Skip to main content
Agriculture and rural development

Udržitelné využívání živin

Společná zemědělská politika podporuje zemědělce v tom, aby živiny používali bezpečně a efektivně.

Živiny v zemědělství EU

Živiny, jako je dusík, draslík a fosfor, mají zásadní význam pro rostlinnou výrobu. Živiny lze dodávat prostřednictvím komerčně vyráběných hnojiv, jakož i organických látek, jako jsou statková hnojiva živočišného původu.

Při nadměrném používání však živiny mohou být hlavním původcem znečištění ovzduší, půdy a vody a mohou mít rovněž negativní dopady na biologickou rozmanitost i na klima.

V rámci strategie „Od zemědělce ke spotřebiteli“ – jednoho ze ústředních pilířů Zelené dohody pro Evropu – si Evropská komise klade za cíl snížit do roku 2030 ztráty živin alespoň o 50 % a zároveň zajistit, aby nedošlo ke zhoršení úrodnosti půdy. Používání hnojiv by se v této souvislosti mělo snížit alespoň o 20 %.

Klíčovým nástrojem podpory udržitelného používání hnojiv v zemědělství je společná zemědělská politika (SZP), protože zajišťuje, aby zemědělci mohli zachovat produktivitu a zároveň snižovat škodlivé účinky znečištění.

Současná opatření SZP

SZP podporuje udržitelné zemědělské systémy v EU, které zemědělcům umožňují:

  • poskytovat společnosti bezpečné, zdravé a udržitelně produkované potraviny
  • zajistit si stabilní a spravedlivý příjem s přihlédnutím k tomu, že poskytují celou škálu veřejných statků
  • chránit přírodní zdroje, podporovat biologickou rozmanitost a přispívat k boji proti změně klimatu

SZP zemědělce podporuje v udržitelném používání živin prostřednictvím řady pravidel a opatření.

Podmíněnost

Podle pravidel podmíněnosti mají všichni příjemci SZP své platby spojeny se souborem povinných požadavků na hospodaření a dobrý zemědělský a environmentální stav (DZES). Pravidla podmíněnosti týkající se živin zahrnují:

Rozvoj venkova

Udržitelné používání živin lze rovněž podpořit prostřednictvím rozvoje venkova, tzv. „druhého pilíře“ SZP. Země EU mohou do svých programů rozvoje venkova zahrnout řadu prospěšných opatření.

  • Opatření na podporu předávání znalostí a informací, poradenských služeb a spolupráce lze využít k získávání a šíření znalostí o bezpečném a účinném používání živin.
  • Opatření na podporu ekologického zemědělství motivují k omezenějšímu používání anorganických hnojiv.

Nová SZP: 2023–27

Nová SZP, která má být zahájena v roce 2023, posune zemědělství blíže ke splnění cílů strategie „Od zemědělce ke spotřebiteli“ ohledně nižšího znečištění živinami.

Specifické cíle SZP

Udržitelné hospodaření s živinami je důležité pro řadu specifických cílů nové SZP, zejména pokud jde o změnu klimatu, přírodní zdroje a biologickou rozmanitost.

Strategické plány SZP

Ve svých strategických plánech SZP budou mít země EU dostatečnou flexibilitu, aby si přizpůsobily strategie a intervence, které mohou v jednotlivých členských státech zkvalitnit hospodaření s živinami, v souladu s cíli EU.

Nová environmentální koncepce

Nová SZP bude zahrnovat posílená pravidla a lepší příležitosti na podporu účinného využívání živin. Posílená podmíněnost nové SZP například vytvoří pevnější základ povinných požadavků ohledně správného používání živin. Významná část rozpočtu SZP bude navíc věnována ekorežimům, které mohou podpořit dobrovolné postupy zemědělců (ambicióznější než právní základ) přispívající k tomu, aby byly živiny používány udržitelným způsobem.

Orientační seznam ekorežimů Komise zveřejnila v lednu 2021. V rámci poskytování poradenských služeb pro zemědělství dají země EU nejpozději v roce 2024 k dispozici nástroj pro udržitelnost zemědělských podniků v oblasti živin (FasT). Jedná se o digitální nástroj, který lze používat na chytrých telefonech, tabletech a počítačích.

Na základě kombinace dat a manuálních vstupů od zemědělců bude nástroj Fast formou plánu hospodaření s živinami poskytovat doporučení ohledně hnojení plodin, která budou uzpůsobena konkrétní situaci daného zemědělce. Kromě toho se budou v rámci podpory rozvoje venkova i nadále financovat platby za obhospodařování půdy, investice, budování znalostí, inovace a spolupráce týkající se hospodaření s živinami.

Znalosti, výzkum a inovace

Komise podporuje výzkum a inovace v zemědělství a lesnictví se zaměřením na oblasti, jako je udržitelná prvovýroba a voda, živiny a odpady.

Poznatky o novém vývoji se sdílejí v rámci zemědělského poradenského systému, který poskytuje zemědělcům poradenství ohledně osvědčených postupů v oblasti používání živin.

Právní základ

Podmíněnost se řídí pravidly pro financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky stanovenými v nařízení (EU) č. 1306/2013, prováděcím nařízení (EU) č. 809/2014 a nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.

Pravidla pro ekologické přímé platby jsou stanovena v nařízení ( EU) č. 1307/2013, v nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 a v prováděcím nařízení (EU) č. 641/2014.

Podpora EU pro rozvoj venkova pochází z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), jak je stanoveno v nařízení EU č. 1305/2013.