Přejít na hlavní obsah
Agriculture and rural development

Udržitelné využívání živin

Společná zemědělská politika podporuje zemědělce v tom, aby živiny používali bezpečně a efektivně.

Živiny v zemědělství EU

Živiny, jako je dusík, draslík či fosfor, mají pro rostlinnou výrobu zásadní význam. Lze je dodávat prostřednictvím komerčně vyráběných hnojiv nebo organických látek, jako jsou statková hnojiva živočišného původu.

Při nadměrném používání však živiny mohou být hlavním původcem znečištění ovzduší, půdy a vody a zároveň mohou mít negativní dopad na biologickou rozmanitost a klima.

V rámci strategie „Od zemědělce ke spotřebiteli“ – jednoho z ústředních pilířů Zelené dohody pro Evropu – si Evropská komise klade za cíl snížit do roku 2030 ztráty živin alespoň o 50 % a současně zajistit, aby nedošlo ke zhoršení úrodnosti půdy. Používání hnojiv by se v této souvislosti mělo snížit alespoň o 20 %.

Klíčovým nástrojem podpory udržitelného používání hnojiv v zemědělství je společná zemědělská politika (SZP), protože zajišťuje, aby mohli zemědělci zachovat produktivitu, a zároveň přispívá ke snížení škodlivých účinků znečištění.

Opatření SZP

SZP podporuje udržitelné zemědělské systémy v EU, které zemědělcům umožňují:

  • poskytovat společnosti bezpečné, zdravé a udržitelně produkované potraviny,
  • zajistit si stabilní a spravedlivý příjem s přihlédnutím k tomu, že poskytují celé škálu veřejných statků,
  • chránit přírodní zdroje, podporovat biologickou rozmanitost a přispívat k boji proti změně klimatu.

SZP zemědělce podporuje v udržitelném používání živin prostřednictvím řady pravidel a opatření.

Podmíněnost

Podle pravidel podmíněnosti je vyplácení plateb v rámci SZP navázáno na soubor povinných požadavků na hospodaření a na dobrý zemědělský a environmentální stav (DZES). Pravidla podmíněnosti týkající se živin zahrnují:

Rozvoj venkova

Udržitelné používání živin lze rovněž podpořit v rámci rozvoje venkova, tzv. „druhého pilíře“ SZP. Členské země EU mohou do svých vnitrostátních programů rozvoje venkova začlenit celou řadu prospěšných opatření.

  • Opatření na podporu předávání znalostí a informací, poradenských služeb a spolupráce lze využít k získávání a šíření poznatků o bezpečném a účinném používání živin.
  • Opatření na podporu ekologického zemědělství motivují k omezenějšímu používání anorganických hnojiv.

SZP na období 2023–2027

SZP na období 2023–2027 vstoupila v platnost 1. ledna 2023. Posouvá zemědělství blíže k cílům strategie „Od zemědělce ke spotřebiteli“, jež se zaměřují na snížení znečištění živinami.

Specifické cíle SZP

Udržitelné hospodaření s živinami je důležité pro řadu specifických cílů SZP na období 2023–2027, zejména pokud jde o změnu klimatu, přírodní zdroje a biologickou rozmanitost.

Strategické plány SZP

Ve svých strategických plánech SZP mají země EU dostatečnou flexibilitu, aby si přizpůsobily své vlastní strategie a intervence. Tak může docházet k optimalizaci hospodaření s živinami v jednotlivých členských státech, v souladu s cíli EU.

Nová environmentální koncepce

Nová SZP na období 2023–2027 zahrnuje přísnější pravidla a lepší příležitosti na podporu účinného využívání živin. Díky posílené podmíněnosti SZP na období 2023–2027 se tak například vytváří pevnější základ povinných požadavků ohledně správného používání živin. Významná část rozpočtu SZP na období 2023–2027 je navíc věnována ekorežimům, které mohou podpořit dobrovolné postupy zemědělců (ambicióznější než právní základ), jež přispívají k udržitelnému používání pesticidů.

Orientační seznam ekorežimů Komise zveřejnila v lednu 2021. V rámci poskytování poradenských služeb pro zemědělství dají země EU nejpozději v roce 2024 k dispozici nástroj pro udržitelnost zemědělských podniků v oblasti živin (FaST). Jedná se o digitální nástroj, který lze používat na chytrých telefonech, tabletech a počítačích.

Na základě kombinace dat a manuálních vstupů od zemědělců bude nástroj FaST formou plánu hospodaření s živinami poskytovat doporučení ohledně hnojení plodin, která budou uzpůsobena konkrétní situaci daného zemědělce. Kromě toho se budou v rámci podpory rozvoje venkova i nadále financovat platby za obhospodařování půdy, investice, budování znalostí, inovace a spolupráci týkající se hospodaření s živinami.

Znalosti, výzkum a inovace

Komise podporuje výzkum a inovace v zemědělství a lesnictví se zaměřením na oblasti, jako je udržitelná prvovýroba a voda, živiny a odpady.

Poznatky o novém vývoji se sdílejí v rámci zemědělského poradenského systému, který poskytuje zemědělcům informace ohledně osvědčených postupů v oblasti používání živin.

Právní základ

Podmíněnost se řídí pravidly pro financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky stanovenými v nařízení (EU) č. 1306/2013, prováděcím nařízení Komise (EU) č. 809/2014 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.

Pravidla pro ekologické platby jsou stanovena v nařízení (EU) č. 1307/2013, v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 a v prováděcím nařízení Komise (EU) č. 641/2014.

Podpora EU pro rozvoj venkova pochází z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), jak je stanoveno v nařízení (EU) č. 1305/2013.