Skip to main content
Agriculture and rural development

Přehled předvstupní pomoci EU pro rozvoj venkova (IPARD)

Cíle nástroje předvstupní pomoci na rozvoj venkova (IPARD)

Nástroje předvstupní pomoci na rozvoj venkova (IPARD) tvoří tu část nástroje předvstupní pomoci (NPP), která se zaměřuje na venkovské oblasti a zemědělsko-potravinářská odvětví zemí procházejících přístupovým procesem.

Pomocí tohoto nástroje poskytuje EU příjemcům finanční a technickou pomoc s cílem:

  • přeměnit jejich zemědělské odvětví a venkovské oblasti tak, aby měly udržitelnější charakter
  • harmonizovat je se společnou zemědělskou politikou EU

Kandidátskými zeměmi a příjemci podpory v současné době jsou: Albánie, Černá Hora, Severní Makedonie, Srbsko a Turecko.

Na období 2014–2020 měly nástroje IPARD z rozpočtu EU k dispozici 946 milionů EUR. Každá země rovněž přispívá do tohoto rozpočtu vnitrostátními veřejnými finančními prostředky. Část projektu mohou rovněž financovat příjemci.

Částky skutečně přidělené v každoročních rozhodnutích o rozpočtu EU jsou uvedeny ve vnitrostátních programech IPARD.

Orientační rozpočet IPARD, jak bylo původně plánováno v roce 2014 (částky v milionech eur)
 2014201520162017201820192020celkem
všechny země74941122032112272331154
Albánie00131412161671
Černá Hora055678839
Severní Makedonie555610141560
Srbsko0152025304045175
Turecko696969148148149149801

 

Související informace

Nástroj předvstupní pomoci

Podpora z programů IPARD

Programy IPARD jsou založeny na opatřeních stanovených na evropské úrovni.

  • Opatření č. 1 – „investice do hmotného majetku zemědělských podniků“ pomáhá zemědělským podnikům investovat do budov nebo technologií
  • Opatření č. 3 – „investice do hmotného majetku týkající se zpracování a uvádění produktů zemědělství a rybolovu na trh“ se zaměřuje na splnění bezpečnostních a environmentálních norem EU v rámci projektů v podnicích zabývajících se zpracováním potravin
  • Opatření č. 4 – „agroenvironmentálně-klimatické opatření a opatření týkající se ekologického zemědělství“
  • Opatření č. 5 – „provádění strategií místního rozvoje – iniciativa LEADER“ financuje místní akční skupiny provádějící strategie místního rozvoje zdola nahoru
  • Opatření č. 7 – „diverzifikace zemědělských podniků a rozvoj podnikatelské činnosti“ je určeno venkovským podnikům a rodinným hospodářstvím, které se snaží rozvíjet nezemědělské činnosti
  • Opatření č. 9 – „technická pomoc“ podporuje odbornou přípravu, analýzy, monitorování programů, budování kapacit a přípravu místních akčních skupin

Své programy předkládá každá země Evropské komisi ke schválení. Po schválení je spravují vnitrostátní orgány a agentury IPARD. Ty zajišťují provádění programů a převod finančních prostředků na žadatele. Tento postup přispívá k budování vnitrostátních institucí a správy v oblasti rozvoje venkova.

Související informace

Žádost o financování v rámci IPARD

Právní základ IPARD