Направо към основното съдържание
Agriculture and rural development

Представяне на Инструмента на ЕС за предприсъединителна помощ за развитието на селските райони (IPARDIII)

Цели и финансиране на програмите IPARD III за периода 2021—2027 г.

IPARD и предприсъединителна помощ

ИПП III има за цел да подпомага държавите бенефициери при приемането и изпълнението на политическите, институционалните, правните, административните, социалните и икономическите реформи, необходими за съблюдаване на ценностите на ЕС, чрез постепенно привеждане в съответствие с правилата, стандартите, политиките и практиките на ЕС. По този начин ИПП III допринася за стабилността, сигурността и просперитета на тези държави с оглед на тяхното членство в ЕС.

Приоритетите и целите на ИПП III са определени в програмната рамка на ИПП чрез пет тематични компонента, които отразяват клъстерите от преговорни глави. Тематичният компонент 4 Конкурентоспособност и приобщаващ растеж, който има за цел да допринесе за укрепването на икономическото и социалното развитие, включва селското стопанство и развитието на селските райони.

С IPARD ЕС предоставя на държавите бенефициери конкретна финансова и техническа помощ за постигане на балансирано териториално развитие чрез повишаване на социалните, екологичните и икономическите стандарти в селските райони с цел:

  • засилване на конкурентоспособността и жизнеспособността на хранително-вкусовия сектор чрез изграждане на селско стопанство, способно да се конкурира с пазарните сили,
  • осигуряване на устойчиво управление на природните ресурси, както и
  • повишаване на устойчивостта спрямо изменението на климата.

Държавите, които понастоящем се ползват от подкрепа по линия на IPARD III, са: Албания, Черна гора, Северна Македония, Сърбия и Турция.

За повече информация

Програми IPARD II (2014—2020 г.)

Цели на IPARD

Помощта по ИПП III (2021—2027 г.) за развитие на селските райони ще допринесе за постигането на следните цели:

  • повишаване на конкурентоспособността на хранително-вкусовия сектор чрез постепенното му привеждане в съответствие със стандартите на ЕС (ветеринарни въпроси, безопасност на храните и фитосанитарни мерки) и подобряване на ефективността и устойчивостта на производството в стопанствата, което ще осигури по-ефективно удовлетворяване на обществените изисквания за безопасна, питателна и произведена по устойчив начин храна,
  • улесняване на стопанската дейност, растежа и заетостта в селските райони, подобряване на позицията на земеделските стопани във веригата за създаване на стойност и привличане на млади земеделски стопани в селското стопанство,
  • допринасяне за смекчаването на изменението на климата и адаптирането към него, насърчаване на устойчивото управление на природните ресурси и допринасяне за опазването на околната среда,
  • подобряване на развитието на общностите и социалния капитал в селските райони и изграждане на модерни публични администрации за целите на селското стопанство и развитието на селските райони, като се спазват принципите на добро управление.

ИПП III и IPARD III имат за цел да помогнат на държавите бенефициери да започнат своя преход към устойчиви продоволствени системи. Това става все по-важно, за да се постигне съответствие с правилата на ЕС за безопасност на храните и стратегията на ЕС „От фермата до трапезата“, които са в основата на Европейския зелен пакт, чиято цел е продоволствените системи да станат справедливи, здравословни и екологосъобразни.

ИПП III и IPARD III също така ще допринесат за гарантиране на продоволствената сигурност на тези държави чрез икономическото и социалното развитие на селските райони, както и за изграждане на устойчивост спрямо неблагоприятните последици от изменението на климата.

Подкрепа по IPARD

Финансиране от ЕС

За периода 2021—2027 г. разпределените от ЕС средства за програмите IPARD III възлизат на 990 милиона евро. Въпреки това общата сума, изразходвана за проекти, финансирани по линия на IPARD, ще бъде по-висока, тъй като всяка държава бенефициер също допринася за цялостната подкрепа по IPARD чрез предоставяне на национално участие (национално публично финансиране). Освен това за много от мерките от самите получатели се изисква да финансират част от разходите по проектите.

Индикативно разпределение на средствата по IPARD III

Средствата от ЕС за програмите IPARD III са разпределени индикативно между Албания, Черна гора, Северна Македония, Сърбия и Турция, както следва:

Индикативно разпределение на средствата по IPARD III (суми в млн. EUR)
  2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. Общо
Всички държави 90 99 113 153 170 180 185 990
Албания 8 10 12 16 19 23 24 112
Черна гора 5 6 8 9 10 12 13 63
Северна Македония 7 8 12 15 17

18

20 97
Сърбия 20 25 31 43 54 57 58 288
Турция 50 50 30 75 75 75 75 430

Моля, направете справка с националните програми IPARD за общите суми, отпуснати за всяка програма.

Налични мерки

Държавите бенефициери по IPARD обвързват съответното си финансиране с конкретни мерки, включени в техните програми IPARD III. Рамката на ЕС за програмиране на IPARD III предвижда 13 различни мерки, обяснени в секторното споразумение, сключено между Европейската комисия и всяка от държавите бенефициери по IPARD.

Всяка държава избира мерките, които най-добре отговарят на нейните специфични нужди, определени в стратегиите за развитие на селските райони и оценката на нуждите на програмата, и които допринасят за съответните приоритети на програмната рамка на ИПП III. Резултатите ще бъдат измервани спрямо целите и показателите.

13-те мерки са:

Изпълнение

За да може финансирането по IPARD да бъде разпределено на държавите бенефициери, от всяка държава се изисква да представи на Европейската комисия за одобрение многогодишна програма (програма IPARD), обхващаща целия период на изпълнение на ИПП III. След като бъдат приети, програмите се управляват от структури, създадени във всяка от страните бенефициери. Те отговарят на стандартите за добро управление на съвременните публични администрации в съответствие със системите за управление и контрол.

Програмите IPARD се изпълняват чрез непряко управление. Това означава, че Комисията делегира изпълнението на финансираните от ЕС програми на националните органи. За да могат тези органи да получат правото да управляват финансирането от ЕС, те трябва първо да получат от Комисията акредитация за усвояване на средства. Комисията предоставя акредитацията само ако институциите на националните органи представят доказателства за способността си да управляват средства на ЕС в съответствие с изискванията на Съюза за добро финансово управление, осигуряващо защита на финансовите интереси на ЕС.

Този процес гарантира изпълнението на програмите и прехвърлянето на средства към получателите. Същевременно това допринася за изграждането на национални институции и управление в областта на развитието на селските райони, което съответства на друга цел на IPARD: да се доближи функционирането на администрацията на държавите бенефициери до стандартите и изискванията на ЕС. 

Новини