Skip to main content
Agriculture and rural development

Hållbar användning av näringsämnen

EU:s jordbrukspolitik bidrar till en säker och effektiv användning av näringsämnen i jordbruket.

Näringsämnen i EU:s jordbruk

Näringsämnen som kväve, kalium och fosfor är viktiga för produktionen av vegetabilier. Näringsämnen kan spridas genom kommersiellt framställda gödselmedel eller organiska ämnen som stallgödsel.

I för stor mängd kan dessa ämnen dock bidra till luft-, mark- och vattenföroreningar och påverka både den biologiska mångfalden och klimatet.

Som ett led i Från jord till bord-strategin – en av hörnstenarna i EU:s gröna giv – vill kommissionen minska näringsämnesförlusterna med minst 50 % fram till 2030, samtidigt som man ser till att jordens bördighet inte försämras. Detta väntas leda till en minskad användning av gödselmedel med minst 20 %.

Den gemensamma jordbrukspolitiken är det viktigaste verktyget för att stödja en hållbar användning av gödselmedel i jordbruket och se till att bönderna kan behålla sin produktivitet och samtidigt minska de skadliga effekterna av föroreningar.

Insatser inom EU-jordbruket

EU:s jordbrukspolitik främjar ett hållbart jordbruk som gör att bönderna kan

  • förse oss med säkra, sunda och hållbart producerade livsmedel
  • få stabila och skäliga inkomster, med tanke på alla de allmänna nyttigheter de producerar
  • skydda naturresurserna, öka den biologiska mångfalden och bekämpa klimatförändringarna.

Genom regler och insatser stöder EU:s jordbrukspolitik bönderna så att de kan använda näringsämnen på ett hållbart sätt.

Tvärvillkor

Enligt reglerna om tvärvillkor ska jordbruksstödet kopplas till föreskrivna verksamhetskrav och god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden. De regler för tvärvillkor som gäller näringsämnen omfattar bland annat

  • kopplingen mellan utbetalningar och nitratdirektivet
  • god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden som ska skydda vatten och jordmån och som innebär en ansvarsfull användning av näringsämnen.

Landsbygdsutveckling

Även jordbrukspolitikens stöd till landsbygdsutveckling kan bidra till en hållbar användning av näringsämnen. EU-länderna kan i sina program för landsbygdsutveckling bland annat införa följande åtgärder som kan ge resultat:

  • Stöd till kunskapsöverföring och information, rådgivning och samarbete för att utveckla och sprida kunskap om säker och effektiv användning av näringsämnen.
  • Stöd till ekologiskt jordbruk för att främja jordbruk med mindre näringstillförsel.

EU:s nya jordbrukspolitik 2023–2027

Från och med 2023 ska EU:s nya jordbrukspolitik få jordbruket att närma sig målen i Från jord till bord-strategin.

Specifika mål inom jordbrukspolitiken

En hållbar användning av näringsämnen är viktig för flera av de specifika målen i jordbrukspolitiken, framför allt de som rör klimatförändringar, naturresurser och biologisk mångfald.

Nationella strategiska planer

I sina nationella strategiska planer kan EU-länderna utforma strategier och insatser som kan förbättra deras hantering av näringsämnen, i linje med EU:s mål.

Insatser för miljön och klimatet

EU:s nya jordbrukspolitik kommer att innehålla skärpta regler och ökade möjligheter för att stödja en effektiv användning av näringsämnen. Till exempel kommer de skärpta villkoren att utgöra starkare rättsliga krav för en ändamålsenlig användning av näringsämnen. Dessutom kommer en stor del av jordbrukspolitikens budget att öronmärkas för miljöprogram till stöd för frivilliga insatser av bönder som är mer omfattande än de rättsliga grundkraven och som bidrar till en hållbar användning av näringsämnen.

En vägledande förteckning över dessa miljöprogram publicerades av kommissionen i januari 2021. Som ett led i jordbruksrådgivningen ska EU-länderna ta fram ett verktyg för hantering av näringsämnen för ett hållbart jordbruk senast 2024. Det är ett digitalt verktyg som kan användas på smarttelefoner, surfplattor och datorer.

Verktyget kombinerar data och böndernas egna inmatningar och ger skräddarsydda rekommendationer om gödsling genom en plan för hantering av näringsämnen. Genom stödet till landsbygdsutveckling fortsätter finansieringen av stöd till markförvaltning, investeringar, kunskapsuppbyggnad, innovationer och samarbete som är relevant för hanteringen av näringsämnen.

Kunskap, forskning och innovation

Kommissionen stöder forskning och innovation inom jord- och skogsbruket, med inriktning på bland annat hållbar primärproduktion och vatten, näringsämnen och avfall.

Genom jordbruksrådgivning delas kunskap om ny utveckling och bönderna får råd om hur de bäst använder näringsämnen.

Rättslig grund

Tvärvillkoren styrs av regler för finansiering, förvaltning och övervakning av EU:s jordbrukspolitik i EU:s förordning 1306/2013, EU:s genomförandeförordning 809/2014 och EU:s delegerade förordning 640/2014.

Reglerna för förgröningsstöd finns i EU:s förordning 1307/2013, EU:s delegerade förordning 639/2014 och EU:s genomförandeförordning 641/2014.

EU:s stöd för landsbygdsutveckling kommer från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) i enlighet med EU:s förordning 1305/2013.