Skip to main content
Agriculture and rural development

Trajnostna raba hranil

Skupna kmetijska politika podpira kmete pri trajnostni rabi hranil.

Hranila v kmetijstvu EU

Hranila, kot so dušik, kalij in fosfor, so ključna za pridelavo rastlin. Hranila se lahko uporabljajo v obliki gnojil za komercialne namene in organskih snovi, kot je živalski gnoj.

Toda hranila so lahko v primeru pretirane uporabe velik vir onesnaženja zraka, tal in vode ter lahko poleg tega negativno vplivajo na biotsko raznovrstnost in podnebje.

V okviru strategije od vil do vilic, ki je eden od osrednjih stebrov evropskega zelenega dogovora, si Evropska komisija prizadeva, da se do leta 2030 izguba hranil zmanjša za vsaj 50 % in hkrati zagotovi, da se rodovitnost tal ne poslabša. Tako naj bi se uporaba gnojil zmanjšala za vsaj 20 %.

Skupna kmetijska politika (SKP) je ključno orodje za podporo trajnostne rabe gnojil v kmetijstvu, ki kmetom omogoča ohranjanje produktivnosti in obenem zmanjšanje škodljivih učinkov onesnaževanja.

Veljavni ukrepi SKP

SKP spodbuja trajnostne kmetijske sisteme v EU, ki omogočajo kmetom, da:

  • družbi zagotavljajo varno, zdravo in trajnostno pridelano hrano;
  • imajo stabilen in pravičen dohodek, pri čemer se upošteva celoten obseg javnih dobrin, ki jih zagotavljajo;
  • varujejo naravne vire, izboljšajo biotsko raznovrstnost in prispevajo k boju proti podnebnim spremembam.

SKP z vrsto pravil in ukrepov podpira kmete pri trajnostni rabi hranil.

Navzkrižna skladnost

Glede na pravila o navzkrižni skladnosti so vsa plačila prejemnikom SKP povezana s predpisanimi zahtevami ravnanja (PZR) ter z dobrimi kmetijskimi in okoljskimi pogoji (DKOS). Pravila o navzkrižni skladnosti glede hranil vsebujejo:

  • povezovanje plačil z direktivo o nitratih (PZR 1);
  • dobre kmetijske in okoljske prakse za zaščito vode in tal, ki zajemajo odgovorno uporabo hranil.

Razvoj podeželja

Trajnostna raba hranil se lahko podpira v okviru razvoja podeželja, ki je tako imenovani „drugi steber“ SKP. Države EU lahko v svoje programe razvoja podeželja vključijo številne koristne ukrepe.

  • Ukrepi za podporo prenosu znanja in informacij, svetovalnim službam ter sodelovanju se lahko uporabljajo za razvijanje in širjenje znanja o varni in učinkoviti uporabi hranil.
  • Ukrepi za podporo ekološki pridelavi, ki spodbujajo zmanjšanje uporabe mineralnih gnojil.

Nova SKP: obdobje 2023–2027

Nova SKP, ki naj bi se začela izvajati leta 2023, bo kmetijstvo bolj uskladila s cilji strategije od vil do vilic v zvezi z zmanjšanjem onesnaževanja s hranili.

Specifični cilji SKP

Trajnostno upravljanje hranil je pomembno za številne nove specifične cilje SKP, predvsem za tiste, ki se nanašajo na podnebne spremembe, naravne vire in biotsko raznovrstnost.

Strateški načrti SKP

Države EU bodo lahko v strateških načrtih SKP prožneje oblikovale strategije in ukrepe, ki lahko izboljšajo upravljanje hranil na nacionalni ravni, v skladu s cilji EU.

Nova zelena struktura

Nova SKP bo vsebovala strožja pravila in boljše priložnosti za podporo učinkoviti uporabi hranil. Na primer, obširnejši pogoji v novi SKP bodo trdnejši temelj za obvezne zahteve glede pravilne uporabe pesticidov. Poleg tega bo velik del proračuna SKP namenjen okoljskim shemam, ki lahko podpirajo kmete pri prostovoljnih praksah (ki so ambicioznejše od zakonodajne podlage), ki prispevajo k trajnostni rabi hranil.

Komisija je januarja 2021 objavila okvirni seznam okoljskih shem. Države EU bodo v okviru zagotavljanja storitev kmetijskega svetovanja najpozneje do konca leta 2024 omogočile dostop do orodja za trajnostnost kmetij za hranila (FaST). To je digitalno orodje, ki se lahko uporablja na telefonih, tablicah in računalnikih.

FaST bo združeval podatke in ročne vnose kmetov ter tako zagotavljal prilagojena priporočila za gnojenje rastlin v okviru načrta upravljanja hranil. Prav tako se bodo iz pomoči za razvoj podeželja še naprej financirali plačila za gospodarjenje z zemljišči, naložbe, krepitev znanja, inovacije in sodelovanje, ki so pomembni za upravljanje hranil.

Znanje, raziskave in inovacije

Komisija podpira raziskave in inovacije v kmetijstvu in gozdarstvu, pri čemer so prednostna področja trajnostna primarna proizvodnja ter voda, hranila in odpadki.

Prek sistema kmetijskega svetovanja se izmenjuje znanje o novostih in svetuje kmetom glede najboljših praks za uporabo gnojil.

Pravna podlaga

Navzkrižno skladnost urejajo pravila o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike, ki so določena v Uredbi (EU) št. 1306/2013, Izvedbeni uredbi (EU) št. 809/2014 in Delegirani uredbi (EU) št. 640/2014.

Pravila o neposrednih plačilih za zeleno komponento so določena v Uredbi (EU) št. 1307/2013, Delegirani uredbi (EU) št. 639/2014 in Izvedbeni uredbi (EU) št. 641/2014.

Pomoč EU za razvoj podeželja se financira iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, kot je določeno v Uredbi (EU) št. 1305/2013.