Gå til hovedindholdet
Agriculture and rural development

Bæredygtig anvendelse af næringsstoffer

Den fælles landbrugspolitik understøtter landbrugere i sikker og effektiv anvendelse af næringsstoffer.

Næringsstoffer i EU's landbrug

Næringsstoffer som kvælstof, kalium og fosfor er af afgørende betydning for planteproduktionen. Næringsstoffer kan tilføres gennem kommercielt producerede gødningsstoffer samt organiske stoffer såsom husdyrgødning.

Når næringsstoffer anvendes i overdreven grad, kan de imidlertid være en væsentlig kilde til luft-, jord- og vandforurening, og de kan også have en negativ indvirkning på både biodiversiteten og klimaet.

Som led i jord til bord-strategien – et af de centrale elementer i den europæiske grønne pagt – sigter Kommissionen mod at reducere tabet af næringsstoffer med mindst 50 % inden 2030 og samtidig sikre, at jordens frugtbarhed ikke forringes. Dette forventes at føre til en reduktion i anvendelsen af gødning på mindst 20 %.

Den fælles landbrugspolitik er det vigtigste redskab til at støtte bæredygtig anvendelse af gødningsstoffer i landbruget og sikre, at landbrugerne kan opretholde produktiviteten og samtidig mindske de skadelige virkninger af forurening.

Indsatser inden for den fælles landbrugspolitik

Den fælles landbrugspolitik fremmer bæredygtige landbrugssystemer i EU og giver landbrugerne mulighed for at:

  • levere sikre, sunde og bæredygtigt producerede fødevarer til samfundet
  • opnå en stabil og rimelig indkomst, der afspejler, at de leverer en lang række offentlige goder
  • beskytte naturressourcerne, øge biodiversiteten og bidrage til bekæmpelsen af klimaændringer.

Gennem en række regler og foranstaltninger understøtter den fælles landbrugspolitik landbrugerne i bæredygtig anvendelse af næringsstoffer.

Krydsoverensstemmelse

I henhold til krydsoverensstemmelsesreglerne er alle betalinger til støttemodtagere under den fælles landbrugspolitik knyttet til en række lovbestemte forvaltningskrav og betingelser for god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM). Krydsoverensstemmelsesreglerne vedrørende næringsstoffer omfatter:

  • Sammenkædning af betalinger med nitratdirektivet (SMR 1)
  • GLM'er, der har til formål at beskytte vand og jordbund, hvilket indebærer ansvarlig anvendelse af næringsstoffer.

Udvikling af landdistrikterne

Bæredygtig anvendelse af næringsstoffer kan støttes gennem udvikling af landdistrikterne, den såkaldte "anden søjle" i den fælles landbrugspolitik. EU-landene kan inkludere en række gavnlige foranstaltninger i deres programmer for udvikling af landdistrikterne.

  • Foranstaltninger til støtte for videnoverførsel og information, rådgivningstjenester og samarbejde kan anvendes til at udvikle og udbrede viden om sikker og effektiv anvendelse af næringsstoffer.
  • Foranstaltninger til støtte for økologisk landbrug tilskynder til en reduktion af anvendelsen af uorganiske gødningsstoffer.

Den fælles landbrugspolitik for 2023-2027

Den fælles landbrugspolitik for 2023-2027 trådte i kraft den 1. januar 2023. Den bringer landbruget mere i overensstemmelse med målene i jord til bord-strategien, hvad angår reduktion af næringsstofforureningen.

De specifikke målsætninger for den fælles landbrugspolitik

Bæredygtig forvaltning af pesticider er relevant for en række af de specifikke mål for den fælles landbrugspolitik for 2023-2027 og især for dem, der vedrører klimaforandringer, naturressourcer og biodiversitet.

Strategiske planer under den fælles landbrugspolitik

EU-landene har i deres strategiske planer under den fælles landbrugspolitik fleksibilitet til at skræddersy strategier og interventioner, der kan forbedre næringsstofforvaltningen på nationalt plan i overensstemmelse med EU's mål.

En ny grøn struktur

Den fælles landbrugspolitik for 2023-2027 omfatter skærpede regler og øgede muligheder for at understøtte en effektiv anvendelse af næringsstoffer. For eksempel giver den øgede konditionalitet i politikken et stærkere udgangspunkt for obligatoriske krav til korrekt anvendelse af næringsstoffer. Desuden bliver en betydelig del af politikkens budget afsat til økoordninger, som kan understøtte frivillig praksis blandt landbrugere, der er mere ambitiøse end det lovbestemte referencescenarie, og som bidrager til bæredygtig brug af næringsstoffer.

Kommissionen offentliggjorde i januar 2021 en vejledende liste over økoordninger. Inden for rammerne af leveringen af bedriftsrådgivningstjenester vil EU-landene senest fra 2024 stille et bedriftsbæredygtighedsinstrument for næringsstoffer til rådighed. Det er et digitalt værktøj, der kan anvendes på smartphones, tablets og computere.

Bedriftsbæredygtighedsinstrumentet kombinerer data og manuelle input fra landbrugere og giver skræddersyede anbefalinger om gødskning af afgrøder gennem en plan for forvaltning af næringsstoffer. Desuden vil støtte til udvikling af landdistrikterne fortsat finansiere arealforvaltningsbetalinger, investeringer, videnopbygning, innovation og samarbejde, der er relevant for forvaltning af næringsstoffer.

Viden, forskning og innovation

Kommissionen støtter forskning og innovation inden for landbrug og skovbrug med fokusområder, der omfatter bæredygtig primærproduktion og vand, næringsstoffer og affald.

Bedriftsrådgivningssystemet deler viden om nye udviklinger og rådgiver landbrugere om bedste praksis for anvendelse af næringsstoffer.

Retsgrundlag

Krydsoverensstemmelse er underlagt regler om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik som beskrevet i forordning (EU) nr. 1306/2013, Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 809/2014 og Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 640/2014.

Reglerne for grønne betalinger er fastsat i forordning (EU) nr. 1307/2013, Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 639/2014 og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 641/2014.

EU's støtte til udvikling af landdistrikterne kommer fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), jf. forordning (EU) nr. 1305/2013.