Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Agriculture and rural development

Кандидатстване за предприсъединително финансиране от ЕС за развитие на селските райони (IPARD)

Кандидатствайте за финансиране за вашето стопанство, преработване на храни или развитие на стопанска дейност в селските райони

За да получите финансиране по IPARD, трябва да изпратите заявление до националната IPARD агенция.

Преди да кандидатствате, вижте националните програми по IPARD, в които се посочват видовете инвестиции, които се подкрепят по различните мерки, и критериите, на които трябва да отговаряте. Посочени са и максималните суми, които могат да бъдат предоставени, както и финансиране в какъв размер трябва да дойде от частни източници. Важно е да се провери и следва графика на поканите за проекти във вашата страна.

Кандидатурите за проекти се оценяват от националните IPARD агенции. Критериите за оценка са посочени във всяка програма по IPARD. Агенцията ще провери също дали искането за финансиране на вашата инвестиция е разумно и ще планира посещение за оценка на вашето предложение за проект.

Ако тази оценка е положителна, агенцията ще се свърже с вас, за да подпишете договор за безвъзмездни средства. В този договор ще са описани вашите права и задължения. След това можете да започнете да изпълнявате вашия инвестиционен проект.

Когато завършите проекта или определен етап от него, можете да поискате плащане на безвъзмездните средства от агенцията по IPARD. Агенцията ще провери дали вашата инвестиция е направена съгласно договора и ще прехвърли сумата в банковата ви сметка.

Европейската комисия прехвърля финансиране по IPARD към национални сметки, за да възстанови безвъзмездните средства, платени от националните агенции по IPARD.

Национални програми по IPARD и договори

Албания

Следните мерки в момента са функциониращи:

 • Мярка 1: „Инвестиции във физически активи в земеделски стопанства“
 • Мярка 3: „Инвестиции във физически активи във връзка с преработката и предлагането на пазара на селскостопански продукти и продукти от рибарството“
 • Мярка 7: „Диверсификация на земеделските стопанства и развитие на стопанската дейност“

Уебсайт на IPARD в Албания

Уебсайт на агенцията по IPARD в Албания

8 МАРТ 2023
IPARD III programme 2021-27 of the republic of Albania
English
(540.39 KB - PDF)
Изтегляне
17 АПРИЛ 2020
Examples of IPARD projects in Albania
English
(5.12 MB - PDF)
Изтегляне

Черна гора

Следните мерки в момента са функциониращи:

 • Мярка 1: „Инвестиции във физически активи в земеделски стопанства“
 • Мярка 3: „Инвестиции във физически активи във връзка с преработката и предлагането на пазара на селскостопански продукти и продукти от рибарството“

Уебсайт на IPARD в Черна гора

Уебсайт на агенцията по IPARD в Черна гора

8 МАРТ 2023
IPARD III programme 2021-27 of Montenegro
English
(942.7 KB - PDF)
Изтегляне

Северна Македония

Следните мерки в момента са функциониращи:

 • Мярка 1: „Инвестиции във физически активи в земеделски стопанства“
 • Мярка 3: „Инвестиции във физически активи във връзка с преработката и предлагането на пазара на селскостопански продукти и продукти от рибарството“
 • Мярка 7: „Диверсификация на земеделските стопанства и развитие на стопанската дейност“
 • Мярка 9: „Техническа помощ“

Уебсайт на програмата IPARD в Северна Македония

Уебсайт на агенцията по IPARD в Северна Македония

8 МАРТ 2023
IPARD III programme 2021-27 of the republic of North Macedonia
English
(535.29 KB - PDF)
Изтегляне

Сърбия

Следните мерки в момента са функциониращи:

 • Мярка 1: „Инвестиции във физически активи в земеделски стопанства“
 • Мярка 3: „Инвестиции във физически активи във връзка с преработката и предлагането на пазара на селскостопански продукти и продукти от рибарството“

Уебсайт на програмата IPARD в Сърбия

Уебсайт на агенцията по IPARD в Сърбия

8 МАРТ 2023
IPARD III programme 2021-27 of the republic of Serbia
English
(1010.87 KB - PDF)
Изтегляне

Турция

Следните мерки в момента са функциониращи:

 • Мярка 1: „Инвестиции във физически активи в земеделски стопанства“
 • Мярка 3: „Инвестиции във физически активи във връзка с преработката и предлагането на пазара на селскостопански продукти и продукти от рибарството“
 • Мярка 4: „Агроекология и климат и биологично земеделие“
 • Мярка 5: „Прилагане на стратегии за местно развитие — подход LEADER“
 • Мярка 7: „Диверсификация на земеделските стопанства и развитие на стопанската дейност“
 • Мярка 9: „Техническа помощ“

Уебсайт на програмата IPARD в Турция

Уебсайт на агенцията по IPARD в Турция

8 МАРТ 2023
IPARD III programme 2021-27 of the republic of Türkiye
English
(488.68 KB - PDF)
Изтегляне

Контакти

Име
Directorate E Rural Development in the Directorate General for Agriculture and Rural Development in the European Commission
Електронен адрес
Пощенски адрес
Directorate E Rural Development in the Directorate General for Agriculture and Rural Development in the European Commission, European Commission, Rue de la Loi 130/Wetstraat 130, 1049 Bruxelles/Brussel, Бeлгия