Направо към основното съдържание
Agriculture and rural development

Кандидатствайте за финансиране по IPARD III

Процес на кандидатстване за програмите IPARD III за периода 2021—2027 г.

Кандидатстване за финансиране по IPARD

За да се получи финансиране по програма IPARD, е необходимо да се изпрати заявление до националната IPARD агенция след покана за представяне на кандидатури.

Процес на кандидатстване

Преди да кандидатстват, кандидатите следва да направят справка с националната програма IPARD и да се запознаят с подробностите за поканата за кандидатстване, за да бъдат наясно с:

 • вида инвестиции, които могат да бъдат подкрепени чрез различни мерки;
 • критериите, които трябва да бъдат изпълнени за допустимост за подпомагане;
 • информацията относно максималната сума, която може да бъде отпусната за дадена инвестиция, и размера на финансирането, което трябва да дойде от собствени частни източници;
 • графика на поканите за представяне на кандидатури във всяка държава, определен от IPARD агенцията.

След подаването на заявленията те се оценяват от националната IPARD агенция. Критериите за оценка са посочени във всяка програма IPARD. Агенцията ще провери дали искането за финансиране на инвестиция е разумно и ще планира посещение за оценка на предложението за проект.

Ако тази оценка е положителна, IPARD агенцията ще се свърже с кандидата, за да подпишат договора за отпускане на безвъзмездни средства. В този договор ще бъдат описани подробно правата и задълженията на получателя. На този етап получилият финансиране инвестиционен проект може да бъде изпълнен.

Превод на средствата

След приключване на проекта може да бъде отправено искане за получаване на безвъзмездни средства от IPARD агенцията. Агенцията ще провери дали инвестицията е направена в съответствие с договора и ще преведе съответната сума по банковата сметка на получателя. Държавите по IPARD могат също така да решат, при определени условия, да платят на получателите авансово преди приключването на проекта.

Европейската комисия превежда средствата по IPARD на националните сметки, за да бъдат възстановени безвъзмездните средства, платени от националните IPARD агенции.

Публикуване на проектите и получателите

За да се гарантира прозрачност относно подкрепата по IPARD, от IPARD агенциите се изисква да публикуват списъка на проектите и получателите на помощ по IPARD III на уебсайта, достъпен за широката общественост. Списъкът на операциите и получателите трябва да се актуализира най-малко на всеки шест месеца.

Национални програми IPARD III

Програмата IPARD III на всяка страна бенефициер включва набор от мерки. За да бъдат приложени тези мерки, националните органи трябва да получат акредитация от Европейската комисия за всяка мярка. Това означава, че по време на програмния период могат да се прилагат различни мерки на различни етапи.

На графиките за отделните страни кандидатки е показан ориентировъчният размер на планираните общи публични разходи за всяка мярка (включващи подкрепата от ЕС и националния принос). В графиките е показан пълният списък на мерките, избрани в рамките на програмата IPARD, въз основа на анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите, довели до определяне на нуждите, на които трябва да се отговори чрез програмата IPARD III на всяка държава.

Албания

Landscape of Albania and the national flag

В програмата IPARD III на Албания са включени следните мерки:

 • мярка 1 (М1) — Инвестиции във физически активи на земеделски стопанства,
 • мярка 3 (М3) — Инвестиции във физически активи във връзка с преработката и предлагането на пазара на селскостопански продукти и продукти от рибарството,
 • мярка 4 (М4) — Мярка за агроекология, климат и биологично земеделие,
 • мярка 5 (М5) — Прилагане на стратегии за местно развитие — подход LEADER,
 • мярка 6 (M6) — Инвестиции в публична инфраструктура в селските райони,
 • мярка 7 (М7) — Диверсификация на земеделските стопанства и развитие на стопанска дейност,
 • мярка 9 (М9) — Техническа помощ,
 • мярка 10 (M10) — Консултантски услуги,
 • мярка 11 (M11) — Създаване на лесовъдни системи и опазване на горите.

Изтеглете информационния документ, където ще намерите обща информация, примери за основните предизвикателства в Албания и някои от очакваните постижения и цели.

Albania factsheet
Информационен документ8 Mарт 2023 г.
IPARD III programme 2021-27 of Albania

Albania in numbers including data on the country’s agricultural sector and information on funding for the IPARD III 2021-27 programmes. Examples of main challenges, some of the expected achievements and further contacts.

Правно основание

Решение за изпълнение (ЕС) от 9 март 2022 г. за приемане на програмата IPARD III на Албания (2021—2027 г.)

За повече информация

Уебсайт на IPARD за Албания

Уебсайт на IPARD агенцията на Албания

Черна гора

Landscape of Montenegro and the national flag

В програмата IPARD III на Черна гора са включени следните мерки:

 • мярка 1 (М1) — Инвестиции във физически активи на земеделски стопанства,
 • мярка 3 (М3) — Инвестиции във физически активи във връзка с преработката и предлагането на пазара на селскостопански продукти и продукти от рибарството,
 • мярка 4 (М4) — Мярка за агроекология, климат и биологично земеделие,
 • мярка 5 (М5) — Прилагане на стратегии за местно развитие — подход LEADER,
 • мярка 6 (M6) — Инвестиции в публична инфраструктура в селските райони,
 • мярка 7 (М7) — Диверсификация на земеделските стопанства и развитие на стопанска дейност,
 • мярка 9 (М9) — Техническа помощ,
 • мярка 11 (M11) — Създаване на лесовъдни системи и опазване на горите.

