Prejsť na hlavný obsah
Agriculture and rural development

Udržateľné využívanie živín

Spoločná poľnohospodárska politika podporuje poľnohospodárov pri bezpečnom a účinnom používaní hnojív.

Živiny v poľnohospodárstve EÚ

Rastlinná výroba sa nezaobíde bez živín ako dusík, draslík či fosfor. Živiny sa môžu dodávať komerčne vyrábanými hnojivami alebo organickými látkami, napríklad maštaľným hnojom.

Pri nadmernom používaní však môžu byť významným zdrojom znečistenia ovzdušia, pôdy a vody a môžu mať negatívny vplyv aj na biodiverzitu a klímu.

V rámci stratégie Z farmy na stôl – jedného z hlavných pilierov Európskej zelenej dohody – chce Európska komisia znížiť do roku 2030 úbytok živín aspoň o 50 % a zároveň zabezpečiť, aby nedošlo k zníženiu úrodnosti pôdy. Používanie hnojív by sa tým malo znížiť aspoň o 20 %.

Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) je kľúčovým nástrojom na podporu udržateľného používania hnojív v poľnohospodárstve – zabezpečuje, aby poľnohospodári mohli udržať produktivitu a zároveň znižovať škodlivé účinky znečistenia.

Opatrenia v rámci SPP

SPP podporuje udržateľné poľnohospodárske systémy v EÚ, ktoré poľnohospodárom umožňujú:

  • zásobovať spoločnosť bezpečnými, zdravými a udržateľne vyrobenými potravinami,
  • dostávať stabilný a spravodlivý príjem s prihliadnutím na celú škálu verejných statkov, ktoré poskytujú,
  • chrániť prírodné zdroje, posilňovať biodiverzitu a prispievať k boju proti zmene klímy.

Viacerými pravidlami a opatreniami podporuje SPP poľnohospodárov aj pri udržateľnom využívaní živín.

Krížové plnenie

Podľa pravidiel krížového plnenia majú všetci príjemcovia v rámci SPP svoje platby spojené so súborom povinných požiadaviek na hospodárenie (SMR) a dobrým poľnohospodárskym a environmentálnym stavom. K pravidlám krížového plnenia týkajúcim sa živín patrí:

  • prepojenie platieb so smernicou o dusičnanoch (SMR 1),
  • dobrý poľnohospodársky a environmentálny stav stanovený na ochranu vody a pôdy, v ktorom je zahrnuté zodpovedné používanie živín.

Rozvoj vidieka

Udržateľné používanie živín možno podporiť aj prostredníctvom rozvoja vidieka, tzv. druhého piliera SPP. Krajiny EÚ môžu do svojich programov rozvoja vidieka zahrnúť niekoľko prospešných opatrení.

  • Opatrenia na podporu prenosu znalostí a informácií, poradenské služby a spolupráca sa môžu využiť aj na rozvoj a šírenie poznatkov o bezpečnom a účinnom používaní živín;
  • opatreniami na podporu ekologického poľnohospodárstva sa podporuje znižovanie používania anorganických hnojív.

SPP 2023 – 2027

SPP na roky 2023 – 2027 nadobudla účinnosť 1. januára 2023. Priblíži poľnohospodárstvo k cieľom stratégie Z farmy na stôl, pokiaľ ide o zníženie znečistenia živinami.

Špecifické ciele SPP

Udržateľné hospodárenie so živinami je dôležité pre viaceré špecifické ciele novej SPP na roky 2023 – 2027, najmä tie, ktoré sa týkajú prírodných zdrojov a biodiverzity.

Strategické plány SPP

Krajiny EÚ budú mať vo svojich strategických plánoch SPP flexibilitu na prispôsobenie stratégií a intervencií, ktoré môžu zlepšiť hospodárenie so živinami na vnútroštátnej úrovni, a ich zosúladenie s cieľmi EÚ.

Nová ekologická architektúra

Súčasťou novej SPP na roky 2023 – 2027 budú posilnené pravidlá a rozšírené príležitosti na podporu efektívneho využívania živín. Napríklad posilnená kondicionalita novej SPP na roky 2023 – 2027 vytvára silnejší základ povinných požiadaviek týkajúcich sa správneho používania živín. Okrem toho sa významná časť rozpočtu SPP na roky 2023 – 2027 zameriava na ekologické režimy, ktoré môžu podporiť dobrovoľné postupy poľnohospodárov – ambicióznejšie ako základné právne požiadavky – prispievajúce k udržateľnému používaniu živín.

Komisia uverejnila orientačný zoznam ekologických režimov v januári 2021. V rámci poskytovania poľnohospodárskych poradenských služieb sprístupnia krajiny EÚ najneskôr od roku 2024 nástroj udržateľnosti poľnohospodárskeho podniku pre živiny (FaST). Ide o digitálny nástroj, ktorý možno prevádzkovať na smartfónoch, tabletoch i počítačoch.

Nástroj FaST bude obsahovať údaje a manuálne vstupy od poľnohospodárov a jeho cieľom bude poskytnúť im prispôsobené odporúčania týkajúce sa hnojenia plodín prostredníctvom plánu hospodárenia so živinami. Okrem toho sa z podpory rozvoja vidieka budú aj naďalej financovať platby za obhospodarovanie pôdy, investície, budovanie znalostí, inovácie a spoluprácu v oblasti hospodárenia so živinami.

Poznatky, výskum a inovácia

Komisia podporuje výskum a inováciu v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve, pričom jej oblasťami záujmu budú udržateľná prvovýroba a voda, živiny a odpad.

Poľnohospodársky poradenský systém využíva poznatky získané z najnovšieho vývoja a poskytuje poľnohospodárom poradenstvo k najlepším postupom pri používaní živín.

Právny základ

Krížové plnenie sa riadi pravidlami financovania, riadenia a monitorovania spoločnej poľnohospodárskej politiky, ako sa stanovuje v nariadení (EÚ) č. 1306/2013, vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 809/2014 a v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) č. 640/2014.

Pravidlá ekologizačných platieb sú stanovené v nariadení (EÚ) č. 1307/2013, delegovanom nariadení Komisie (EÚ) č. 639/2014 a vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 641/2014.

Podpora EÚ na rozvoj vidieka pochádza z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), ako sa stanovuje v nariadení (EÚ) č. 1305/2013.