Skip to main content
Agriculture and rural development

Ravinteiden kestävä käyttö

YMP auttaa viljelijöitä käyttämään ravinteita turvallisesti ja tehokkaasti.

Ravinteet EU:n maataloudessa

Ravinteet, kuten typpi, kalium ja fosfori, ovat oleellisen tärkeitä kasvintuotannossa. Ravinteita voidaan levittää kaupallisesti valmistettuina lannoitteina sekä orgaanisina aineina, kuten eläinlantana.

Liiallisesti käytettyinä ravinteet voivat kuitenkin olla merkittävä ilman, maaperän ja veden pilaantumisen lähde ja aiheuttaa epätoivottuja vaikutuksia sekä luonnon monimuotoisuuteen että ilmastoon.

Euroopan komissio pyrkii vähentämään ravinnehävikkiä vähintään 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Samalla varmistetaan, ettei maaperän hedelmällisyys heikkene. Nämä toimet ovat osa Pellolta pöytään -strategiaa, joka on yksi Euroopan vihreän kehityksen ohjelman keskeisistä pilareista. Toimenpiteiden seurauksena lannoitteiden käytön odotetaan vähenevän vähintään 20 prosenttia.

Yhteinen maatalouspolitiikka (YMP) on keskeinen väline, jolla tuetaan lannoitteiden kestävää käyttöä maataloudessa. YMP:llä varmistetaan, että viljelijöiden työ pysyy tuottavana samalla kun lannoitteiden haitallisia vaikutuksia vähennetään.

Nykyiset YMP-toimet

Yhteisellä maatalouspolitiikalla edistetään kestäviä maatalousjärjestelmiä EU:ssa, jotta viljelijät voivat

  • tuottaa turvallista, terveellistä ja vastuullista ruokaa
  • ansaita vakaat ja oikeudenmukaiset tulot, kun otetaan huomioon kaikki niiden tuottamat julkiset hyödykkeet
  • suojella luonnonvaroja, ylläpitää luonnon monimuotoisuutta ja edistää ilmastonmuutoksen torjumista.

YMP sisältää useita sääntöjä ja toimenpiteitä, joilla viljelijöitä ohjataan käyttämään ravinteita kestävällä tavalla.

Täydentävät ehdot

Täydentäviä ehtoja koskevien sääntöjen mukaan kaikki YMP:n edunsaajille maksettavat tuet ovat sidoksissa lakisääteisiin hoitovaatimuksiin (SMR) sekä hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksiin (GAEC). Ravinteisiin sovellettavia täydentäviä ehtoja ovat

  • nitraattidirektiiviin (SMR 1) sidotut tuet
  • hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimukset, jotka on suunniteltu veden ja maaperän suojelemiseksi ja joihin kuuluu myös ravinteiden vastuullinen käyttö.

Maaseudun kehittäminen

Ravinteiden kestävää käyttöä voidaan tukea maaseudun kehittämistä koskevilla toimilla, jotka kuuluvat YMP:n niin kutsuttuun toiseen pilariin. EU-maat voivat ottaa maaseudun kehittämisohjelmiinsa mukaan useita hyödyllisiä toimenpiteitä.

  • Tietämyksen siirtoa, tiedotusta, neuvontapalveluja ja yhteistyötä tukevilla toimenpiteillä voidaan kehittää ja levittää tietämystä turvallisesta ja tehokkaasta ravinteiden käytöstä
  • Luonnonmukaista maataloutta tukevilla toimenpiteillä kannustetaan vähentämään epäorgaanisten lannoitteiden käyttöä.

Uusi YMP: 2023–2027

Vuonna 2023 alkavan uuden YMP:n tavoitteena on vähentää ravinnekuormitusta. Tällä tavoin maatalouden toimenpiteet vastaavat entistä paremmin Pellolta pöytään -strategian tavoitteita.

YMP:n erityistavoitteet

Ravinteiden kestävä hallinta edistää useita uuden YMP:n erityistavoitteita, erityisesti ilmastonmuutoksen torjuntaa sekä luonnonvarojen ja luonnon monimuotoisuuden säilymistä.

YMP:n strategiasuunnitelmat

EU-maat voivat YMP:n strategiasuunnitelmissaan räätälöidä joustavasti omat kansalliset strategiansa ja toimenpiteensä, joiden avulla ravinteiden hallintaa ryhdytään parantamaan EU:n tason tavoitteiden saavuttamiseksi.

Uusi vihreä arkkitehtuuri

Uusi YMP sisältää vahvistettuja sääntöjä ja mahdollisuuksia ravinteiden tehokkaan käytön tukemiseksi. Esimerkiksi uuden YMP:n tehostettu ehdollisuus merkitsee sitä, että ravinteiden asianmukaista käyttöä koskevien pakollisten vaatimusten perustaso on aiempaa tiukempi. Lisäksi merkittävä osa YMP:n budjetista osoitetaan ekojärjestelmiin. Niiden avulla tuetaan viljelijöitä, jotta ne voivat ottaa käyttöön vapaaehtoisia ja oikeudellista perustasoa tavoitteellisempia käytäntöjä, joilla lisätään ravinteiden kestävää käyttöä.

Komissio julkaisi tammikuussa 2021 ohjeellisen luettelon ekojärjestelmistä. Viimeistään vuodesta 2024 alkaen EU-maat ottavat käyttöön maatilojen kestävää ravinnehuoltoa koskevan välineen (FaST), joka on osa maatiloille tarjottavia neuvontapalveluja. FaST on digitaalinen työkalu, jota voidaan käyttää älypuhelimella, tabletilla ja tietokoneella.

FaST yhdistää dataa viljelijöiden manuaalisesti syöttämiin tietoihin ja antaa viljelylannoitusta koskevia räätälöityjä suosituksia ravinteiden hallintasuunnitelmaa varten. Lisäksi maaseudun kehittämistuesta rahoitetaan jatkossakin ravinteiden hallintaan liittyviä maankäyttömaksuja, investointeja, tietämyksen kehittämistä, innovointia ja yhteistyötä.

Tietämys, tutkimus ja innovointi

Komissio tukee tutkimusta ja innovointia maa- ja metsätalouden aloilla. Painopistealoja ovat muu muassa kestävä alkutuotanto sekä vesi, ravinteet ja jätteet.

Maatilojen neuvontajärjestelmä jakaa tietoa uusista kehityssuunnista ja neuvoo viljelijöitä ravinteiden käyttöön liittyvien parhaiden käytäntöjen soveltamisessa.

Oikeusperusta

Täydentäviin ehtoihin sovelletaan yhteisen maatalouspolitiikan rahoitusta, hallinnointia ja seurantaa koskevia sääntöjä, jotka on vahvistettu asetuksessa (EU) N:o 1306/2013, täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 809/2014 ja delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 640/2014.

Viherryttämistukia koskevat säännöt vahvistetaan asetuksessa (EU) N:o 1307/2013, delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 639/2014 ja täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 641/2014.

EU tukee maaseudun kehittämistä Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahastosta), jota koskevat säännöt on vahvistettu asetuksessa (EU) N:o 1305 / 2013.

Tapahtumat