Skip to main content
Agriculture and rural development

Politica agricolă comună pe scurt

Politica agricolă comună îi sprijină pe agricultori și caută să garanteze securitatea alimentară a Europei.

Obiectivele politicii agricole comune

Lansată în 1962, politica agricolă comună (PAC) este un parteneriat între agricultură și societate, între Europa și agricultorii săi. Ea caută:

 • să îi sprijine pe fermieri și să îmbunătățească productivitatea agricolă, pentru o aprovizionare stabilă cu alimente la prețuri accesibile;
 • să îi protejeze pe agricultorii din Uniunea Europeană, astfel încât aceștia să-și poată asigura un trai decent;
 • să contribuie la combaterea schimbărilor climatice și la gestionarea durabilă a resurselor naturale;
 • să conserve zonele rurale și peisajele de pe întreg teritoriul său;
 • să mențină vitalitatea economiei rurale prin promovarea locurilor de muncă din sectorul agricol, din cel agroalimentar și din sectoarele asociate.

PAC este o politică comună pentru toate țările din UE. Ea este gestionată și finanțată la nivel european din resursele bugetului UE.

PAC la 60 de ani

Pentru a marca cea de-a 60-a aniversare a PAC, Comisia, Consiliul și președinția franceză a Consiliului au organizat o expoziție în cadrul reuniunii Consiliului Agricultură și Pescuit de la Luxemburg din 7 aprilie 2022. Expoziția ilustrează evoluția PAC de la originile sale, de acum 60 de ani, până la forma actuală, și include păreri ale unor fermieri din toată Europa. De asemenea, arată care sunt principalele trăsături ale noii PAC și obiectivele pentru viitor.

Faceți clic mai jos pentru a urmări povestea PAC din 1962 și până în prezent, așa cum este ea ilustrată de cele 13 panouri expuse.

6 APRILIE 2022
Feeding Europe: 60 years of common agricultural policy
English
(10.4 MB - PDF)
Descărcați

În practică

Agricultura are un statut aparte, pentru că:

 • în ciuda importanței producției alimentare, venitul fermierilor este cu circa 40 % mai mic în comparație cu veniturile din alte sectoare;
 • agricultura este mai dependentă de condițiile meteorologice și climatice decât majoritatea celorlalte sectoare;
 • există un decalaj de timp inevitabil între momentul în care se schimbă cererea consumatorilor și momentul când agricultorii pot răspunde acestei schimbări – pentru a putea produce mai mult grâu sau lapte, de exemplu, este nevoie de timp.

Agricultorii trebuie să-și mențină rentabilitatea activității, dar în același timp și să lucreze în mod durabil și ecologic și să conserve solurile și biodiversitatea.

Incertitudinile comerciale și impactul agriculturii asupra mediului justifică rolul important al sectorului public în viața fermierilor noștri. PAC include următoarele măsuri:

 • sprijinul pentru venit prin plăți directe, care contribuie la stabilitatea veniturilor și îi remunerează pe agricultorii care protejează mediul și furnizează servicii publice pe care piața nu le plătește în general, cum ar fi îngrijirea mediului rural;
 • măsurile de piață pentru a face față unor situații dificile, cum ar fi o diminuare bruscă a cererii din cauza unei alerte sanitare sau o scădere a prețurilor ca urmare a unei oferte excedentare temporare pe piață;
 • măsurile de dezvoltare rurală, cu programe naționale și regionale care să răspundă nevoilor și provocărilor cu care se confruntă zonele rurale.

Finanțarea PAC

Ponderea sprijinului pentru agricultorii europeni din bugetul general al UE reflectă numeroasele variabile implicate în asigurarea unui acces neîntrerupt la alimente de înaltă calitate. Printre acestea se numără sprijinul pentru venit acordat fermierilor, acțiunile de combatere a schimbărilor climatice și măsurile de menținere a unor comunități rurale dinamice.

PAC este finanțată prin două fonduri care fac parte din bugetul UE:

Plățile sunt gestionate la nivel național de fiecare țară a UE. Fiecare țară publică informații despre beneficiarii plăților PAC, în conformitate cu normele UE în materie de transparență.