Изтеглете информационния документ, където ще намерите обща информация, примери за основните предизвикателства в Черна гора и някои от очакваните постижения и цели.

Montenegro factsheet
Информационен документ8 Mарт 2023 г.
IPARD III programme 2021-27 of Montenegro

Montenegro in numbers including data on the country’s agricultural sector and information on funding for the IPARD III 2021-27 programmes. Examples of main challenges, some of the expected achievements and further contacts.

Правно основание

Решение за изпълнение (ЕС) от 29 юни 2022 г. за приемане на програмата IPARD III на Черна гора (2021—2027 г.)

За повече информация

Уебсайт за IPARD на Черна гора

Северна Македония

Landscape of North Macedonia and the national flag

В програмата IPARD III на Северна Македония са включени следните мерки:

 • мярка 1 (М1) — Инвестиции във физически активи на земеделски стопанства,
 • мярка 3 (М3) — Инвестиции във физически активи във връзка с преработката и предлагането на пазара на селскостопански продукти и продукти от рибарството,
 • мярка 4 (М4) — Мярка за агроекология, климат и биологично земеделие,
 • мярка 5 (М5) — Прилагане на стратегии за местно развитие — подход LEADER,
 • мярка 6 (M6) — Инвестиции в публична инфраструктура в селските райони,
 • мярка 7 (М7) — Диверсификация на земеделските стопанства и развитие на стопанска дейност,
 • мярка 9 (М9) — Техническа помощ,
 • мярка 10 (M10) — Консултантски услуги.

Изтеглете информационния документ, където ще намерите обща информация, примери за основните предизвикателства в Северна Македония и някои от очакваните постижения и цели.

North Macedonia factsheet
Информационен документ8 Mарт 2023 г.
IPARD III programme 2021-27 of North Macedonia

North Macedonia in numbers including data on the country’s agricultural sector and information on funding for the IPARD III 2021-27 programmes. Examples of main challenges, some of the expected achievements and further contacts.

Правно основание

Решение за изпълнение (ЕС) от 9 март 2022 г. за приемане на програмата IPARD III на Северна Македония (2021—2027 г.)

За повече информация

Уебсайт за IPARD на Северна Македония

Уебсайт на IPARD агенцията на Северна Македония

Сърбия

Landscape of Serbia and the national flag

В програмата IPARD III на Сърбия са включени следните мерки:

 • мярка 1 (М1) — Инвестиции във физически активи на земеделски стопанства,
 • мярка 3 (М3) — Инвестиции във физически активи във връзка с преработката и предлагането на пазара на селскостопански продукти и продукти от рибарството,
 • мярка 4 (М4) — Мярка за агроекология, климат и биологично земеделие,
 • мярка 5 (М5) — Прилагане на стратегии за местно развитие — подход LEADER,
 • мярка 6 (M6) — Инвестиции в публична инфраструктура в селските райони,
 • мярка 7 (М7) — Диверсификация на земеделските стопанства и развитие на стопанска дейност,
 • мярка 9 (М9) — Техническа помощ.

Изтеглете информационния документ, където ще намерите обща информация, примери за основните предизвикателства в Сърбия и някои от очакваните постижения и цели.

Serbia factsheet
Информационен документ8 Mарт 2023 г.
IPARD III programme 2021-27 of Serbia

Serbia in numbers including data on the country’s agricultural sector and information on funding for the IPARD III 2021-27 programmes. Examples of main challenges, some of the expected achievements and further contacts.

Правно основание

Решение за изпълнение (ЕС) от 9 март 2022 г. за приемане на програмата IPARD III на Сърбия (2021—2027 г.)

За повече информация

Уебсайт за IPARD на Сърбия

Уебсайт на IPARD агенцията на Сърбия

Турция

Landscape of Turkiye and the national flag

В програмата IPARD III на Турция са включени следните мерки:

 • мярка 1 (М1) — Инвестиции във физически активи на земеделски стопанства,
 • мярка 3 (М3) — Инвестиции във физически активи във връзка с преработката и предлагането на пазара на селскостопански продукти и продукти от рибарството,
 • мярка 4 (М4) — Мярка за агроекология, климат и биологично земеделие,
 • мярка 5 (М5) — Прилагане на стратегии за местно развитие — подход LEADER,
 • мярка 6 (M6) — Инвестиции в публична инфраструктура в селските райони,
 • мярка 7 (М7) — Диверсификация на земеделските стопанства и развитие на стопанска дейност,
 • мярка 9 (М9) — Техническа помощ,
 • мярка 10 (M10) — Консултантски услуги.

Изтеглете информационния документ, където ще намерите обща информация, примери за основните предизвикателства в Турция и някои от очакваните постижения и цели.

Türkiye factsheet
Информационен документ8 Mарт 2023 г.
IPARD III programme 2021-27 of Türkiye

Türkiye in numbers including data on the country’s agricultural sector and information on funding for the IPARD III 2021-27 programmes. Examples of main challenges, some of the expected achievements and further contacts.

Правно основание

Решение за изпълнение (ЕС) от 14 март 2022 г. за приемане на програмата IPARD III на Турция (2021—2027 г.)

За повече информация

Уебсайт за IPARD на Турция

Уебсайт на IPARD агенцията на Турция

За контакти

Дирекция G „Международна“

Име
Дирекция G „Международна“
Организация
Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на Европейската комисия
Електронен адрес
AGRI-G4atec [dot] europa [dot] eu
Пощенски адрес
European Commission, Rue de la Loi 130/Wetstraat 130, 1049 Brussels, Бeлгия

Новини