Siirry pääsisältöön
Agriculture and rural development

Liittymistä valmisteleva EU:n tukiväline maaseudun kehittämisen alalla (IPARD III) – yleiskatsaus

IPARD III -ohjelmien 2021–2027 tavoitteet ja rahoitus

IPARD ja liittymistä valmisteleva tukiväline

IPA III -välineen tarkoituksena on tukea edunsaajamaita poliittisten, institutionaalisten, oikeudellisten, hallinnollisten, sosiaalisten ja taloudellisten uudistusten hyväksymisessä ja toteuttamisessa, jotta ne noudattaisivat EU:n arvoja ja mukautuisivat asteittain EU:n sääntöihin, normeihin, politiikkoihin ja käytäntöihin. IPA III -välineellä edistetään näin kyseisten maiden vakautta, turvallisuutta ja vaurautta sekä pyritään kohti niiden EU-jäsenyyttä.

IIPA III -välineen tavoitteet ja painopisteet määritellään IPA-ohjelmasuunnittelukehyksen viidessä temaattisessa ryhmässä, jotka vastaavat neuvottelulukukokonaisuuksia. Temaattiseen ryhmään 4 Kilpailukyky ja osallistava kasvu, jolla pyritään vahvistamaan taloudellista ja sosiaalista kehitystä, sisältyvät myös maatalouteen ja maaseudun kehittämiseen liittyvät kysymykset.

IPARDin avulla EU antaa edunsaajamaille konkreettista taloudellista ja teknistä apua tasapainoisen aluekehityksen saavuttamiseksi. Tämä tapahtuu kohottamalla sosiaalisia, ympäristöön liittyviä ja taloudellisia vaatimuksia maaseutualueilla, jotta voidaan

  • vahvistaa maatalouselintarviketeollisuuden kilpailukykyä ja elinkelpoisuutta rakentamalla sellaista maataloutta, joka kykenee kilpailemaan markkinavoimien kanssa
  • varmistaa luonnonvarojen kestävä hoito
  • parantaa kykyä sietää ilmastonmuutosta.

IPARD III -tukea saavat tällä hetkellä seuraavat maat: Albania, Montenegro, Pohjois-Makedonia, Serbia ja Turkki.

IPARDin tavoitteet

Maaseudun kehittämiseen myönnettävän IPA III -tuen tavoitteena vuosina 2021–2027 on

  • parantaa elintarvikealan kilpailukykyä, mukauttaa sitä asteittain EU:n normeihin (eläinlääkintä, elintarviketurvallisuus ja kasvinsuojelu) sekä parantaa maatilalla tapahtuvan tuotannon tehokkuutta ja kestävyyttä, jotta voidaan vastata paremmin turvallisia, ravitsevia ja kestäviä elintarvikkeita koskeviin yhteiskunnallisiin vaatimuksiin
  • edistää yritystoiminnan kehittämistä, kasvua ja työllisyyttä maaseutualueilla, parantaa viljelijöiden asemaa arvoketjussa sekä lisätä maatalousalan houkuttelevuutta nuorten viljelijöiden näkökulmasta
  • edistää ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen sopeutumista samoin kuin luonnonvarojen kestävää hoitoa ja ympäristönsuojelua
  • edistää yhteisöjen kehittämistä ja lisätä sosiaalista pääomaa maaseutualueilla ja rakentaa nykyaikaisia julkishallintoja maatalouden ja maaseudun kehittämiseksi hyvän hallintotavan periaatteita noudattaen.

IPA III- ja IPARD III -tukivälineiden tavoitteena on auttaa edunsaajamaita aloittamaan kestäviin elintarvikejärjestelmiin siirtyminen. Tämä on yhä tärkeämpää, jotta maat voivat mukautua EU:n elintarviketurvallisuussääntöihin ja EU:n Pellolta pöytään -strategiaan. Nämä ovat keskeisiä EU:n vihreän kehityksen ohjelmassa, jonka tarkoituksena on tehdä elintarvikejärjestelmistä oikeudenmukaisia, terveyttä edistäviä ja ympäristöystävällisiä.