Informații pe aceeași temă

Finanțarea PAC

Ciclul de viață al bugetului anual al UE

Bugetul UE

Beneficiile PAC

PAC definește condițiile care le vor permite agricultorilor să își îndeplinească multiplele funcții în societate:

Producția de alimente

 • În UE sunt circa 10 milioane de exploatații agricole și 22 de milioane de persoane care lucrează în mod regulat în acest sector. Acestea oferă o varietate impresionantă de produse accesibile, sigure, de bună calitate și în cantități mari.
 • UE este cunoscută în întreaga lume pentru alimentele și tradițiile sale culinare și reprezintă unul dintre principalii producători și exportatori neți de produse agroalimentare din lume. Datorită resurselor sale agricole excepționale, UE poate și trebuie să joace un rol-cheie în garantarea securității alimentare la nivel mondial.

Dezvoltarea comunității rurale

 • Zonele noastre rurale și resursele lor naturale prețioase oferă multe locuri de muncă legate de agricultură – fermierii au nevoie de mașini agricole, clădiri, combustibili, îngrășăminte și îngrijiri medicale pentru animale. Toate aceste produse și servicii formează așa-numitele sectoare „din amonte”.
 • Alți oameni lucrează în sectoarele „din aval”, adică se ocupă de pregătirea, prelucrarea și ambalarea alimentelor, precum și de depozitarea, transportul și vânzarea cu amănuntul a acestora. În UE, sectorul agricol și alimentar asigură circa 40 de milioane de locuri de muncă.
 • Pentru a funcționa eficient și a rămâne moderne și productive, atât fermele, cât și sectoarele din amonte și din aval au nevoie de acces rapid la cele mai recente informații despre domeniul agricol, despre metodele de cultivare și de creștere și despre evoluțiile pieței. În perioada 2014-2020, resursele PAC au fost direcționate către furnizarea unor tehnologii de mare viteză, a unor servicii de internet mai bune și a unei infrastructuri de calitate pentru circa 18 milioane de europeni din mediul rural – echivalentul a 6,4 % din populația rurală a UE.

O agricultură durabilă

 • Agricultorii se confruntă cu o dublă provocare – ei trebuie să producă alimente, dar să protejeze în același timp natura și biodiversitatea. Utilizarea prudentă a resurselor naturale este esențială pentru producția de alimente și pentru menținerea calității vieții, nu numai pentru generațiile actuale, ci și pentru cele viitoare.

Actorii principali ai PAC

Comisia Europeană consultă în mod regulat grupurile de dialog civil și comitetele agricole pentru a elabora cele mai bune reglementări și politici în materie de agricultură. Grupurile de experți consiliază Comisia Europeană în acest sens – de exemplu, Grupul operativ privind piețele agricole formulează opinii referitoare la practicile comerciale neloiale.

Atunci când planifică, elaborează și propune noi norme europene, Comisia efectuează mai întâi studii de impact, pentru a vedea dacă este necesară intervenția UE și pentru a examina potențialul impact al soluțiilor disponibile. Aceste studii reprezintă un element central al Agendei UE pentru o mai bună reglementare. În sectorul agriculturii și al dezvoltării rurale s-au efectuat studii de impact în 2003 (evaluarea la jumătatea perioadei), în 2008 (bilanțul de sănătate – SEC(2008) 1885), în 2011 („PAC în perspectiva anului 2020” – SEC(2011) 1153 final) și în 2018 (sprijin pentru planurile strategice pentru perioada de după 2020 – SWD (2018) 301 final).

Curtea de Conturi a UE joacă un rol important în monitorizarea cheltuielilor în agricultură.

Comisia publică periodic rapoarte Eurobarometru despre opinia publică, în seria „Opinia europenilor despre agricultură și PAC”. Aceste sondaje se efectuează în toate țările UE și oferă informații importante cu privire la percepția europenilor asupra PAC – cât de conștienți sunt de sprijinul oferit prin PAC, ce cred despre rezultatele și importanța acestei politici, despre aspectele de calitate, despre mediul înconjurător...

Evaluarea PAC

Comisia evaluează PAC prin intermediul cadrului comun de monitorizare și evaluare (CMEF).

Scopul CMEF este de a demonstra realizările PAC în perioada 2014-2020 și de a îmbunătăți eficiența acestei politici prin indicatorii PAC.

Noua PAC

Pentru a consolida rolul agriculturii europene în viitor, PAC a evoluat de-a lungul anilor, adaptându-se la evoluțiile economice și la cerințele și nevoile cetățenilor.

În iunie 2018, Comisia Europeană a prezentat propuneri legislative pentru o nouă PAC. Ele au trasat o politică mai simplă și mai eficientă, care va încorpora ambițiile de durabilitate din Pactul verde european.

