Pāriet uz galveno saturu
Agriculture and rural development

Barības vielu ilgtspējīga lietošana

Kopējā lauksaimniecības politika atbalsta lauksaimniekus drošā un efektīvā barības vielu lietošanā.

Barības vielas ES lauksaimniecībā

Augkopībā barības vielām, piemēram, slāpeklim, kālijam un fosforam, ir būtiska nozīme. Tās satur rūpnieciski ražotie mēslošanas līdzekļi vai organiskais mēslojums, piemēram, kūtsmēsli.

Tomēr, pārmērīgi lietotas, barības vielas var kļūt par galveno gaisa, augsnes un ūdens piesārņojuma avotu, turklāt var negatīvi ietekmēt gan biodaudzveidību, gan klimatu.

Stratēģija “No lauka līdz galdam” ir viens no galvenajiem Eiropas zaļā kursa pīlāriem, un tās ietvaros Eiropas Komisija ir izvirzījusi mērķi līdz 2030. gadam barības vielu zudumus samazināt vismaz par 50 %, turklāt nodrošinot, ka netiek pazemināta augsnes auglība. Mēslošanas līdzekļu lietošanu paredzēts samazināt vismaz par 20 %.

Kopējā lauksaimniecības politika (KLP) ir galvenais instruments, ar kuru tiek atbalstīta mēslošanas līdzekļu ilgtspējīga lietošana lauksaimniecībā, nodrošinot, ka lauksaimnieki var saglabāt produktivitāti, vienlaikus samazinot piesārņojuma kaitīgo ietekmi.

KLP darbības

KLP veicina ilgtspējīgas lauksaimniecības sistēmas Eiropas Savienībā, kuras ļauj lauksaimniekiem:

  • apgādāt sabiedrību ar drošiem, veselīgiem un ilgtspējīgi ražotiem pārtikas produktiem;
  • gūt stabilus un taisnīgus ienākumus, kuri atspoguļo arī viņu nodrošināto sabiedrisko labumu klāstu;
  • aizsargāt dabas resursus, vairot biodaudzveidību un palīdzēt cīņā pret klimata pārmaiņām.

Ieviešot dažādus noteikumus un pasākumus, KLP atbalsta lauksaimniekus barības vielu ilgtspējīgā lietošanā.

Savstarpējā atbilstība

Saskaņā ar savstarpējās atbilstības noteikumiem maksājumi visiem KLP atbalsta saņēmējiem ir saistīti ar tiesību aktos noteikto pārvaldības prasību (TANPP) kopumu un labu lauksaimniecības un vides stāvokli (LLVS). Savstarpējās atbilstības noteikumi attiecībā uz barības vielām cita starpā ietver:

  • maksājumu sasaisti ar Nitrātu direktīvu (TANPP 1);
  • noteikumus par LLVS, kuri ieviesti ar mērķi aizsargāt ūdeni un augsni un paredz arī barības vielu atbildīgu lietošanu.

Lauku attīstība

Barības vielu ilgtspējīgu lietošanu var atbalstīt ar lauku attīstības pasākumiem, kas veido tā saukto KLP “otro pīlāru”. Savās lauku attīstības programmās ES valstis var ietvert vairākus veicinošus pasākumus.

  • Lai apkopotu un izplatītu zināšanas par to, kā barības vielas lietot droši un efektīvi, var izmantot arī zināšanu pārneses un informācijas atbalsta pasākumus, konsultāciju pakalpojumus un sadarbību.
  • Bioloģiskās lauksaimniecības atbalsta pasākumi ir orientēti uz neorganisko mēslošanas līdzekļu lietošanas samazinājumu.

KLP 2023.–2017. gadam

KLP regulējums 2023.–2027. gadam stājās spēkā 2023. gada 1. janvārī. Tas tuvina lauksaimniecību stratēģijas “No lauka līdz galdam” mērķiem attiecībā uz barības vielu radītā piesārņojuma samazināšanu.

KLP konkrētie mērķi

Barības vielu ilgtspējīga lietošana ir būtiska vairāku jaunās 2023.–2027. gada KLP konkrēto mērķu sasniegšanai, jo īpaši attiecībā uz klimata pārmaiņām, dabas resursiem un biodaudzveidību.

KLP stratēģiskie plāni

Savos KLP stratēģiskajos plānos ES valstīm būs iespēja saskaņā ar ES mērķrādītājiem elastīgi pielāgot stratēģijas un intervences, kas var uzlabot barības vielu pārvaldību valstu līmenī.

Jauna ekoloģiska arhitektūra

2023.–2027. gada KLP tiks ieviesti stingrāki noteikumi un plašākas iespējas barības vielu efektīvas lietošanas atbalstam. Piemēram, jaunajā 2023.–2027. gada KLP ieviestie stingrākie nosacījumi veidos stabilāku juridisko standartu bāzi attiecībā uz obligātajām prasībām par barības vielu pareizu lietošanu. Turklāt ievērojama KLP budžeta daļa tiks atvēlēta ekoshēmām, ar kurām var atbalstīt lauksaimnieku brīvprātīgu praksi, kas, izvērsta plašāk par tiesību aktos noteikto pamatscenāriju, sekmē pesticīdu ilgtspējīgu lietošanu.

2021. gada janvārī Komisija publicēja ekoshēmu indikatīvu sarakstu. Lauksaimniecisko konsultāciju pakalpojumu ietvaros ES valstis ne vēlāk kā 2024. gadā darīs pieejamu Lauku saimniecības ilgtspējas rīku attiecībā uz barības vielām (FaST). Tas ir digitāls rīks, ko var lietot viedtālruņos, planšetdatoros un datoros.

FaST kombinēs sistēmas ģenerētos datus un lauksaimnieku manuāli ievadīto informāciju, lai sagatavotu barības vielu pārvaldības plānu ar pielāgotiem ieteikumiem par kultūraugu mēslošanu. Ar atbalstu lauku attīstībai arī turpmāk tiks finansēti zemes apsaimniekošanas maksājumi, investīcijas, zināšanu krāšana, inovācijas un sadarbība saistībā ar barības vielu pārvaldību.

Zināšanas, pētniecība un inovācija

Komisija atbalsta pētniecību un inovāciju lauksaimniecībā un mežsaimniecībā, īpašu uzmanību pievēršot tādām jomām kā ilgtspējīga primārā ražošana un ūdens, barības vielas un atkritumi.

Saimniecību konsultatīvā sistēma sniedz informāciju par jaunākajām norisēm un konsultē lauksaimniekus par barības vielu lietošanas paraugpraksi.

Juridiskais pamats

Savstarpējo atbilstību reglamentē noteikumi par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību, kuri izklāstīti Regulā (ES) Nr. 1306/2013, Īstenošanas regulā (ES ) Nr. 809/2014 un Deleģētajā regulā (ES) Nr. 640/2014.

Noteikumi par zaļajiem maksājumiem ir izklāstīti Regulā (ES) Nr. 1307/2013, Komisijas Deleģētajā regulā (ES) Nr. 639/2014 un Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 641/2014.

ES atbalstu lauku attīstībai nodrošina no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), kā noteikts Regulā (ES) Nr. 1305/2013.