IPA III- ja IPARD III -välineillä edistetään myös näiden maiden elintarviketurvan varmistamista maaseutualueiden taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen avulla ja parannetaan ilmastonmuutoksen haittavaikutusten sietokykyä.

IPARD-tuki

EU:n rahoitus

EU:n rahoituksen määrä IPARD III -ohjelmille 2021–2027 on 990 miljoonaa euroa. IPARD-rahoitettuihin hankkeisiin käytetty kokonaismäärä on kuitenkin suurempi, koska myös kukin edunsaajamaa osallistuu rahoitukseen kansallisella osuudella (kansallinen julkinen rahoitus). Lisäksi monissa toimenpiteissä on edellytyksenä, että edunsaajat itse rahoittavat osan hankkeiden kustannuksista.

IPARD III:n alustavat määrärahat

IPARD III -ohjelmien EU-rahoituksen määrärahat on alustavasti jaettu Albanian, Montenegron, Pohjois-Makedonian, Serbian ja Turkin kesken seuraavasti:

IPARD III:n alustavat määrärahat (miljoonaa euroa)
  2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Yhteensä
Kaikki maat 90 99 113 153 170 180 185 990
Albania 8 10 12 16 19 23 24 112
Montenegro 5 6 8 9 10 12 13 63
Pohjois-Makedonia 7 8 12 15 17

18

20 97
Serbia 20 25 31 43 54 57 58 288
Turkki 50 50 30 75 75 75 75 430

Lisätietoja kullekin ohjelmalle myönnetyistä kokonaismääristä on kansallisissa IPARD-ohjelmissa.

Käytettävissä olevat toimenpiteet

IPARD-edunsaajamaat kustantavat rahoituksellaan konkreettisia toimenpiteitä, jotka sisältyvät maiden IPARD III -ohjelmiin. EU:n IPARD III -ohjelmasuunnittelukehyksessä on 13 eri toimenpidettä, jotka on selitetty Euroopan komission ja kunkin IPARD-edunsaajamaan välisessä alakohtaisessa sopimuksessa.

Kukin maa valitsee ne toimenpiteet, joilla vastataan parhaiten sen maaseudun kehittämisstrategioissa ja ohjelman tarvearvioinnissa määriteltyihin erityistarpeisiin ja jotka edistävät IPA III -ohjelmasuunnittelukehyksen asiaankuuluvia painopisteitä. Tuloksia mitataan suhteessa tavoitteisiin ja indikaattoreihin.

Toimenpiteet ovat seuraavat:

Täytäntöönpano

Jotta IPARD-rahoitus voidaan jakaa edunsaajamaille, kunkin maan on esitettävä Euroopan komissiolle hyväksyttäväksi monivuotinen ohjelma (IPARD-ohjelma), joka kattaa IPA III -välineen koko täytäntöönpanokauden. Kun ohjelmat on hyväksytty, niitä hallinnoivat kussakin edunsaajamaassa perustetut toimintarakenteet. Ne noudattavat nykyaikaisten julkishallintojen hyvää hallintotapaa koskevia normeja hallinnointi- ja valvontajärjestelmien mukaisesti.

IPARD-ohjelmat toteutetaan välillisen hallinnoinnin kautta. Tämä tarkoittaa sitä, että komissio delegoi EU:n rahoittamien ohjelmien toteuttamisen kansallisille viranomaisille. Jotta kyseiset viranomaiset saisivat oikeuden hallinnoida EU:n rahoitusta, niiden on ensin saatava komissiolta hyväksyntä rahoituksen hallinnointia varten. Komissio myöntää hyväksynnän vain, jos kansallisten viranomaisten laitokset toimittavat näyttöä kyvystään hallinnoida EU:n varoja EU:n moitteettoman varainhoidon mukaisesti varmistaen EU:n taloudellisten etujen suojaamisen.

Tällä menettelyllä varmistetaan ohjelmien toteutus ja varojen siirtäminen edunsaajille. Samalla tämä edistää kansallisten instituutioiden ja maaseudun hallinnon kehittämistä, mikä vastaa IPARD-ohjelman toista tavoitetta saattaa edunsaajamaiden hallinnon toiminta EU:n normeja ja vaatimuksia vastaaviksi. 

Uutiset