Skip to main content
Agriculture and rural development

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid in een notendop

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid ondersteunt landbouwers en zorgt voor voedselzekerheid in Europa.

Doelstellingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de EU (GLB), dat in 1962 van start ging, vormt een partnerschap, enerzijds tussen landbouw en samenleving en anderzijds tussen Europa en de Europese landbouwers. Het moet:

 • landbouwers ondersteunen, de landbouwproductiviteit verbeteren en voor een stabiele voorziening van betaalbare levensmiddelen zorgen;
 • de landbouwers van de Europese Unie een redelijk inkomen garanderen;
 • het klimaat beschermen en het duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen bevorderen;
 • plattelandsgebieden en landschappen in de hele EU in stand houden;
 • de plattelandseconomie levensvatbaar houden door de werkgelegenheid in de landbouw, agrovoedingsindustrie en aanverwante sectoren te stimuleren.

Het GLB is een gemeenschappelijk beleid voor alle EU-lidstaten. Het wordt op Europees niveau beheerd en gefinancierd uit de gemeenschappelijke EU-begroting.

Het GLB is 60 jaar oud

Ter gelegenheid van de 60e verjaardag van het GLB organiseerde de Commissie samen met de Raad en het Franse voorzitterschap een speciale tentoonstelling tijdens de zitting van de Raad Landbouw en Visserij op 7 april 2022 in Luxemburg. Op 13 panelen wordt de geschiedenis verteld van het GLB, van de oprichting 60 jaar geleden tot het huidige beleid. Aan bod komen getuigenissen van landbouwers uit heel Europa, het nieuwe GLB en de doelstellingen voor de toekomst.

Klik hieronder om de panelen met de geschiedenis van het GLB sinds 1962 te bekijken.

6 APRIL 2022
Feeding Europe: 60 years of common agricultural policy
English
(10.4 MB - PDF)
Downloaden

Het GLB in de praktijk

De landbouw verschilt van andere sectoren omdat de volgende bijzondere omstandigheden van toepassing zijn:

 • ondanks het belang van de voedselproductie ligt het inkomen van boeren ongeveer 40 % lager dan buiten de landbouwsector;
 • landbouw is sterker afhankelijk van weer en klimaat dan vele andere sectoren;
 • er is een onvermijdelijk tijdsverschil tussen de vraag van de consument en de mogelijkheid van boeren om daaraan te voldoen, want meer tarwe verbouwen of meer melk produceren gaat niet van de ene dag op de andere.

Boeren moeten niet alleen kosteneffectief produceren, zij moeten ook op een duurzame en milieuvriendelijke manier werken en onze bodem en de biodiversiteit in stand houden.

Bedrijfsonzekerheden en de milieueffecten van de landbouw rechtvaardigen de belangrijke rol die de overheid speelt voor onze boeren. Het GLB omvat de volgende maatregelen:

 • inkomenssteun in de vorm van rechtstreekse betalingen zorgt voor stabiele inkomens, beloont boeren voor milieuvriendelijke landbouw en publieke diensten die normaal niet door de markten worden betaald, zoals zorg voor het platteland;
 • marktmaatregelen zijn bedoeld om het hoofd te bieden aan moeilijke marktomstandigheden, zoals een plotselinge daling van de vraag als gevolg van een groot gezondheidsprobleem, of een daling van de prijzen wegens een tijdelijk overaanbod;
 • plattelandsontwikkelingsmaatregelen met nationale en regionale programma’s spelen in op de specifieke behoeften en uitdagingen van plattelandsgebieden.

Financiering van het GLB

Hoeveel steun de EU-landbouwers uit de algemene EU-begroting ontvangen, hangt af van allerlei factoren die te maken hebben met het waarborgen van permanente toegang tot hoogwaardige levensmiddelen, waaronder inkomenssteun, klimaatbescherming en het behoud van vitale plattelandsgemeenschappen.

Het GLB wordt gefinancierd via twee fondsen als onderdeel van de EU-begroting:

De betalingen worden door elk EU-land op nationaal niveau beheerd. Gegevens over de ontvangers van GLB-betalingen worden door elk land overeenkomstig de transparantieregels van de EU gepubliceerd.

