Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Agriculture and rural development

Устойчиво използване на хранителни вещества

Общата селскостопанска политика подпомага земеделските стопани в безопасната и ефективна употреба на хранителни вещества.

Хранителни вещества в селското стопанство на ЕС

Хранителните вещества като азот, калий и фосфор са от съществено значение за растениевъдството. Хранителните вещества могат да се добавят чрез торове, произведени за търговски цели, както и чрез органични вещества като оборски тор.

Когато обаче се използват прекомерно, хранителните вещества могат да бъдат основен източник на замърсяване на въздуха, почвата и водата, както и да въздействат неблагоприятно върху биологичното разнообразие и климата.

Като част от стратегията От фермата до трапезата — един от основните стълбове на Европейския зелен пакт — Европейската комисия се стреми да се намалят загубите на хранителни вещества с поне 50 % до 2030 г., като същевременно се гарантира, че не се влошава плодородието на почвата. Очаква се това да доведе до намаляване на използването на торове с най-малко 20 %.

Общата селскостопанска политика (ОСП) е основният инструмент за подпомагане на устойчивото използване на торове в селското стопанство, с който се гарантира, че земеделските стопани могат да поддържат производителността, като същевременно се намаляват вредните последици от замърсяването.

Текущи действия по ОСП

ОСП насърчава устойчивите селскостопански системи в ЕС, като дава възможност на земеделските стопани да:

  • осигуряват безопасна, здравословна и устойчиво произведена храна за обществото;
  • получават стабилен и справедлив доход, като се взема предвид пълният набор от обществени блага, които предоставят;
  • опазват природните ресурси, да подобряват биологичното разнообразие и да допринасят за борбата с изменението на климата.

Чрез редица правила и мерки ОСП подпомага земеделските стопани в устойчивото използване на хранителни вещества.

Кръстосано съответствие

Съгласно правилата за кръстосаното съответствие плащанията на всички бенефициери по ОСП са свързани с набор от законоустановени изисквания за управление (ЗИУ) и добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС). Правилата за кръстосаното съответствие по отношение на хранителните вещества включват:

Развитие на селските райони

Устойчивото използване на хранителни вещества може да бъде подкрепено чрез развитието на селските райони, т.нар. „втори стълб“ на ОСП. В програмите си за развитие на селските райони страните от ЕС могат да включат редица полезни мерки.

  • Мерките в подкрепа на трансфера на знания и информация, консултантските услуги и сътрудничеството могат да се използват за развитие и разпространяване на знания относно безопасното и ефикасно използване на хранителните вещества.
  • С мерките в подкрепа на биологичното земеделие се насърчава намаляването на употребата на неорганични торове.

Новата ОСП: 2023—2027 г.

Новата ОСП, която трябва да започне да се изпълнява през 2023 г., ще приведе селското стопанство в по-тясно съответствие с целите на стратегията „От фермата до трапезата“ по отношение на намаляването на замърсяването с хранителни вещества.

Конкретни цели на ОСП

Устойчивото управление на хранителните вещества е от значение за редица специфични цели на новата ОСП, по-специално тези, свързани с изменението на климата, природните ресурси и биологичното разнообразие.

Стратегически планове по ОСП

В своите стратегически планове по ОСП държавите от ЕС ще разполагат с гъвкавостта да разработват свои стратегии и мерки с оглед подобряване на управлението на хранителните вещества на национално равнище в съответствие с целите на ЕС.

Нова екологосъобразна архитектура

Новата ОСП ще включва по-строги правила и по-добри възможности за подпомагане на ефективното използване на хранителни вещества. Например по-голямата обвързаност с условия в новата ОСП ще доведе до създаването на по-солидна база от задължителни изисквания, свързани с правилната употреба на хранителните вещества. Освен това значителна част от бюджета на ОСП ще бъде предназначена за екосхеми за подкрепа на доброволни практики от страна на земеделските стопани, които са по-амбициозни от правната основа и допринасят за устойчивото използване на хранителни вещества.

През януари 2021 г. Комисията публикува примерен списък на екосхемите. В рамките на предоставянето на консултантски услуги в областта на селското стопанство държавите от ЕС ще предоставят инструмент за устойчивост на земеделските стопанства за хранителните вещества (FaST) най-късно от 2024 г. Това е цифров инструмент, който може да се използва на смартфони, таблети и компютри.

Инструментът ще съчетава предварително регистрирани и ръчно въвеждани от земеделските стопани данни, за да се предоставят персонализирани препоръки относно наторяването на културите чрез план за управление на хранителните вещества. Освен това с подкрепата за развитието на селските райони ще продължат да се финансират плащания за управление на земята, инвестиции, изграждане на знания, иновации и сътрудничество, свързани с управлението на хранителните вещества.

Знания, научни изследвания и иновации

Комисията подкрепя научните изследвания и иновациите в селското и горското стопанство, като сред приоритетните области са устойчиво първично производство и вода, хранителни вещества и отпадъци.

Чрез системата за съвети в селското стопанство се споделят знания за новостите и се съветват земеделските стопани относно най-добрите практики за използване на хранителни вещества.

Правно основание

Кръстосаното съответствие се урежда от правилата относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика, определени в Регламент (ЕС) № 1306/2013, Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 и Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014.

Правилата за преките плащания за екологизиране са определени в Регламент (ЕС) № 1307/2013, Делегиран регламент (ЕС) № 639/2014 и Регламент за изпълнение (ЕС) № 641/2014.

Помощта на ЕС за развитие на селските райони се предоставя по линия на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), както е посочено в Регламент (ЕС) № 1305/2013.

Прояви