Skip to main content
Agriculture and rural development

Inicjatywy w zakresie rozwoju obszarów wiejskich i innowacji przed przystąpieniem do UE

Sieci rozwoju obszarów wiejskich i innowacji

Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) jest punktem kontaktowym dla wszystkich europejskich krajowych sieci obszarów wiejskich. Promuje ona wymianę informacji, najlepszych praktyk oraz organizuje wydarzenia służące nawiązywaniu kontaktów w celu usprawniania rozwoju obszarów wiejskich.

Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz rolnictwa (EIP-AGRI) również promuje innowacje w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.

Instrument Pomocy Przedakcesyjnej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich (IPARD) wspiera tworzenie i działalność sieci krajowych w dziedzinie rozwoju obszarów wiejskich w krajach kandydujących. Wsparcie przyznawane jest w ramach „pomocy technicznej”. Na krajowej stronie internetowej programu IPARD można znaleźć informacje o tym, jak dołączyć do sieci w danym kraju.

Bałkańskie sieci rozwoju obszarów wiejskich na Bałkanach Zachodnich otrzymują wsparcie w ramach dwóch projektów dotyczących pomocy przedakcesyjnej: „ALTER – active local territories for economic development of rural areas” i „NAGE - networking and advocacy for green economy”. Powstanie sieci w Turcji również uzyskało wsparcie w ramach programu IPARD.

Opracuj lokalną inicjatywę LEADER

Masz pomysł na lokalną inicjatywę rozwojową na terenach wiejskich? Możesz skorzystać z metody LEADER, sprawdzonej i opracowywanej w UE już od 1995 r. Korzysta się z niej już w projektach na Bałkanach Zachodnich i w Turcji.

Celem jest połączenie sił władz publicznych, przedsiębiorstw wiejskich, rolników, lokalnych organizacji i prywatnych osób z różnych sektorów i utworzenie lokalnej grupy działania. Członkowie grupy uczestniczą w jej pracach w różny sposób i mają różne interesy. Znają oni miejscowe atuty i słabe punkty i mogą wspólnie określać priorytety w strategiach rozwoju lokalnego. Po opracowaniu strategii grupy mogą zająć się również jej wdrożeniem.

Inicjatywy LEADER mogą uzyskać wsparcie z programów IPARD w ramach działań nr 5 i 9, czyli: „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju – podejście LEADER” i „Pomoc techniczna”.

Dowiedz się więcej na temat metody i udanych inicjatyw rozwoju lokalnego – poznaj tysiące lokalnych grup działania z całej Unii Europejskiej w ramach sieci ENRD i podczas spotkań organizowanych przez lokalne grupy działania z UE.

Documents

29 STYCZEŃ 2019
A guide to getting the LEADER approach up and running in the Western Balkans, Turkey and beyond
English
(9.72 MB - PDF)
Pobierz