Pereiti prie pagrindinio turinio
Agriculture and rural development

ES pasirengimo narystei paramos kaimo plėtrai priemonės (IPARD III) apžvalga

2021–2027 m. IPARD III programų tikslai ir finansavimas

IPARD ir pasirengimo narystei parama

PNPP III tikslas – padėti paramą gaunančioms šalims priimti ir įgyvendinti politines, institucines, teisines, administracines, socialines ir ekonomines reformas, kurių reikia siekiant laikytis ES vertybių, palaipsniui prisiderinant prie ES taisyklių, standartų, politikos ir praktikos. Taip PNPP III prisidedama prie tų šalių stabilumo, saugumo ir gerovės, orientuojantis į jų narystės ES perspektyvą.

PNPP III prioritetai ir tikslai PNPP programavimo sistemoje apibrėžti pagal penkias temines linijas, kurios atitinka derybų skyrių grupes. 4 teminė linija „Konkurencingumas ir integracinis augimas“, kuria siekiama prisidėti prie ekonominio ir socialinio vystymosi stiprinimo, apima žemės ūkį ir kaimo plėtrą.

ES, įgyvendindama IPARD, teikia paramą gaunančioms šalims konkrečią finansinę ir techninę pagalbą subalansuotam teritoriniam vystymuisi užtikrinti, keliant socialinius, aplinkos apsaugos ir ekonominius standartus kaimo vietovėse, ir siekiant:

  • didinti žemės ūkio ir maisto sektorių konkurencingumą ir gyvybingumą kuriant tokį žemės ūkį, kuris pajėgtų konkuruoti su rinkos jėgomis;
  • užtikrinti tausų gamtos išteklių valdymą ir
  • didinti atsparumą klimato kaitai.

Šiuo metu IPARD III paramą gauna Albanija, Juodkalnija, Šiaurės Makedonija, Serbija ir Turkija.

Daugiau informacijos

IPARD II programos (2014–2020 m.)

IPARD tikslai

PNPP III (2021–2027 m.) parama kaimo plėtrai prisidės siekiant šių tikslų:

  • didinti žemės ūkio ir maisto pramonės konkurencingumą, laipsniškai suderinant jį su (veterinarijos, maisto saugos ir fitosanitarijos srities) ES standartais, ir didinti gamybos ūkiuose veiksmingumą ir tvarumą, o tai padės geriau tenkinti visuomenės poreikius, susijusius su saugiu, maistingu ir tvariu maistu;
  • sudaryti palankesnes sąlygas verslo plėtrai, augimui ir užimtumui kaimo vietovėse, gerinti ūkininkų padėtį vertės grandinėje ir pritraukti jaunuosius ūkininkus į žemės ūkį;
  • prisidėti prie klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos, skatinti tvarų gamtos išteklių valdymą ir prisidėti prie aplinkos apsaugos;
  • sudaryti geresnes sąlygas bendruomenių vystymuisi ir socialiniam kapitalui kaimo vietovėse ir kurti modernias žemės ūkio ir kaimo plėtros viešojo administravimo institucijas, laikantis gero valdymo principų.

PNPP III ir IPARD III siekiama padėti paramą gaunančioms šalims pradėti perėjimą prie tvarių maisto sistemų. Siekiant suderinti atitinkamų šalių teisės aktus su ES maisto saugos taisyklėmis ir ES strategija „Nuo ūkio iki stalo“, kuri yra ES žaliojo kurso, kuriuo siekiama, kad maisto sistemos būtų sąžiningos, sveikos ir tausojančios aplinką, pagrindas, tai tampa vis svarbiau.

PNPP III ir IPARD III taip pat prisidės, kad būtų užtikrintas šių šalių aprūpinimas maistu vykdant ekonominę ir socialinę kaimo vietovių plėtrą ir kad būtų didinamas atsparumas neigiamam klimato kaitos poveikiui.

IPARD parama

ES finansavimas

2021–2027 m. laikotarpiu IPARD III programoms skirti ES asignavimai siekia 990 mln. EUR. Tačiau bendra IPARD finansuojamiems projektams išleista suma bus didesnė, nes kiekviena paramą gaunanti šalis prie bendros IPARD paramos taip pat prisideda savo nacionaliniu įnašu (nacionalinį viešąjį finansavimą). Be to, daugelio priemonių atveju patys gavėjai taip pat turi finansuoti dalį projektų išlaidų.

Orientaciniai IPARD III asignavimai

ES asignavimai IPARD III programoms preliminariai Albanijai, Juodkalnijai, Šiaurės Makedonijai, Serbijai ir Turkijai paskirstyti taip:

Preliminarūs IPARD III asignavimai (mln. EUR)
  2021 m. 2022 m. 2023 m. 2024 m. 2025 m. 2026 m. 2027 m. Iš viso
Visos šalys 90 99 113 153 170 180 185 990
Albanija 8 10 12 16 19 23 24 112
Juodkalnija 5 6 8 9 10 12 13 63
Šiaurės Makedonija 7 8 12 15 17

18

20 97
Serbija 20 25 31 43 54 57 58 288
Turkija 50 50 30 75 75 75 75 430

Visos kiekvienai programai skirtos sumos nurodomos nacionalinėse IPARD programose.

Turimos priemonės

IPARD paramą gaunančios šalys atitinkamą savo finansavimą susieja su konkrečiomis priemonėmis, įtrauktomis į IPARD III programas. ES IPARD III programavimo sistemoje numatyta 13 skirtingų priemonių, kurios išdėstytos Europos Komisijos ir kiekvienos iš IPARD paramą gaunančių šalių sudarytame sektoriniame susitarime.

Kiekviena šalis pasirenka priemones, kurios geriausiai atitinka jos konkrečius poreikius, nustatytus kaimo plėtros strategijose ir programos poreikių vertinime, ir kurios padeda įgyvendinti atitinkamus PNPP III programavimo sistemos prioritetus. Rezultatai bus vertinami atsižvelgiant į tikslus ir rodiklius.

Toliau nurodomos šios 13 priemonių.

Įgyvendinimas

Tam, kad IPARD lėšos būtų paskirstytos paramą gaunančioms šalims, kiekviena šių šalių turi pateikti Europos Komisijai patvirtinti daugiametę programą (IPARD programą), apimančią visą PNPP III įgyvendinimo laikotarpį. Patvirtintas programas valdo kiekvienoje paramą gaunančioje šalyje įsteigtos struktūros. Jos atitinka šiuolaikinių viešojo administravimo institucijų gero valdymo standartus, nustatytus atsižvelgiant į valdymo ir kontrolės sistemas.

IPARD programos įgyvendinamos taikant netiesioginį valdymą. Tai reiškia, kad Komisija ES finansuojamas programas paveda įgyvendinti nacionalinėms valdžios institucijoms. Tam, kad tos institucijos gautų teisę valdyti ES lėšas, prieš tai jos turi gauti Komisijos akreditaciją finansavimui įgyvendinti. Komisija akreditaciją suteikia tik tuo atveju, jei nacionalinių valdžios institucijų įstaigos pateikia įrodymų, kad yra pajėgios valdyti ES lėšas laikydamosi ES patikimo finansų valdymo principo, kuriuo užtikrinama ES finansinių interesų apsauga.

Šiuo procesu užtikrinama, kad programos būtų vykdomos, o lėšos pervedamos gavėjams. Kartu tai padeda kurti nacionalines institucijas ir stiprinti kaimo plėtros valdymą, o tai atitinka kitą IPARD tikslą – priartinti paramą gaunančių šalių administravimo institucijų veikimą prie ES standartų ir reikalavimų. 

Naujienos