Glavni sadržaj
Agriculture and rural development

Održiva upotreba hranjivih tvari

Zajednička poljoprivredna politika podržava poljoprivrednike u sigurnoj i učinkovitoj upotrebi hranjivih tvari.

Hranjive tvari u poljoprivredi EU-a

Hranjive tvari, kao što su dušik, kalij i fosfor, neophodne su za proizvodnju usjeva. Hranjive se tvari mogu primjenjivati putem gnojiva iz komercijalne proizvodnje, kao i organskih tvari, kao što je životinjsko gnojivo.

Međutim, prekomjerna upotreba hranjivih tvari može postati glavni uzročnik onečišćenja zraka, tla i vode te može negativno utjecati na bioraznolikost i klimu.

U okviru strategije „od polja do stola”, jednog od središnjih stupova europskog zelenog plana, Europska komisija nastoji smanjiti gubitak hranjivih tvari za najmanje 50 % do 2030., a da se pritom ne smanji plodnost tla. Očekuje se da će se time upotreba gnojiva smanjiti za najmanje 20 %.

Zajednička poljoprivredna politika (ZPP) ključni je instrument za potporu održivoj upotrebi gnojiva u poljoprivredi kojim se poljoprivrednicima omogućuje da održe produktivnost i ujedno smanje štetne učinke onečišćenja.

Mjere ZPP-a

ZPP promiče održive poljoprivredne sustave u EU-u, čime poljoprivrednicima omogućuje da:

  • društvu pruže sigurnu i zdravu hranu iz održive proizvodnje
  • zarade stabilan i pošten prihod uzimajući u obzir cijeli niz javnih dobara koja pružaju
  • zaštite prirodne resurse, poboljšaju bioraznolikost i pomognu u borbi protiv klimatskih promjena.

ZPP nizom propisa i mjera podržava poljoprivrednike u održivoj upotrebi hranjivih tvari.

Višestruka sukladnost

Prema pravilima višestruke sukladnosti plaćanja za sve korisnike ZPP-a povezana su s nizom propisanih zahtjeva o upravljanju (SMR) i standarda za dobre poljoprivredne i okolišne uvjete (GAEC). Pravila višestruke sukladnosti u pogledu hranjivih tvar uključuju:

  • povezivanje plaćanja s Direktivom o nitratima (SMR 1)
  • standarde za dobre poljoprivredne i okolišne uvjete osmišljene za zaštitu vode i tla koji obuhvaćaju odgovornu upotrebu hranjivih tvari.

Ruralni razvoj

Održiva upotreba pesticida može se podržati i u okviru ruralnog razvoja, tzv. „drugog stupa” ZPP-a. Države članice EU-a u svoje programe ruralnog razvoja mogu uvrstiti niz korisnih mjera:

  • mjere za potporu prenošenju znanja i informiranju, savjetodavne usluge i suradnja mogu se upotrijebiti za stjecanje i širenje znanja o sigurnoj i učinkovitoj primjeni hranjivih tvari,
  • mjere za potporu ekološkom uzgoju kojima se podupire smanjenje upotrebe anorganskih gnojiva.

ZPP za razdoblje 2023. – 2027.

ZPP za razdoblje 2023. – 2027. stupio je na snagu 1. siječnja 2023. Njime će se poljoprivreda bolje uskladiti s ciljevima strategije „od polja do stola” u pogledu smanjenog onečišćenja hranjivim tvarima.

Specifični ciljevi ZPP-a

Održivo upravljanje hranjivim tvarima bitno je za niz specifičnih ciljeva ZPP-a za razdoblje 2023. – 2027., prije svega za one koji se odnose na klimatske promjene, prirodne resurse i bioraznolikost.

Strateški planovi u okviru ZPP-a

U svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a države članice EU-a imaju veću fleksibilnost za prilagođavanje strategija i intervencija kojima mogu poboljšati upravljanje hranjivim tvarima na nacionalnoj razini, u skladu s ciljevima EU-a.

Nova zelena arhitektura

ZPP za razdoblje 2023. – 2027. uključuje jača pravila i bolje mogućnosti za podupiranje učinkovite upotrebe hranjivih tvari. Primjerice, u okviru poboljšane uvjetovanosti ZPP-a za razdoblje 2023. – 2027. stvara se jača osnova za obvezne zahtjeve za ispravnu upotrebu hranjivih tvari. Osim toga, znatan dio proračuna ZPP-a za razdoblje 2023. – 2027. namijenjen je ekoshemama, kojima se mogu podržati dobrovoljne prakse poljoprivrednika koje pridonose održivoj upotrebi hranjivih tvari, a ambicioznije su od osnovnih pravnih zahtjeva.

Komisija je u siječnju 2021. objavila okvirni popis ekoshema. U okviru pružanja savjetodavnih službi poljoprivrednim gospodarstvima države članice EU-a stavit će na raspolaganje alat za održivost poljoprivrednih gospodarstava za hranjive tvari (FaST) najkasnije do 2024. Riječ je o digitalnom alatu koji će se moći upotrebljavati na pametnim telefonima, tabletima i računalima.

U alatu FaST kombinirat će se podaci i ručni unosi poljoprivrednika kako bi se u planu upravljanja hranjivim tvarima pružile prilagođene preporuke o gnojidbi usjeva. Osim toga, plaćanja za upravljanje zemljištem, ulaganja, stjecanja znanja, inovacije i suradnja bitni za upravljanje hranjivim tvarima i dalje će se financirati u okviru potpore za ruralni razvoj.

Znanje, istraživanja i inovacije

Komisija podržava istraživanja i inovacije u poljoprivredi i šumarstvu, a neka od ključnih područja jesu održiva primarna proizvodnja te voda, hranjive tvari i otpad.

Sustavom za savjetovanje poljoprivrednika dijeli se znanje o novim razvojima i poljoprivrednicima se pružaju savjeti o najboljim primjerima iz prakse primjene hranjivih tvari.

Pravna osnova

Višestruka sukladnost uređuje se propisima o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike utvrđenima u Uredbi (EU) br. 1306/2013, Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 809/2014 i Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 640/2014.

Propisi o zelenim izravnim plaćanjima utvrđeni su u Uredbi (EU) br. 1307/2013, Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 639/2014 i Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 641/2014.

Potpora EU-a za ruralni razvoj osigurava se iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR), kako je utvrđeno Uredbom (EU) br. 1305/2013.

Novosti