Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Agriculture and rural development

Инициативи за предприсъединително развитие на селските райони и иновации

Мрежи за развитие на селските райони и иновации

Европейската мрежа за развитие на селските райони е звеното за контакт за всички европейски национални мрежа за развитие на селските райони. Тя насърчава обмена на идеи, добри практики и организира мероприятия за изграждане на мрежи за по-нататъшно подобряване на развитието на селските райони.

Европейското партньорство за иновации за селското стопанство насърчава иновациите в областта на селското стопанство и развитието на селските райони.

Инструментът за предприсъединителна помощ за развитие на селските райони (IPARD) насърчава създаването и дейностите на подобни национални мрежи за развитие на селските райони в страните кандидатки. Те се подпомагат чрез мярката „Техническа помощ“. Моля, вижте вашия национален уебсайт за IPARD, за да научите как можете да се присъедините към дейностите на мрежата във вашата страна.

Мрежите за развитие на селските райони в Западните Балкани са подкрепени от два проекта на инструмента за предприсъединителна помощ: ALTER – активни местни територии за икономическо развитие на селските райони и NAGE — мрежи и застъпничество за зелената икономика. Създаването на мрежата в Турция също бе подпомогнато чрез IPARD.

Разработване на местна инициатива LEADER

Мислите да разработите инициатива за местно развитие във вашия селски район? Можете да проследите установената методология на LEADER, изградена и практикувана от ЕС от 1995 г. насам. Методологията вече се използва в проекти в Западните Балкани и Турция.

Целта е да се съберат публични органи, предприятия от селските райони, селски стопани, местни организации и отделни лица от различни сектори, които да сформират местна група за действие (МГД). Членовете допринасят по различни начини и имат различни интереси. Те откриват своите местни силни и слаби страни и определят общи приоритети в стратегиите си за местно развитие. След като местните групи за действие са разработили своята стратегия, те могат да я приложат.

Програмите по линия на IPARD могат да подкрепят инициативи LEADER по мерки 5 и 9, съответно „Прилагане на стратегии за местно развитие — подход LEADER“ и „Техническа помощ“.

Научете повече за методологията и успешните инициативи за развитие чрез срещи с някои от хилядите местни групи за действие от Европейския съюз в рамките на Европейската мрежа за развитие на селските райони и на прояви, организирани от местните групи за действие в ЕС.

Documents

29 ЯНУАРИ 2019
A guide to getting the LEADER approach up and running in the Western Balkans, Turkey and beyond
English
(9.72 MB - PDF)
Изтегляне