Zie ook:

Financiering van het GLB

De jaarlijkse begrotingscyclus van de EU

EU-begroting

Voordelen van het GLB

Het GLB bepaalt onder welke voorwaarden boeren hun taken in de samenleving kunnen vervullen:

Voedselproductie

 • Er zijn in de EU ongeveer 10 miljoen landbouwbedrijven en zo'n 22 miljoen mensen werken regelmatig in de sector. Zij zorgen voor een indrukwekkend assortiment aan betaalbare, veilige en hoogwaardige producten.
 • De EU staat in de hele wereld bekend om haar voedingsproducten en culinaire tradities. Zij is een van ’s werelds toonaangevende producenten en netto-uitvoerders van agrovoedingsmiddelen. Dankzij haar buitengewone agrarische hulpbronnen kan en moet de EU een sleutelrol spelen bij het waarborgen van de voedselzekerheid voor de hele wereld.

Ontwikkeling van plattelandsgemeenschappen

 • Op ons platteland met zijn kostbare natuurlijke rijkdommen zijn veel banen afhankelijk van de landbouw. Er is een hele toeleveringssector actief, want boeren hebben machines, gebouwen, brandstof, meststoffen en diergeneeskundige zorg nodig.
 • Andere mensen bereiden, verwerken of verpakken het geproduceerde voedsel, of werken in de opslag, het vervoer en de detailhandel. De landbouw en de levensmiddelensector zijn samen goed voor bijna 40 miljoen banen in de EU.
 • Om efficiënt te werken en modern en productief te blijven, moeten landbouwers, toeleveranciers en verwerkende sectoren gemakkelijk toegang hebben tot actuele informatie over landbouwkwesties, landbouwtechnieken en marktontwikkelingen. In de periode 2014-2020 zijn middelen uit het GLB ingezet om te zorgen voor snelle technologieën, betere internetdiensten en een betere infrastructuur voor 18 miljoen plattelandsbewoners, of 6,4 % van de plattelandsbevolking in de EU.

Ecologisch duurzame landbouw

 • Boeren staan voor een dubbele uitdaging: ze moeten voedsel produceren, maar tegelijk ook de natuur en de biodiversiteit beschermen. Behoedzaam omgaan met natuurlijke hulpbronnen is van wezenlijk belang voor onze voedselproductie en onze levenskwaliteit, vandaag, morgen en voor toekomstige generaties.

Steunpilaren van het GLB

De Europese Commissie raadpleegt regelmatig het maatschappelijk middenveld en de landbouwcomités om de wetgeving en het beleid inzake landbouw vorm te geven. De Europese Commissie krijgt input van deskundigengroepen, zoals de taskforce landbouwmarkten over oneerlijke handelspraktijken.

De Commissie maakt effectbeoordelingen bij het plannen, opstellen en voorstellen van nieuwe Europese wetgeving om na te gaan of er behoefte is aan EU-maatregelen en wat de mogelijke gevolgen zijn van de beschikbare oplossingen. Dit is een essentieel onderdeel van de EU-agenda voor betere regelgeving. Effectbeoordelingen voor landbouw en plattelandsontwikkeling vonden plaats in 2003 (tussentijdse evaluatie), 2008 (“health check” – SEC(2008) 1885), 2011 (“Het GLB tot 2020” – SEC(2011) 1153 final) en 2018 (steun voor strategische plannen na 2020 – SWD(2018) 301 final).

De Rekenkamer van de EU speelt een grote rol bij het toezicht op de landbouwuitgaven.

De Europese Commissie publiceert regelmatig de resultaten van enquêtes over Europeanen, landbouw en het GLB. Deze “Eurobarometer-enquêtes”, die in alle EU-landen worden gehouden, leveren waardevolle informatie over de mening van de burger over het GLB. Die informatie heeft onder meer betrekking op de bekendheid van de GLB-steun, de resultaten ervan, kwaliteitsaspecten, milieukwesties, het belang van het GLB en veel meer.[node:85034:url]

Evaluatie van het GLB

De Commissie beoordeelt het GLB via het gemeenschappelijk monitoring- en evaluatiekader.

Binnen dat kader wordt aan de hand van GLB-indicatoren nagegaan wat het GLB in 2014-2020 heeft bereikt en hoe het kan worden verbeterd.

Het nieuwe GLB

Om de toekomstige rol van de Europese landbouw te consolideren, is het GLB in de loop der jaren voortdurend afgestemd op de economische omstandigheden en de veranderende wensen en behoeften van de burgers.

In juni 2018 heeft de Europese Commissie wetgevingsvoorstellen voor een nieuw GLB ingediend. De voorstellen waren gericht op een eenvoudiger en efficiënter beleid met oog voor de duurzame ambities van de Europese Green Deal.

