Skip to main content
Agriculture and rural development

ES pasirengimo narystei kaimo plėtros ir inovacijų iniciatyvos

Kaimo plėtros ir inovacijų tinklai

Europos kaimo plėtros tinklas yra visų Europos nacionalinių kaimo tinklų kontaktinis centras. Jis skatina dalytis idėjomis, geriausios patirties pavyzdžiais ir organizuoja tinklaveikos renginius, kad būtų toliau gerinama kaimo vietovių plėtra.

Europos žemės ūkio inovacijų partnerystės (EIP-AGRI) programa taip pat skatinamos inovacijos žemės ūkio ir kaimo plėtros srityse.

Pagal pasirengimo narystei paramos kaimo plėtrai priemonę (IPARD) skatinamas panašių nacionalinių kaimo plėtros tinklų kūrimas ir veikla šalyse kandidatėse. Ji remiama pagal techninės paramos priemonę. Apsilankykite savo nacionalinėje IPARD interneto svetainėje ir sužinokite, kaip prisijungti prie tinklo veiklos savo šalyje.

Balkanų kaimo plėtros tinklai Vakarų Balkanuose remiami pagal du pasirengimo narystei paramos priemonės projektus: „ALTER – aktyvios vietos teritorijos kaimo vietovių ekonominei plėtrai“ ir „NAGE – tinklaveika ir ekologiškos ekonomikos propagavimas“. Tinklo kūrimas Turkijoje taip pat buvo remiamas per IPARD.

Plėtokite savo vietos iniciatyvą LEADER

Ar niekada nekilo mintis parengti vietos plėtros iniciatyvą savo kaimo vietovėje? Galite laikytis nustatytos iniciatyvos LEADER metodikos, kurią ES parengė ir taikė nuo 1995 m. Ši metodika jau taikoma įgyvendinant projektus Vakarų Balkanuose ir Turkijoje.

Tikslas – suburti valdžios institucijas, kaimo įmones, ūkininkus, vietos organizacijas ir asmenis iš įvairių sektorių ir sudaryti vietos veiklos grupę (VVG). Nariai įvairiai prisideda ir turi skirtingų interesų. Šios grupės nustato savo vietos stipriąsias ir silpnąsias puses ir bendrus vietos plėtros strategijų prioritetus. Parengusios savo strategiją vietos veiklos grupės gali ją įgyvendinti.

IPARD programomis galima remti iniciatyvas LEADER pagal atitinkamai 5 ir 9 priemones „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas – LEADER metodas“ ir „Techninė parama“.

Daugiau apie metodiką ir sėkmingas vystymosi iniciatyvas sužinosite susitikę su tūkstančiais Europos Sąjungos vietos veiklos grupių pagal EKPT ir ES vietos veiklos grupių organizuojamuose renginiuose.

Documents

29 SAUSIS 2019
A guide to getting the LEADER approach up and running in the Western Balkans, Turkey and beyond
English
(9.72 MB - PDF)
Parsisiųsdinti