Skip to main content
Agriculture and rural development

Toitainete säästev kasutamine

Ühine põllumajanduspoliitika toetab põllumajandustootjaid toitainete ohutul ja tõhusal kasutamisel.

Toitained ELi põllumajanduses

Lämmastik, kaalium ja fosfor on põllukultuuride tootmiseks hädavajalikud toitained. Toitaineid satuvad keskkonda kaubanduslikel eesmärkidel toodetud väetiste ning orgaaniliste ainete, näiteks loomasõnnikuga.

Liigsel kasutamisel võivad toitained olla aga oluliseks õhu-, pinnase- ja veereostuse allikaks ning mõjuda halvasti nii bioloogilisele mitmekesisusele kui ka kliimale.

Strateegiaga „Talust taldrikule“, mis on tähtis osa Euroopa rohelisest kokkuleppest, soovib Euroopa Komisjon vähendada 2030. aastaks toitainete kadu vähemalt 50%, tagades samal ajal, et mullaviljakus ei halveneks. Selle tulemusena peaks väetiste kasutamine vähenema vähemalt 20%.

Ühine põllumajanduspoliitika (ÜPP) on peamine vahend, millega toetatakse väetiste säästvat kasutamist põllumajanduses ning tagatakse, et põllumajandustootjad säilitavad tootlikkuse ja vähendavad samal ajal ka saastamise kahjulikku mõju.

Praegused ÜPP meetmed

ÜPP edendab säästvaid põllumajandussüsteeme ELis, võimaldades põllumajandustootjatel:

  • pakkuda inimestele ohutut, tervislikku ja kestlikult toodetud toitu;
  • teenida stabiilset ja õiglast sissetulekut, võttes arvesse kõiki nende pakutavaid avalikke hüvesid;
  • kaitsta loodusvarasid, suurendada bioloogilist mitmekesisust ja aidata võidelda kliimamuutustega.

ÜPP toetab toitainete säästvat kasutamist põllumajanduses mitme eeskirja ja meetme kaudu.

Nõuetele vastavus

Nõuetele vastavuse eeskirjade kohaselt on kõigile ÜPP toetusesaajatele tehtavad maksed seotud kohustuslike majandamisnõuetega ning heade põllumajandus- ja keskkonnatingimustega. Toitainetega seotud nõuetele vastavuse eeskirjad hõlmavad järgmist:

  • maksete sidumine nitraadidirektiiviga (kohustuslik majandamisnõue 1);
  • vee ja pinnase kaitseks kavandatud head põllumajandus- ja keskkonnatingimused, mis hõlmavad toitainete vastutustundlikku kasutamist.

Maaelu areng

Toitainete säästvat kasutamist saab toetada ka maaelu arengu kaudu, mis on ÜPP nn teine sammas. ELi liikmeriigid võivad oma maaelu arengu programmidesse lisada mitmeid kasulikke meetmeid.

  • Teadmiste edasiandmise ja teabe, nõustamisteenuste ja koostöö meetmeid saab kasutada toitainete ohutut ja tõhusat kasutamist puudutavate teadmiste suurendamiseks ja levitamiseks.
  • Mahepõllumajandust toetavad meetmed soodustavad anorgaaniliste väetiste kasutamise vähendamist.

Uus ÜPP: 2023–27

2023. aastal algav uus ÜPP viib põllumajanduse toitainete kasutamise poolest paremini kooskõlla strateegia „Talust taldrikule“ eesmärkidega.

ÜPP erieesmärgid

Toitainete säästev kasutamine on oluline mitme uue ÜPP erieesmärgi jaoks, eelkõige seoses kliimamuutuste, loodusvarade ja bioloogilise mitmekesisusega.

ÜPP strateegiakavad

ELi liikmesriikidel on oma ÜPP strateegiakavades võimalus kavandada strateegiaid ja sekkumisi, mis võivad tõhustada toitainete kasutamist riiklikul tasandil vastavalt ELi eesmärkidele.

Uus keskkonnahoidlik ülesehitus

Uus ÜPP hõlmab tugevdatud eeskirju ja paremaid võimalusi toitainete tõhusa kasutamise toetamiseks. Näiteks loovad uue ÜPP rangemad tingimused tugevama aluse kohustuslikest nõuetest, mis reguleerivad toitainete kasutamist. Lisaks pühendatakse märkimisväärne osa ÜPP eelarvest ökokavadele, mis võivad toetada õigusnormidest rangemaid tavasid, mida põllumajandustootjad rakendavad vabatahtlikult ning mis toetavad toitainete säästvat kasutamist.

2021. aasta jaanuaris avaldas komisjon ökokavade soovitusliku loetelu. ELi liikmesriigid teevad toitainete kalkuleerimise rakenduse (FaST) põllumajandusettevõtetele mõeldud nõustamisteenuste raames kättesaadavaks hiljemalt 2024. aastal. See on digitaalne vahend, mida saab kasutada nutitelefonides, tahvelarvutites ja arvutites.

FaST ühendab põllumajandustootjatelt saadud andmed ja käsitsi sisestatud andmed ning koostab põllumajandustootjale toitainete kasutamise kava, milles annab soovitusi põllukultuuride väetamiseks. Lisaks jätkatakse maaelu arengu toetuste maksmist toitainete kasutamisega seotud maaharimisviiside, investeeringute, teadmiste suurendamise, innovatsiooni ja koostöö rahastamiseks.

Teadmised, uuringud ja innovatsioon

Komisjon toetab teadusuuringuid ja innovatsiooni põllumajanduses ja metsanduses, keskendudes sellistele valdkondadele nagu kestlik esmatootmine ning vesi, toitained ja jäätmed.

Põllumajandusettevõtete nõustamise süsteem jagab teadmisi uutest arengutest ja nõustab põllumajandustootjaid toitainete kasutamise parimate tavade osas.

Õiguslik alus

Nõuetele vastavuse suhtes kohaldatakse ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire eeskirju, mis on sätestatud ELi määruses 1306/2013, ELi rakendusmääruses 809/2014 ja ELi delegeeritud määruses 640/2014.

Kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetuse eeskirjad on sätestatud ELi määruses 1307/2013, ELi delegeeritud määruses 639/2014 ja ELi rakendusmääruses 641/2014.

ELi maaelu arengu toetus pärineb Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD), nagu on sätestatud ELi määruses 1305/2013.