Направо към основното съдържание
Agriculture and rural development

Групи за граждански диалог в областта на селското стопанство

Европейската комисия провежда редовен диалог със заинтересованите страни по всички въпроси, свързани с общата селскостопанска политика и нейното прилагане.

Общ преглед

Групите за граждански диалог са експертни групи към Комисията, специфични за генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“. Те осигуряват единна правна и процедурна рамка за консултации със заинтересованите страни от неправителствения сектор. Групите подпомагат Европейската комисия при подготовката на политически инициативи, като предоставят съвети в рамките на своите тематични области на компетентност, когато е необходим специфичен експертен опит. Освен това групите за граждански диалог осъществяват обмен на опит и най-добри практики, разпространяват информация между членовете си и наблюдават развитието на политиките в своите области на дейност.

Комисията публикува покана за представяне на кандидатури, за да определи новите членове на групите за граждански диалог за периода 2023—2027 г. Крайният срок за кандидатстване, първоначално определен на 29 ноември 2022 г., бе удължен до 6 януари 2023 г. Въз основа на процедурата за кандидатстване и в съответствие с Решение (ЕС) 2022/1368 на Комисията от 3 август 2022 г., генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ назначи избраните членове за седемте нови групи.

Повече информация за поканата за представяне на кандидатури

Регистър на експертните групи към Комисията

Групи за граждански диалог

Съгласно Решение (ЕС) 2022/1368 на Комисията от 3 август 2022 г., с което също така бе отменено Решение № 2013/767/ЕС, Комисията създаде следните 7 тематични групи за граждански диалог по въпроси, обхванати от общата селскостопанска политика (ОСП). 

CAP Strategic Plan and Horizontal matters
Стратегически планове по ОСП и хоризонтални въпроси

Всички въпроси, свързани с ОСП, включително изпълнението на стратегическите планове по ОСП в държавите от ЕС и дългосрочното развитие на политиката.

Заседания и документи

cdg Agricultural markets
Селскостопански пазари

Икономически и политически промени, свързани с пазарите на различни растителни продукти.

Заседания и документи

cdg animal production
Животновъдство

Икономически и политически промени, свързани със секторите за производство на животински продукти.

Заседания и документи

cdg international aspects of agriculture
Международни аспекти на селското стопанство

Всички въпроси, свързани с международното измерение на ОСП.

Заседания и документи

cdg organics
Биологично земеделие

Биологично производство, включително неговото осъществяване, новите мерки на Комисията, развитието и перспективите на политиката относно сектора за биологично производство.

Заседания и документи

cdg quality and promotion
Качество и насърчаване

Географски означения, храни с традиционно специфичен характер, незадължителни термини за качество на селскостопански продукти, както и популяризиране на селскостопанските продукти на ЕС.

Заседания и документи

cdg environment and climate
Околна среда и изменение на климата

Екологични и климатични аспекти на ОСП — от специфични инструменти за подпомагане до цялостна екологосъобразна архитектура.

Заседания и документи

Предварителен график на заседанията на групите за граждански диалог

3 OКТОМВРИ 2023 Г.
Provisional calendar CDG meetings – 2023

 

Прозрачност

Комисията ще публикува всички съответни документи, като например дневен ред, протоколи, заключения, частични заключения или работни документи, свързани с дейностите на групите за граждански диалог в областта на ОСП.

Ще се правят изключения от систематичното публикуване, когато оповестяването на даден документ би засегнало защитата на обществен или частен интерес, както е определено в член 4 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията.

18 MАРТ 2024 Г.
Expert group meetings privacy statement

Хронология

 1. февруари/март 2023 г.

  Комисията определи новите организации, членуващи в групите за граждански диалог.

 2. октомври 2022 г.

  Комисията публикува покана за представяне на кандидатури за определяне на новите членове на групите за граждански диалог за периода 2023—2027 г.

 3. август 2022 г.

  Комисията прие нова правна рамка за групите за граждански диалог, приложима от 2023 г.

 4. юли 2021 г.

  Комисията реши временно да удължи срока на действие на настоящата организация на групите за граждански диалог.

 5. юли 2014 г.

  Въз основа на покани за представяне на кандидатури Комисията взе решение относно състава на групите за граждански диалог.

 6. декември 2013 г.

  Комисията създаде рамка за граждански диалог.

 7. 1962 г.

  Беше създадена рамка за диалог с представителни организации и гражданското общество по въпроси, обхванати от ОСП.

  С оглед на повишаването на прозрачността и гарантирането на по-добър баланс на представляваните интереси беше необходимо да се преразгледа съществуващият диалог в консултативните групи и да се осигури нова рамка за граждански диалог в областта на селското стопанство и развитието на селските райони, включително техните международни аспекти, както и да се определят задачите и структурата на тези групи.

Правни основания

Решение (ЕС) 2022/1368 на Комисията от 3 август 2022 г. за създаване на групи за граждански диалог по въпроси, обхванати от общата селскостопанска политика, и за отмяна на Решение 2013/767/ЕС

Хоризонтални правила на Комисията относно експертните групи:

Новини