Přejít na hlavní obsah
Agriculture and rural development

Přehled předvstupní pomoci EU pro rozvoj venkova (IPARD III)

Cíle a financování programů IPARD III v období 2021–2027

IPARD a předvstupní pomoc

Cílem NPP III je zajistit přijímajícím zemím podporu při přijímání a realizaci politických, institucionálních, právních, správních, sociálních a hospodářských reforem, které jsou nezbytné k dosažení souladu s hodnotami EU, a postupně tak zajistit sladění předpisů dané země s pravidly, normami, politikami a postupy EU. NPP III tak přispívá ke stabilitě, bezpečnosti a prosperitě těchto zemí, s perspektivou jejich členství v EU.

Priority a cíle NPP III jsou definovány v programovém rámci NPP a rozděleny do pěti tematických složek, které odrážejí tematické okruhy kapitol jednání. Tematická složka č. 4 Konkurenceschopnost a růst podporující začlenění, jejímž cílem je přispět k posílení hospodářského a sociálního rozvoje, zahrnuje i zemědělství a rozvoj venkova.

Prostřednictvím nástroje IPARD poskytuje EU přijímajícím zemím konkrétní finanční a technickou podporu, která jim má pomoci dosáhnout vyváženého územního rozvoje na základě zvýšení sociální, environmentální a hospodářské úrovně ve venkovských oblastech. Konečným cílem je:

  • posílit konkurenceschopnost a životaschopnost zemědělsko-potravinářského odvětví vybudováním zemědělství, které bude schopné konkurovat tržním silám
  • zajistit udržitelné hospodaření s přírodními zdroji
  • zvýšit odolnost vůči změně klimatu

Podporu IPARD III v současné době využívají tyto země: Albánie, Černá Hora, Severní Makedonie, Srbsko a Turecko.

Cíle nástroje IPARD

Pomoc z NPP III (2021–2027) na rozvoj venkova má přispět k dosažení těchto cílů:

  • zvýšit konkurenceschopnost zemědělsko-potravinářského odvětví, postupně jej sladit s normami EU (normami bezpečnosti potravin a veterinárními a rostlinolékařskými normami) a zlepšit účinnost a udržitelnost zemědělské produkce, což umožní lépe reagovat na společenskou poptávku po bezpečných, výživných a udržitelných potravinách
  • usnadnit rozvoj podnikání a přispět k růstu a zaměstnanosti ve venkovských oblastech, zlepšit postavení zemědělců v hodnotovém řetězci a přilákat do zemědělství mladé lidi
  • přispět ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně, podporovat udržitelné hospodaření s přírodními zdroji a přispívat k ochraně životního prostředí
  • zajistit efektivnější rozvoj komunit a sociálního kapitálu ve venkovských oblastech a vybudovat moderní veřejnou správu věnující se otázkám zemědělství a rozvoje venkova při dodržování zásad řádné správy věcí veřejných

Cílem NPP III i IPARD III je pomoci přijímajícím zemím zahájit přechod k udržitelným potravinovým systémům. To je nezbytné především proto, chceme-li dosáhnout souladu předpisů těchto zemí s pravidly EU v oblasti bezpečnosti potravin a se strategií EU „od zemědělce ke spotřebiteli“, ústředním prvkem Zelené dohody pro Evropu, jejímž cílem je zajistit takové potravinové systémy, které budou spravedlivé, šetrné k životnímu prostředí a budou dbát na lidské zdraví.

NPP III a IPARD III rovněž přispívají k zajištění potravinového zabezpečení těchto zemí, a to podporou hospodářského a sociálního rozvoje venkovských oblastí, a zároveň pomáhají upevňovat odolnost zemí vůči nepříznivým dopadům změny klimatu.

Podpora z programů IPARD

Financování z EU

Příspěvek EU na programy IPARD III v období 2021–2027 činí 990 milionů eur. Celková částka vynaložená na projekty financované z programu IPARD však bude vyšší, neboť každá přijímající země poskytuje vnitrostátní příspěvek (tzv. vnitrostátní veřejné financování), čímž přispívá k celkové podpoře z programu IPARD. Kromě toho mají u mnoha opatření příjemci povinnost financovat si část nákladů na projekty sami.

Orientační výše přídělu z nástroje IPARD III

Prostředky EU na programy IPARD III jsou orientačně rozděleny mezi Albánii, Černou Horu, Severní Makedonii, Srbsko a Turecko takto:

Orientační výše přídělu z nástroje IPARD III (částky v milionech eur)
  2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Celkem
Všechny země 90 99 113 153 170 180 185 990
Albánie 8 10 12 16 19 23 24 112
Černá Hora 5 6 8 9 10 12 13 63
Severní Makedonie 7 8 12 15 17

18

20 97
Srbsko 20 25 31 43 54 57 58 288
Turecko 50 50 30 75 75 75 75 430

Celkové částky přidělené jednotlivým programům naleznete v národních programech IPARD.

Dostupná opatření

Přijímající země programu IPARD musí finanční prostředky navázat na konkrétní opatření obsažená v jejich programu IPARD III. Rámec EU pro program IPARD III stanoví 13 různých opatření, která jsou blíže popsána v odvětvové dohodě uzavřené mezi Evropskou komisí a jednotlivými zeměmi programu IPARD.

Každá země si zvolí opatření, kterými lze nejlépe řešit její specifické potřeby, jež jsou uvedeny ve strategii rozvoje venkova a v posouzení potřeb programu, a která přispívají k dosahování příslušných priorit programového rámce NPP III. Výsledky budou srovnány s cíli a ukazateli.

Jedná se o těchto 13 opatření:

Provádění

Aby mohly být finanční prostředky z programu IPARD rozděleny mezi přijímající země, musí každá země předložit Evropské komisi ke schválení víceletý program (program IPARD) na celé programové období nástroje NPP III. Jakmile je program schválen, řídí ho subjekty zřízené v jednotlivých přijímajících zemích. Ty musí splňovat standard řádné moderní veřejné správy, který je v souladu se systémy řízení a kontroly.

Programy IPARD jsou prováděny prostřednictvím nepřímého řízení. To znamená, že Komise deleguje provádění programů financovaných z EU na vnitrostátní orgány. Aby tyto orgány mohly finanční prostředky EU spravovat, musí nejprve od Komise získat akreditaci pro provádění financování. Ta ji udělí pouze v případě, že orgány členských států doloží svou schopnost spravovat unijní finanční prostředky v souladu s řádným finančním řízením EU zajišťujícím ochranu finančních zájmů Unie.

Tímto postupem se zajišťuje provádění programů a následně převod finančních prostředků příjemcům. Zároveň se tím přispívá k budování vnitrostátních institucí a správy věcí veřejných v oblasti rozvoje venkova, což odpovídá jinému cíli programu IPARD: přiblížit fungování správních orgánů přijímajících zemí normám a požadavkům EU. 

Aktuality