Przejdź do treści głównej
Agriculture and rural development

Pomoc przedakcesyjna UE na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (IPARD III)

Cele i finansowanie programów IPARD III na lata 2021–2027

IPARD i pomoc przedakcesyjna

IPA III ma na celu pomoc krajom-beneficjentom w przyjmowaniu i realizowaniu reform politycznych, instytucjonalnych, prawnych, administracyjnych, społecznych i gospodarczych, tak aby kraje te przestrzegały wartości unijnych i stopniowo przyjmowały przepisy, normy, strategie polityczne i praktyki Unii. W ten sposób IPA III przyczynia się do stabilności, bezpieczeństwa i dobrobytu tych krajów, a w dłuższej perspektywie wspiera ich członkostwo w Unii.

Priorytety i cele IPA III przedstawiono w ramach programowania IPA w formie pięciu segmentów tematycznych, które odpowiadają grupom tematycznym rozdziałów negocjacyjnych. Segment tematyczny 4 „Konkurencyjność i wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu”, który dotyczy tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu, obejmuje rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich.

Dzięki programom IPARD Unia zapewnia krajom będącym beneficjentami konkretną pomoc finansową i techniczną w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju terytorialnego poprzez podniesienie standardów społecznych, środowiskowych i gospodarczych na obszarach wiejskich, aby:

  • zwiększyć konkurencyjność i rentowność sektorów rolno-spożywczych dzięki kształtowaniu rolnictwa zdolnego do konkurowania z mechanizmami rynkowymi,
  • zapewnić zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi,
  • zwiększyć odporność na zmianę klimatu.

Krajami korzystającymi obecnie ze wsparcia IPARD III są: Albania, Czarnogóra, Macedonia Północna, Serbia i Turcja.

Cele programów IPARD

Pomoc w ramach IPA III (2021–2027) na rzecz rozwoju obszarów wiejskich przyczyni się do osiągnięcia następujących celów:

  • zwiększanie konkurencyjności sektora rolno-spożywczego, stopniowe dostosowanie go do standardów UE (weterynaryjnych, fitosanitarnych i dotyczących bezpieczeństwa żywności) oraz poprawa wydajności i zrównoważoności produkcji w gospodarstwach, co w większym stopniu zaspokoi zapotrzebowanie społeczne na bezpieczną, pożywną i zrównoważoną żywność
  • ułatwianie rozwoju biznesu, wzrostu i zatrudnienia na obszarach wiejskich, poprawa pozycji rolników w łańcuchu wartości i zachęcanie młodych ludzi do pracy w rolnictwie
  • przyczynianie się do łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej, wspieranie zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi i przyczynianie się do ochrony środowiska
  • poprawa rozwoju społeczności lokalnych i kapitału społecznego na obszarach wiejskich oraz tworzenie nowoczesnej administracji publicznej na rzecz rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, z poszanowaniem zasad dobrego zarządzania.

IPA III i IPARD III mają pomóc krajom-beneficjentom w rozpoczęciu transformacji w kierunku zrównoważonych systemów żywnościowych. Ma to coraz większe znaczenie z punktu widzenia zgodności z unijnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności i unijną strategią „Od pola do stołu”, stanowiącą trzon unijnego Zielonego Ładu, na rzecz sprawiedliwych, zdrowych i przyjaznych dla środowiska systemów żywnościowych.

IPA III i IPARD III przyczynią się również do zapewnienia tym krajom bezpieczeństwa żywnościowego dzięki rozwojowi gospodarczemu i społecznemu obszarów wiejskich oraz do budowania odporności na negatywne skutki zmiany klimatu.

Wsparcie z programu IPARD

Finansowanie unijne

Na lata 2021–2027 przydział środków UE na programy IPARD III wynosi 990 mln euro. Łączna kwota wydana na projekty finansowane z IPARD będzie jednak wyższa, ponieważ każdy kraj będący beneficjentem również zapewnia wkład krajowy do ogólnego wsparcia z programu IPARD (krajowe finansowanie publiczne). W przypadku wielu działań do sfinansowania części kosztów projektów zobowiązani są również sami beneficjenci.

Orientacyjny przydział środków w ramach IPARD III

Przydział środków UE na programy IPARD III orientacyjnie podzielono między Albanię, Czarnogórę, Macedonię Północną, Serbię i Turcję w następujący sposób:

Orientacyjny przydział środków w ramach IPARD III (kwoty w mln euro)
  2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Ogółem
Wszystkie kraje 90 99 113 153 170 180 185 990
Albania 8 10 12 16 19 23 24 112
Czarnogóra 5 6 8 9 10 12 13 63
Macedonia Północna 7 8 12 15 17

18

20 97
Serbia 20 25 31 43 54 57 58 288
Turcja 50 50 30 75 75 75 75 430

Więcej informacji na temat całkowitych kwot przyznanych na poszczególne programy można znaleźć w krajowych programach IPARD.

Możliwe działania

Kraje będące beneficjentami IPARD łączą swoje finansowanie z konkretnymi działaniami zawartymi w ich programach IPARD III. Unijne ramy programowania IPARD III przewidują 13 różnych działań przedstawionych w porozumieniu sektorowym zawartym przez Komisją Europejską z każdym z krajów-beneficjentów IPARD.

Każdy kraj wybiera działania, które najlepiej zaspokajają jego konkretne potrzeby określone w strategiach rozwoju obszarów wiejskich i ocenie potrzeb programu oraz które przyczyniają się do realizacji odpowiednich priorytetów ram programowania IPA III. Wyniki będą oceniane na podstawie celów i wskaźników.

13 działań:

Wdrażanie

Aby środki z IPARD mogły zostać rozdzielone między kraje będące beneficjentami, każdy kraj musi przedstawić Komisji Europejskiej do zatwierdzenia wieloletni program (program IPARD) obejmujący cały okres wdrażania IPA III. Gdy programy zostaną przyjęte, za zarządzanie nimi odpowiadają struktury utworzone w każdym z krajów będących beneficjentami. Spełniają one standardy dobrego zarządzania nowoczesnej administracji publicznej, zgodnie z systemami zarządzania i kontroli.

Programy IPARD są wdrażane w drodze zarządzania pośredniego. Oznacza to, że Komisja powierza organom krajowym wdrażanie programów finansowanych przez UE. Aby organy te mogły uzyskać prawo do zarządzania funduszami UE, muszą najpierw otrzymać od Komisji akredytację do wdrażania funduszy. Komisja przyznaje akredytację tylko wtedy, gdy instytucje organów krajowych przedstawią dowody na to, że są w stanie zarządzać funduszami UE zgodnie z zasadami należytego zarządzania finansami UE, zapewniając ochronę interesów finansowych UE.

Proces ten zapewnia realizację programów i przekazanie funduszy beneficjentom. Jednocześnie przyczynia się to do budowania zdolności krajowych instytucji i poprawy zarządzania rozwojem obszarów wiejskich, co odpowiada innemu celowi programów IPARD, jakim jest zbliżenie administracji krajów-beneficjentów do standardów i wymogów UE. 

Aktualności