După negocieri ample între Parlamentul European, Consiliul UE și Comisia Europeană, s-a ajuns la un acord privind reforma PAC, iar noua PAC a fost adoptată oficial la 2 decembrie 2021. Noua PAC urmează să fie pusă în aplicare începând cu 1 ianuarie 2023.

24 FEBRUARIE 2022
Factsheet – a greener and fairer CAP
English
(1.95 MB - PDF)
Descărcați

Temei juridic

Temeiul juridic pentru politica agricolă comună este stabilit în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Următoarele patru regulamente stabilesc diferitele aspecte practice ale funcționării PAC:

Noua PAC acoperă trei regulamente, care se vor aplica în general de la 1 ianuarie 2023:

 • Regulamentul (UE) 2021/2116 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013;
 • Regulamentul (UE) 2021/2115 de stabilire a normelor privind planurile strategice PAC și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013;
 • Regulamentul (UE) 2021/2117 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole; a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare; a Regulamentului (UE) nr. 251/2014 privind indicațiile geografice ale produselor vitivinicole aromatizate; și a Regulamentului (UE) nr. 228/2013 privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale UE.

Pentru perioada 2021-2022, este în vigoare un regulament de tranziție (Regulamentul (UE) 2020/2220). El stabilește condițiile pentru acordarea de sprijin din FEGA și FEADR pe parcursul acestor ani, extinzând și modificând dispozițiile stabilite în regulamentele precedente. Acesta va rămâne în vigoare până la începerea noii PAC.

PAC este gestionată de departamentul pentru agricultură și dezvoltare din cadrul Comisiei Europene. Pentru a aplica politica agricolă comună, Comisia poate adopta acte delegate și acte de punere în aplicare.

Informații pe aceeași temă

Repertoriul legislației în vigoare

Despre procesul legislativ al UE

 1. 2023

  Odată ce va fi aprobat noul cadru juridic, noile planuri strategice privind PAC urmează să fie puse în aplicare în toate țările UE începând cu 1 ianuarie 2023.

 2. 2021-2022

  În această perioadă, este în vigoare un regulament de tranziție. Regulamentul prelungește majoritatea normelor PAC care erau în vigoare în perioada 2014-2020, asigurând totodată o tranziție armonioasă către viitorul cadru al planurilor strategice privind PAC.

 3. 2021

  În urma unor negocieri ample, Parlamentul European, Consiliul UE și Comisia Europeană convin asupra continuării reformei PAC. Acest acord politic provizoriu pregătește terenul pentru aprobarea oficială a legislației necesare de către Parlamentul European și Consiliu în toamna anului 2021.

 4. 2013

  Reformarea PAC este destinată să consolideze competitivitatea sectorului, să promoveze o agricultură durabilă și inovarea, să sprijine ocuparea forței de muncă și creșterea economică în zonele rurale și să utilizeze asistența financiară pentru o utilizare productivă a terenurilor. PAC reformată este în vigoare pentru perioada de programare 2014-2020.

 5. 2003

  PAC oferă sprijin pentru venit. Noua reformă a PAC disociază subvențiile și producție. Agricultorii primesc acum sprijin pentru venit cu condiția să-și cultive terenurile agricole și să respecte standardele de siguranță alimentară, de protecție a mediului și de sănătate și bunăstare a animalelor.

 6. 1992

  PAC trece de la sprijinirea pieței la sprijinirea producătorilor. Subvenționarea prețurilor se reduce și este înlocuită cu plăți directe pentru agricultori. Aceștia sunt încurajați să adopte practici mai ecologice.

  Reforma coincide cu Summitul privind Pământul, care a avut loc la Rio de Janeiro în 1992 și care lansează principiul dezvoltării durabile.

 7. 1984

  Exploatațiile agricole devin atât de productive încât furnizează mai multă hrană decât este necesar. Se introduc măsuri pentru a adapta producția la nevoile pieței.

 8. 1962

  Este creată politica agricolă comună (PAC). Ea are drept obiectiv furnizarea de alimente la prețuri accesibile pentru cetățenii UE și asigurarea unui nivel de trai echitabil pentru agricultori.

Documents

17 MAI 2019
CAP separating fact from fiction
English
(543.98 KB - PDF)
Descărcați

7 AUGUST 2018
Impact assessment: mid-term review of the common agricultural policy – February 2003
English
(949.94 KB - PDF)
Descărcați