Skip to main content
Agriculture and rural development

ES pasirengimo narystei paramos kaimo plėtrai priemonės (IPARD) apžvalga

IPARD tikslai

Pasirengimo narystei paramos priemonės (PNPP) viena iš sudėtinių dalių yra pasirengimo narystei paramos kaimo plėtrai priemonė (IPARD), pagal kurią visų pirma remiamos stojimo į ES procese dalyvaujančių šalių kaimo vietovės ir žemės ūkio maisto produktų sektoriai.

Naudodamasi šia priemone, ES paramos gavėjoms teikia finansinę ir techninę paramą, siekdama:

  • užtikrinti didesnį jų žemės ūkio sektoriaus ir kaimo vietovių tvarumą;
  • suderinti juos su ES bendra žemės ūkio politika.

Dabartinės šalys kandidatės ir paramos gavėjos yra Albanija, Juodkalnija, Šiaurės Makedonija, Serbija ir Turkija.

2014–2020 m. IPARD biudžetas – 946 mln. EUR ES biudžeto lėšų. Kiekviena šalis taip pat prisideda prie biudžeto nacionalinėmis viešosiomis lėšomis. Paramos gavėjoms taip pat gali tekti finansuoti dalį projekto.

Kiekvienu sprendimu dėl metinio ES biudžeto faktiškai skirtos sumos nurodytos nacionalinėse IPARD programose.

Orientacinis IPARD biudžetas pagal pradinį 2014 m. planą (sumos mln. EUR)
 2014 m.2015 m.2016 m.2017 m.2018 m.2019 m.2020 m.Iš viso
Visos šalys74941122032112272331154
Albanija00131412161671
Juodkalnija055678839
Šiaurės Makedonija555610141560
Serbija0152025304045175
Turkija696969148148149149801

 

Susijusi informacija

Pasirengimo narystei paramos priemonė

IPARD parama

IPARD programos grindžiamos Europos lygmeniu nustatytomis priemonėmis.

  • Pagal 1-ąją priemonę „Investicijos į žemės ūkio valdų materialųjį turtą“ ūkiams padedama investuoti į pastatus ar technologijas;
  • pagal 3-iąją priemonę „Investicijos į materialųjį turtą, susijusį su žemės ūkio ir žuvininkystės produktų perdirbimu ir prekyba jais“ remiami projektai, kuriais siekiama, kad maisto perdirbimo bendrovės atitiktų ES saugos ir aplinkos apsaugos standartus;
  • 4-oji priemonė „Agrarinės aplinkosaugos bei klimato priemonės ir ekologinis ūkininkavimas“;
  • pagal 5-ąją priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas – LEADER metodas“ finansuojamos vietos veiklos grupės, kurios savo vietos plėtros strategijas įgyvendina laikydamosi principo „iš apačios į viršų“;
  • 7-oji priemonė „Ūkių įvairinimas ir verslo plėtra“ skirta kaimo įmonėms ir ūkininkų šeimoms, siekiančioms plėtoti ne žemės ūkio veiklą;
  • pagal 9-ąją priemonę „Techninė pagalba“ remiamas mokymas, analizių rengimas, programų stebėsena, gebėjimų stiprinimas ir vietos veiklos grupių rengimas.

Kiekviena šalis pateikia savo programas Europos Komisijai tvirtinti. Patvirtintas programas administruoja nacionalinės institucijos ir IPARD agentūros. Jos užtikrina, kad programos būtų vykdomos ir kad lėšos būtų pervedamos pareiškėjams. Tai padeda kurti nacionalines institucijas ir stiprinti kaimo plėtros valdymą.

Susijusi informacija

Teikti paraišką IPARD finansavimui gauti

IPARD teisinis pagrindas