nařízení (nařízení (EU) 2020/2220). To stanovilo podmínky pro poskytování podpory z fondů EZZF a EZFRV v těchto letech a prodlužovalo a měnilo ustanovení obsažená v předchozích nařízeních. V platnosti bylo do doby, než se začala uplatňovat nová SZP.

Společnou zemědělskou politiku spravuje generální ředitelství Komise odpovědné za zemědělství a rozvoj venkova. Za účelem provádění SZP může přijímat akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty.

Související informace

Rejstřík platných právních předpisů

Proces tvorby právních předpisů EU

Časová osa

 1. 2023

  Ve všech zemích EU se začínají od 1. ledna 2023 provádět strategické plány SZP.

 2. 2022
  Oslava 60 let existence SZP

  Celou historii SZP – od jejího vzniku před 60 lety až po politiku, která nyní vstoupila v platnost – najdete v informativním přehledu o SZP od roku 1962.

 3. 2021–2022

  Během tohoto období jsou v platnosti přechodná pravidla. Příslušné předpisy prodlužují platnost většiny pravidel SZP, která se uplatňovala v období 2014–2020, a zároveň zajišťují plynulý přechod k budoucímu rámci strategických plánů SZP.

 4. 2021

  Po rozsáhlých jednáních se Evropský parlament, Rada EU a Evropská komise dohodly na další reformě SZP. Tato prozatímní politická dohoda otevírá cestu pro formální schválení nezbytných právních předpisů Evropským parlamentem a Radou na podzim roku 2021.

 5. 2013

  SZP je reformována tak, aby se posílila konkurenceschopnost zemědělského sektoru, podpořila se udržitelnost zemědělství a inovace, zajistila se tvorba pracovních míst a růst ve venkovských oblastech a aby se finanční podpora přesměrovala na produktivní využívání půdy. Reformovaná SZP se uplatňuje v programovém období 2014–2020.

 6. 2003

  V rámci SZP se poskytuje podpora příjmů. Novou reformou SZP se ruší spojitost mezi dotacemi a produkcí. Zemědělci nyní dostávají podporu příjmu, a to pod podmínkou, že pečují o zemědělskou půdu, zajišťují bezpečnost potravin a dodržují normy ochrany životního prostředí a zdraví a dobrých životních podmínek zvířat.

 7. 1992

  Zaměření SZP se přesouvá z tržní podpory na podporu výrobců. Cenová podpora se postupně snižuje a zároveň dochází k jejímu nahrazení přímými platbami zemědělcům. Ti jsou motivováni tak k tomu, aby jejich hospodaření bylo šetrnější k životnímu prostředí.

  Reforma zemědělské politiky probíhá ve stejné době jako summit o planetě Zemi v Riu de Janeiru v roce 1992, na němž je zavedena zásada udržitelného rozvoje.

 8. 1984

  Zemědělské podniky jsou natolik produktivní, že zajišťují více potravin, než je potřeba. Zavádí se několik opatření, jejichž cílem je omezit úroveň zemědělské produkce tak, aby lépe odpovídala poptávce na trhu.

 9. 1962

  Vznik společné zemědělské politiky. SZP je koncipována jako politika společná, jejímž cílem je zajistit pro obyvatele EU cenově dostupné potraviny a zaručit zemědělcům odpovídající životní úroveň.

Dokumenty

6 DUBEN 2022
Feeding Europe: 60 years of common agricultural policy
English
(10.4 MB - PDF)
Stáhnout
17 KVĚTEN 2019
CAP separating fact from fiction
English
(543.98 KB - PDF)
Stáhnout
7 SRPEN 2018
Impact assessment: mid-term review of the common agricultural policy – February 2003
English
(949.94 KB - PDF)
Stáhnout