Skip to main content
Agriculture and rural development

Iniciatívy na rozvoj vidieka a inovácie pred pristúpením k EÚ

Siete pre rozvoj vidieka a inovácie

Európska sieť pre rozvoj vidieka (ENRD) je kontaktným miestom pre všetky európske národné vidiecke siete. Podporuje výmenu nápadov, najlepšie postupy a organizuje podujatia zamerané na vytváranie sietí s cieľom zlepšovať rozvoj vidieckych oblastí.

Európske partnerstvo v oblasti inovácií (EIP-AGRI) rovnako podporuje inovácie v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka.

Nástroj predvstupovej pomoci pre rozvoj vidieka (IPARD) podnecuje vznik a činnosti podobných národných sietí pre rozvoj vidieka v kandidátskych krajinách. Podporuje sa prostredníctvom opatrenia „Technická pomoc“. Možnosti, ako sa zapojiť do činností siete vo vašej krajine, môžete nájsť na národnom webovom sídle IPARD.

Balkánske siete pre rozvoj vidieka na západnom Balkáne sú podporované z dvoch projektov nástroja predvstupovej pomoci: „ALTER – aktívne miestne územia pre hospodársky rozvoj vidieckych oblastí“ a „NAGE – vytváranie sietí a podpora ekologického hospodárstva“. Vznik siete v Turecku vďačí takisto podpore z nástroja IPARD.

Ako si založiť vlastnú miestnu iniciatívu LEADER

Rozmýšľate o vytvorení iniciatívy miestneho rozvoja vo vašej vidieckej oblasti? Môžete využiť zavedenú metodiku LEADER, ktorú EÚ vyvíja už od roku 1995. Metodika sa v súčasnosti využíva v projektoch na západnom Balkáne a v Turecku.

Cieľom je spojiť verejné orgány, vidiecke podniky, poľnohospodárov, miestne organizácie a jednotlivcov z rôznych odvetví a vytvoriť miestnu akčnú skupinu (MAS). Členovia prispievajú rôznymi spôsobmi a majú odlišné záujmy. Zistia vlastné prednosti a slabiny, pričom vymedzia spoločné priority vo svojich stratégiách miestneho rozvoja. Stanovenú stratégiu môžu miestne akčné skupiny následne vykonávať.

Programy IPARD môžu podporiť iniciatívy LEADER v rámci opatrení č. 5 a 9, t. j. „vykonávanie stratégií miestneho rozvoja – prístup LEADER“ a „technická pomoc“.

Viac o metodike a úspešných iniciatívach v oblasti rozvoja sa dozviete pri stretnutí s niektorou z tisícok miestnych akčných skupín z Európskej únie pod záštitou ENRD a na podujatiach organizovaných miestnymi akčnými skupinami z EÚ.

Documents

29 JANUÁR 2019
A guide to getting the LEADER approach up and running in the Western Balkans, Turkey and beyond
English
(9.72 MB - PDF)
Stiahnuť