Na uitvoerige onderhandelingen tussen het Europees Parlement, de Raad van de EU en de Europese Commissie werd overeenstemming bereikt over de hervorming van het GLB. Op 2 december 2021 werd het nieuwe GLB formeel goedgekeurd. Het moet vanaf 1 januari 2023 worden uitgevoerd.

24 FEBRUARI 2022
Factsheet – a greener and fairer CAP
English
(1.95 MB - PDF)
Downloaden

Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid is vastgelegd in het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

De volgende vier verordeningen bepalen de verschillende componenten van het GLB:

Het nieuwe GLB is vastgelegd in drie verordeningen, die op 1 januari 2023 in werking treden.

 • EU-verordening 2021/2116 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het GLB en tot intrekking van EU-verordening 1306/2013
 • EU-verordening 2021/2115 tot vaststelling van voorschriften inzake steun voor de strategische GLB-plannen en tot intrekking van de EU-verordeningen 1305/2013 en 1307/2013
 • EU-Verordening 2021/2117 tot wijziging van de EU-verordeningen 1308/2013 inzake de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten, 1151/2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten, 251/2014 inzake geografische aanduidingen van gearomatiseerde wijnbouwproducten en 228/2013 houdende maatregelen op landbouwgebied ten behoeve van de ultraperifere gebieden van de EU.

In 2021 en 2022 is een overgangsverordening (EU-verordening 2020/2220) van kracht, die voorwaarden bevat voor het verlenen van steun uit het ELGF en het Elfpo en die bepalingen uit de vorige verordeningen verlengt en wijzigt. De overgangsverordening blijft van kracht tot het nieuwe GLB van start gaat.

Het GLB wordt beheerd door het directoraat-generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling van de Commissie. De Europese Commissie kan gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen vaststellen voor de uitvoering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Zie ook:

Geldende wetgeving

Het EU-wetgevingsproces verklaard

 1. 2023

  Na overeenstemming over het nieuwe rechtskader worden de nieuwe strategische GLB-plannen in alle lidstaten toegepast vanaf 1 januari 2023.

 2. 2021-2022

  Er is een overgangsverordening van kracht. De meeste GLB-regels uit de periode 2014-2020 worden verlengd, terwijl wordt gezorgd voor een soepele overgang naar het toekomstige kader van strategische GLB-plannen.

 3. 2021

  Na uitgebreide onderhandelingen bereiken het Europees Parlement, de Raad van de EU en de Commissie overeenstemming over de verdere hervorming van het GLB. Dit voorlopige politieke akkoord effent de weg voor een formele goedkeuring van de nodige wetgeving door het Europees Parlement en de Raad in het najaar van 2021.

 4. 2013

  Het GLB wordt hervormd om het concurrentievermogen van de sector te versterken, duurzame landbouw en innovatie te bevorderen, de werkgelegenheid en groei in plattelandsgebieden te ondersteunen en de financiële steun te verschuiven naar productief gebruik van landbouwgrond. Het hervormde GLB is van kracht in de programmeringsperiode 2014-2020.

 5. 2003

  Het GLB biedt inkomenssteun. Met een nieuwe GLB-hervorming wordt de steun losgekoppeld van de productie. Boeren ontvangen nu inkomenssteun, op voorwaarde dat ze goed voor hun grond zorgen en zich houden aan milieu-, dierenwelzijns- en voedselveiligheidsvoorschriften.

 6. 1992

  Het GLB schakelt over van markt- naar producentenondersteuning. De prijssteun wordt afgebouwd en vervangen door rechtstreekse subsidies voor landbouwers. Zij worden aangespoord om milieuvriendelijker te werken.

  De hervorming valt samen met de wereldmilieuconferentie van 1992 in Rio, waar het principe “duurzame ontwikkeling” wordt gelanceerd.

 7. 1984

  De landbouwbedrijven worden zo productief dat ze meer voedsel produceren dan nodig is. Er worden diverse maatregelen getroffen om de productieniveaus beter in overeenstemming te brengen met wat de markt nodig heeft.

 8. 1962

  Het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) ziet het levenslicht. Het GLB moet een gemeenschappelijk beleid worden. De doelstellingen zijn betaalbaar voedsel voor de Europese burger en een redelijke levensstandaard voor landbouwers.

Documents

17 MEI 2019
CAP separating fact from fiction
English
(543.98 KB - PDF)
Downloaden

7 AUGUSTUS 2018
Impact assessment: mid-term review of the common agricultural policy – February 2003
English
(949.94 KB - PDF)
Downloaden