Skip to main content
Logotip Europske komisije
Agriculture and rural development

Održiva upotreba hranjivih tvari

Zajednička poljoprivredna politika podržava poljoprivrednike u sigurnoj i učinkovitoj upotrebi hranjivih tvari.

Hranjive tvari u poljoprivredi EU-a

Hranjive tvari, kao što su dušik, kalij i fosfor, neophodne su za proizvodnju usjeva. Hranjive se tvari mogu primjenjivati putem gnojiva iz komercijalne proizvodnje, kao i organskih tvari, kao što je životinjsko gnojivo.

Međutim, prekomjerna upotreba hranjivih tvari može postati glavni uzročnik onečišćenja zraka, tla i vode te može negativno utjecati na bioraznolikost i klimu.

U okviru strategije „od polja do stola”, jednog od središnjih stupova europskog zelenog plana, Europska komisija nastoji smanjiti gubitak hranjivih tvari za najmanje 50 % do 2030., a da se pritom ne smanji plodnost tla. Očekuje se da će se time upotreba gnojiva smanjiti za najmanje 20 %.

Zajednička poljoprivredna politika (ZPP) ključni je instrument za potporu održivoj upotrebi gnojiva u poljoprivredi kojim se poljoprivrednicima omogućuje da održe produktivnost i ujedno smanje štetne učinke onečišćenja.

Postojeće mjere ZPP-a

ZPP promiče održive poljoprivredne sustave u EU-u, čime poljoprivrednicima omogućuje da:

  • društvu pruže sigurnu i zdravu hranu iz održive proizvodnje,
  • zarade stabilan i pošten prihod uzimajući u obzir cijeli niz javnih dobara koja pružaju,
  • zaštite prirodne resurse, poboljšaju bioraznolikost i pomognu u borbi protiv klimatskih promjena.

ZPP nizom propisa i mjera podržava poljoprivrednike u održivoj upotrebi hranjivih tvari.

Višestruka sukladnost

Prema pravilima višestruke sukladnosti plaćanja za sve korisnike ZPP-a povezana su s nizom propisanih zahtjeva o upravljanju (SMR) i standardâ za dobre poljoprivredne i okolišne uvjete (GAEC). Pravila višestruke sukladnosti u pogledu hranjivih tvar uključuju:

  • povezivanje plaćanja s Direktivom o nitratima (SMR 1),
  • GAEC-ove osmišljene za zaštitu vode i tla koji obuhvaćaju odgovornu upotrebu hranjivih tvari.

Ruralni razvoj

Održiva upotreba hranjivih tvari može se podržati ruralnim razvojem, tzv. „drugim stupom” ZPP-a. Države članice EU-a u svoje programe ruralnog razvoja mogu uvrstiti niz korisnih mjera:

  • mjere za potporu prenošenju znanja i informiranju, savjetodavne usluge i suradnja mogu se upotrijebiti za stjecanje i širenje znanja o sigurnoj i učinkovitoj primjeni hranjivih tvari,
  • mjere za potporu ekološkom uzgoju kojima se podupire smanjenje upotrebe anorganskih gnojiva.

Novi ZPP: 2023. – 2027.

Novim ZPP-om, koji se počinje primjenjivati 2023., poljoprivreda će se bolje uskladiti s ciljevima strategije „od polja do stola” u pogledu smanjenog onečišćenja hranjivim tvarima.

Posebni ciljevi u okviru ZPP-a

Održivo upravljanje hranjivim tvarima bitno je za niz novih posebnih ciljeva ZPP-a, prije svega za ciljeve koji se odnose na klimatske promjene, prirodne resurse i bioraznolikost.

Strateški planovi u okviru ZPP-a

U svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a države članice EU-a imat će veću fleksibilnost za prilagođavanje strategija i intervencija kojima mogu poboljšati upravljanje hranjivim tvarima na nacionalnoj razini, u skladu s ciljevima EU-a.

Nova zelena arhitektura

Novi ZPP obuhvatit će unaprijeđena pravila i bolje mogućnosti za podupiranje učinkovite upotrebe hranjivih tvari. Primjerice, u okviru poboljšane uvjetovanosti novog ZPP-a stvorit će se jača osnova za obvezne zahtjeve za ispravnu upotrebu hranjivih tvari. Nadalje, znatan dio proračuna za ZPP bit će namijenjen za programe za ekologiju, kojima se mogu podržati dobrovoljne prakse poljoprivrednika (što je ambicioznije od pravne osnove) i pridonijeti održivoj upotrebi hranjivih tvari.

Komisija je u siječnju 2021. objavila okvirni popis programa za ekologiju. U okviru pružanja savjetodavnih službi poljoprivrednim gospodarstvima države članice EU-a stavit će na raspolaganje alat za održivost poljoprivrednih gospodarstava za hranjive tvari (FaST) najkasnije do 2024. Riječ je o digitalnom alatu koji će se moći upotrebljavati na pametnim telefonima, tabletima i računalima.

U alatu FaST kombinirat će se podaci i ručni unosi poljoprivrednika kako bi se u planu upravljanja hranjivim tvarima pružile prilagođene preporuke o gnojidbi usjeva. Osim toga, plaćanja za upravljanje zemljištem, ulaganja, stjecanja znanja, inovacije i suradnja bitni za upravljanje hranjivim tvarima i dalje će se financirati u okviru potpore za ruralni razvoj.

Znanje, istraživanja i inovacije

Komisija podržava istraživanja i inovacije u poljoprivredi i šumarstvu, a neka od ključnih područja jesu održiva primarna proizvodnja te voda, hranjive tvari i otpad.

Sustavom za savjetovanje poljoprivrednika dijeli se znanje o novim razvojima i poljoprivrednicima se pružaju savjeti o najboljim primjerima iz prakse primjene hranjivih tvari.

Pravna osnova

Višestruka sukladnost uređuje se propisima o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike utvrđenima u Uredbi (EU) 1306/2013, Provedbenoj uredbi (EU) 809/2014 i Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 640/2014.

Propisi o zelenim izravnim plaćanjima utvrđeni su u Uredbi (EU) 1307/2013, Delegiranoj uredbi (EU) 639/2014 i Provedbenoj uredbi (EU) 641/2014.

Potpora EU-a za ruralni razvoj dolazi iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR-a), kako je utvrđeno Uredbom (EU) 1305/2013.