Gå direkt till innehållet
Agriculture and rural development

Översikt över EU:s föranslutningsstöd för landsbygdsutveckling (Ipard III)

Mål och stöd till Ipard III-programmen 2021–2027

Ipard och föranslutningsstöd

Genom IPA III får mottagande länder hjälp att genomföra politiska, institutionella, rättsliga, administrativa, sociala och ekonomiska reformer för att gradvis anpassa sig till EU:s regler, normer, politik och praxis. IPA III bidrar därför till att göra dessa länder stabila, säkra och ekonomiskt välmående inför ett framtida EU-medlemskap.

Prioriteringarna och målen för IPA III finns i programplaneringsramen för IPA och delas in i fem tematiska fönster som speglar klustren i förhandlingskapitlen. Det tematiska fönstret 4 Konkurrenskraft och tillväxt för alla syftar till att främja ekonomisk och social utveckling och innehåller jordbruk och landsbygdsutveckling.

Med Ipard ger EU stödmottagarna konkret ekonomiskt och tekniskt stöd till en balanserad territoriell utveckling genom ökad social, miljömässig och ekonomisk standard i landsbygdsområden för att uppnå

  • en konkurrenskraftig och livskraftig jordbruksbaserad livsmedelssektor genom ett jordbruk som kan konkurrera med marknadskrafterna
  • hållbar förvaltning av naturresurser
  • ökad motståndskraft mot klimatförändringar.

Nuvarande Ipard III-länder är: Albanien, Montenegro, Nordmakedonien, Serbien och Turkiet.

Målen för Ipard

IPA III (2021–2027) kommer att bidra till följande mål:

  • Göra den jordbruksbaserade livsmedelssektorn mer konkurrenskraftig, gradvis anpassa den till EU:s standarder (veterinära frågor, växtskydd och livsmedelssäkerhet) och göra jordbrukens produktion mer effektiv och hållbar. Tack vare detta kan efterfrågan på säkra, näringsrika och hållbara livsmedel bättre tillgodoses.
  • Skapa ett företagsvänligt klimat, tillväxt och sysselsättning i landsbygdsområden, förbättra jordbrukarnas ställning i värdekedjan och få fler unga att satsa på jordbruk.
  • Bidra till att mildra effekterna av och anpassning till klimatförändringar, skapa hållbar förvaltning av naturresurser och bidra till miljöskydd.
  • Förbättra samhällsutvecklingen och det sociala kapitalet i landsbygdsområden, bygga upp moderna offentliga förvaltningar för jordbruk och landsbygdsutveckling och respektera principerna för god förvaltning.

IPA III och Ipard III hjälper länderna som får stödet att påbörja övergången till hållbara livsmedelssystem. Detta är viktigt för att de ska kunna anpassa sig till EU:s regler för livsmedelssäkerhet och från jord till bord-strategin som står i fokus för EU:s gröna giv för att skapa rättvisa, hälsosamma och miljövänliga livsmedelssystem.

IPA III och Ipard III kommer också att bidra till ländernas livsmedelsförsörjning genom ekonomisk och social utveckling i landsbygdsområden och göra dem mer motståndskraftiga mot klimatförändringar.

Stöd från Ipard

EU-finansiering

För perioden 2021–2027 anslår EU 990 miljoner euro till Ipard III-programmen. Men det totala beloppet för Ipard-finansierade projekt blir högre eftersom varje stödmottagare också bidrar med nationella bidrag (nationell offentlig finansiering). Dessutom måste stödmottagarna själva stå för en del av projektkostnaderna för vissa åtgärder.

Preliminär Ipard III-finansiering

EU:s anslag till Ipard III-programmen fördelas preliminärt mellan Albanien, Montenegro, Nordmakedonien, Serbien och Turkiet enligt följande:

Preliminär Ipard III-finansiering (belopp i miljoner euro)
  Under 2021 Under 2022 Under 2023 Under 2024 Under 2025 Under 2026 Under 2027 Totalt
Alla länder 90 99 113 153 170 180 185 990
Albanien 8 10 12 16 19 23 24 112
Montenegro 5 6 8 9 10 12 13 63
Nordmakedonien 7 8 12 15 17

18

20 97
Serbien 20 25 31 43 54 57 58 288
Turkiet 50 50 30 75 75 75 75 430

De nationella Ipard III-programmen innehåller de totala beloppen för varje program.

Tillgängliga åtgärder

Stödmottagare kopplar finansieringen till konkreta åtgärder som finns med i Ipard III-programmet. EU-ramen för Ipard III-programmen innehåller 13 olika åtgärder som framgår av sektorsavtalet som ingåtts mellan kommissionen och varje stödmottagare.

Varje land väljer ut de åtgärder som bäst motsvarar de nationella behoven som slås fast i landsbygdsstrategierna och programmets behovsbedömning och som bidrar till de relevanta prioriteringarna i IPA III:s programplaneringsram. Resultaten bedöms utifrån mål och indikatorer.

De 13 åtgärderna är:

Genomförande

För att Ipard-medel ska komma stödmottagarna till godo måste varje land lämna in ett flerårigt program (Ipard-program) som täcker hela genomförandeperioden för IPA III till kommissionen som godkänner planen. När programmen godkänts förvaltas de i varje land. De uppfyller kraven på god förvaltning inom moderna offentliga förvaltningar i enlighet med förvaltnings- och kontrollsystemen.

Ipard-programmen genomförs med indirekt förvaltning. Det innebär att kommissionen delegerar genomförandet av EU-finansierade program till nationella myndigheter. För detta måste de nationella myndigheterna först få tillstånd av kommissionen. Kommissionen beviljar detta endast om de nationella myndigheterna kan visa att de har kapacitet att förvalta EU-medel i enlighet med EU:s regler för sund ekonomisk förvaltning som skyddar EU:s finansiella intressen.

Detta garanterar att programmen genomförs och medlen kommer stödmottagarna till godo. Samtidigt bidrar detta till att bygga upp nationella institutioner och styrning i landsbygdsområden vilket är ett annat mål med Ipard – att myndighetsutövningen i kandidatländerna ska anpassas till EU:s krav och normer.