Skip to main content
Agriculture and rural development

Utilizarea durabilă a nutrienților

Politica agricolă comună încurajează fermierii să utilizeze nutrienții în mod sigur și eficient.

Nutrienții în agricultura UE

Nutrienții precum azotul, potasiul și fosforul sunt esențiali pentru producția vegetală. Solul poate fi îmbogățit cu astfel de nutrienți prin îngrășăminte produse în scopuri comerciale și prin substanțe organice precum gunoiul de grajd.

Însă folosiți excesiv, nutrienții pot polua puternic aerul, solul și apa și pot afecta negativ biodiversitatea și clima.

Ca parte a strategiei „De la fermă la consumator” (unul dintre pilonii centrali ai Pactului verde european), Comisia Europeană urmărește reducerea pierderilor de nutrienți cu cel puțin 50 % până în 2030 și aplicarea de măsuri care să garanteze că fertilitatea solului nu se deteriorează. Astfel, putem spera la o reducere a utilizării îngrășămintelor cu cel puțin 20 %.

Politica agricolă comună (PAC) este instrumentul-cheie pentru sprijinirea utilizării durabile a îngrășămintelor în agricultură. Ea îi ajută pe fermieri să-și mențină productivitatea, dar și să reducă efectele dăunătoare ale poluării.

Acțiuni PAC în curs

PAC promovează sistemele agricole durabile din UE, ajutându-i pe fermieri:

  • să furnizeze societății alimente sigure, sănătoase și produse în mod durabil;
  • să obțină venituri stabile și echitabile, ținând cont de întreaga gamă de bunuri publice pe care le oferă;
  • să protejeze resursele naturale, să sporească biodiversitatea și să contribuie la lupta împotriva schimbărilor climatice.

Printr-o serie de norme și măsuri, PAC încurajează fermierii să utilizeze nutrienții în mod durabil.

Ecocondiționalitatea

În temeiul normelor de ecocondiționalitate, plățile efectuate către toți beneficiarii PAC sunt legate de un set de cerințe legale în materie de gestionare (SMR) și de bune condiții agricole și de mediu (GAEC). Normele de ecocondiționalitate referitoare la nutrienți includ:

  • corelarea plăților cu Directiva privind nitrații (SMR 1);
  • un set de bune condiții agricole și de mediu concepute pentru a proteja apa și solul, care implică utilizarea responsabilă a nutrienților.

Dezvoltarea rurală

Utilizarea durabilă a nutrienților poate fi sprijinită și prin măsurile dedicate dezvoltării rurale, care formează cel de-al doilea pilon al PAC. În cadrul programelor lor de dezvoltare rurală, țările UE pot include o serie de măsuri benefice în acest sens. Astfel:

  • măsurile de sprijinire a transferului de cunoștințe și a informării, a serviciilor de consiliere și a cooperării pot fi utilizate pentru a dezvolta și disemina cunoștințele despre utilizarea sigură și eficientă a nutrienților;
  • măsurile de sprijinire a agriculturii ecologice încurajează reducerea utilizării îngrășămintelor anorganice.

Noua PAC: 2023-2027

Noua PAC, care urmează să se aplice din 2023, va alinia mai bine agricultura la ambițiile strategiei „De la fermă la consumator” în ceea ce privește reducerea poluării cu nutrienți.

Obiectivele specifice ale PAC

Gestionarea durabilă a nutrienților este relevantă pentru mai multe obiective specifice ale noii PAC, în special pentru cele legate de atenuarea schimbărilor climatice, de resurse naturale și de biodiversitate.

Planurile strategice PAC

În planurile lor strategice PAC, țările UE vor avea posibilitatea de a-și adapta strategiile și intervențiile astfel încât să îmbunătățească gestionarea nutrienților la nivel național, în conformitate cu obiectivele UE.

O nouă arhitectură verde

Noua PAC va include norme consolidate și oportunități sporite de sprijinire a utilizării eficiente a nutrienților. De exemplu, condiționalitatea sporită a noii PAC va constitui o bază mai solidă de cerințe obligatorii privind utilizarea corectă a nutrienților. În plus, o parte semnificativă a bugetului PAC va fi dedicată programelor ecologice având potențialul de a sprijini practicile voluntare ale fermierilor care sunt mai ambițioase decât cerințele legale și care contribuie la utilizarea durabilă a nutrienților.

În ianuarie 2021, Comisia a publicat o listă orientativă a programelor ecologice. În contextul serviciilor de consiliere agricolă pe care le oferă, țările UE vor trebui să pună la dispoziție, cel târziu din 2024, un instrument pentru sustenabilitatea fermelor în ceea ce privește utilizarea nutrienților (FaST). Este vorba despre un instrument digital care poate fi utilizat pe telefoane inteligente, tablete și calculatoare.

FaST va combina informațiile disponibile și datele furnizate manual de fermieri pentru a oferi recomandări personalizate privind fertilizarea culturilor prin intermediul unui plan de gestionare a nutrienților. Mai mult, sprijinul pentru dezvoltarea rurală va continua să finanțeze plățile pentru gestionarea terenurilor, investițiile, consolidarea cunoștințelor, inovarea și cooperarea relevante pentru gestionarea nutrienților.

Cunoaștere, cercetare și inovare

Comisia sprijină cercetarea și inovarea în agricultură și silvicultură. Printre domeniile prioritare în acest sens se numără și producția primară durabilă și raportul dintre apă, nutrienți și deșeuri.

Sistemul de consiliere agricolă împărtășește cunoștințele privind noile evoluții și îi consiliază pe fermieri cu privire la cele mai bune practici de utilizare a nutrienților.

Temei juridic

Ecocondiționalitatea este reglementată de normele privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune, prevăzute de Regulamentul ( UE) nr. 1306/2013, de Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 și de Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014.

Normele privind plățile directe pentru înverzire sunt prevăzute în Regulamentul ( UE) nr. 1307/2013, în Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 și în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 641/2014.

Sprijinul UE pentru dezvoltare rurală este acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), așa cum prevede Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.

Evenimente