Skip to main content
Agriculture and rural development

Iniciatīvas ES pirmspievienošanās lauku attīstībai un inovācijai

Lauku attīstības un inovācijas tīkli

Eiropas Lauku attīstības tīkls (ENRD) ir visu Eiropas valstu lauku tīklu kontaktpunkts. Tas veicina ideju un paraugprakses apmaiņu un organizē tīklu veidošanas pasākumus, kuru nolūks ir sekmēt lauku apvidu attīstības uzlabošanu.

Inovāciju lauksaimniecībā un lauku attīstībā veicina arī Eiropas inovācijas partnerība lauksaimniecībā (EIP-AGRI).

Pirmspievienošanās palīdzības instruments lauku attīstībai (IPARD) veicina līdzīgu lauku attīstības valsts tīklu izveidi un darbību kandidātvalstīs. To atbalsta ar pasākumu “tehniskā palīdzība”. Pārbaudiet savas valsts IPARD tīmekļvietni, lai uzzinātu, kā varat pievienoties tīkla darbībai šajā valstī.

Balkānu lauku attīstības tīkli Rietumbalkānos tiek atbalstīti ar diviem Pirmspievienošanās palīdzības instrumenta projektiem: “ALTER — aktīvas vietējās teritorijas lauku apvidu ekonomiskajai attīstībai” un “NAGE — tīklu veidošana un atbalsts zaļajai ekonomikai”. Ar IPARD starpniecību ir atbalstīta arī tīkla izveide Turcijā.

Izstrādājiet vietējo LEADER iniciatīvu

Vai esat domājuši par vietējās attīstības iniciatīvas izstrādi savā lauku apvidū? Varat izmantot labi zināmo LEADER metodiku, kuru Eiropas Savienībā izmanto un pilnveido kopš 1995. gada. Šī metodika jau tiek izmantota projektos Rietumbalkānos un Turcijā.

Mērķis ir apvienot valsts sektora iestādes, lauku uzņēmumus, lauksaimniekus, vietējās organizācijas un indivīdus no dažādām nozarēm, lai izveidotu vietējo rīcības grupu. Tās locekļi sniedz ieguldījumu dažādos veidos, un viņiem ir atšķirīgas intereses. Viņi izsver savas vietējās stiprās un vājās puses un nosaka kopīgas prioritātes vietējās attīstības stratēģijās. Kad vietējās rīcības grupas savu stratēģiju ir izstrādājušas, tās to var īstenot.

IPARD programmas var atbalstīt LEADER iniciatīvas saskaņā ar 5. un 9. pasākumu, proti, “Vietējās attīstības stratēģiju īstenošana — LEADER pieeja” un “tehniskā palīdzība”.

Vairāk par šo metodiku un veiksmīgām attīstības iniciatīvām uzziniet Eiropas Lauku attīstības tīkla vietnē, kā arī ES vietējo rīcības grupu organizētajos pasākumos tiekoties ar kādu no neskaitāmajām vietējās rīcības grupām.

Documents

29 JANVĀRIS 2019
A guide to getting the LEADER approach up and running in the Western Balkans, Turkey and beyond
English
(9.72 MB - PDF)
Lejupielādēt