Skip to main content
Agriculture and rural development

IPARD III - gennemførelse og bredere initiativer

Interessenter, der er involveret i gennemførelsen af IPARD III-programmerne for 2021-2027

Overvågningsudvalg

Hvert land, der modtager IPARD-støtte, skal nedsætte et IPARD III-overvågningsudvalg.

Overvågningsudvalget skal sammensættes ligeligt af repræsentanter for relevante nationale myndigheder og organer og andre interessenter, herunder økonomiske, sociale og miljømæssige partnere og civilsamfundet.

IPARD III-overvågningsudvalgets vigtigste opgaver er:

 • at kontrollere effektiviteten, kvaliteten, koordineringen og overholdelsen af programmets gennemførelse
 • at undersøge, hvilke fremskridt der er gjort med hensyn til at nå programmets mål.

Netværk til udvikling af landdistrikterne

EU's netværk for den fælles landbrugspolitik

EU's netværk for den fælles landbrugspolitik er et forum, hvor nationale netværk for den fælles landbrugspolitik, organisationer, forvaltninger, forskere, iværksættere og fagfolk med interesse i landbrug, skovbrug og landdistrikter kan udveksle viden og information (f.eks. via peer-to-peer-læring, udveksling af idéer, viden og bedste praksis). Netværket støtter:

 • udformning og gennemførelse af strategiske planer
 • udveksling af innovation og viden, herunder som led i det europæiske innovationspartnerskab på landbrugsområdet (EIP-AGRI)
 • kompetenceudvikling
 • styrkelse af de landbrugsfaglige viden- og innovationssystemer (AKIS) og
 • evaluering og overvågning af den fælles landbrugspolitik.

Via foranstaltningen "teknisk bistand" tilskynder IPARD til tilsvarende aktiviteter i kandidatlandene som i nationale netværk for udvikling af landdistrikter i kandidatlandene.

Landdistriktsnetværk for lokale LEADER-initiativer

Netværkene for udvikling af landdistrikterne spiller en væsentlig rolle med hensyn til at fremme og gennemføre LEADER-initiativer, der støttes af IPARD. Hovedformålet med LEADER — et integreret værktøj til territorial udvikling — er at samle en bred vifte af tværsektorielle private og offentlige interessenter med henblik på at danne lokale aktionsgrupper. Grupperne udarbejder deres lokale udviklingsstrategier for at fremme udviklingen i lokalsamfundet, øge den sociale kapital og bidrage til økonomiske, sociale, kulturelle og miljømæssige fremskridt i de lokale landdistrikter.

Listen over lokale aktionsgrupper i EU omfatter kontakter og eksempler på vellykkede LEADER-udviklingsinitiativer i EU.

Sådan bidrager IPARD til den europæiske grønne pagt

Modtagerlandene skal sikre den grønne og den digitale omstilling af landbrugssektoren for at reducere dens negative miljø- og klimapåvirkning mest muligt og sikre, at borgerne og eksportmarkederne har adgang til sunde fødevarer til økonomisk overkommelige priser. IPA-programmerne for udvikling af landdistrikterne (IPARD) er vigtige for at hjælpe modtagerlandene med at nå disse mål.

I den retlige ramme for IPA III nævnes bæredygtighed som et af de centrale principper. Det afspejles også i målene for IPA-støtten til udvikling af landdistrikterne, som omfatter:

 • behovet for at gøre landbrugsproduktionen mere bæredygtig og samtidig tilgodese samfundets efterspørgsel efter sikre, nærende og bæredygtige fødevarer
 • at bidrage til bekæmpelse af og tilpasning til klimaændringer, fremme bæredygtig forvaltning af naturressourcer og medvirke til beskyttelsen af miljøet.

IPARD III-rammen tæller en række foranstaltninger, der kan bidrage til at opfylde disse og de overordnede målsætninger og mål, der er fastsat i den grønne pagt og den grønne dagsorden for Vestbalkan.

To af IPARD III-foranstaltningerne vedrører udelukkende miljøbeskyttelse og klimaændringer:

 • foranstaltningen om landbrug, miljø, klima og økologisk landbrug
 • foranstaltningen om etablering og beskyttelse af skove.

Modtagerne forpligter sig desuden til at træffe foranstaltninger, der går videre end de retlige forpligtelser og som sådan skaber merværdi for miljøet og klimaet.

Investeringstiltagene under IPARD III kan i høj grad være med til at fremme den grønne omstilling. Der kan bl.a. ydes støtte til fysiske investeringer, som:

 • opfylder EU's normer (for miljø, dyrevelfærd og fødevaresikkerhed)
 • forbedrer landbrugsbedriftens resultater
 • tilvejebringer infrastruktur til bedre affaldshåndtering og udvikling af landdistrikterne
 • investerer i vedvarende energi og den cirkulære økonomi.

Den grønne pagt og den supplerende grønne dagsorden for Vestbalkan viser tydeligt, at langsigtet bæredygtighed og konkurrenceevne i landbrugssektoren afhænger af, at sektoren tager passende hensyn til miljø- og klimaaspekter såsom jordkompaktering, erosion, indhold af organiske stoffer, udsivning af næringsstoffer, anvendelse af kemiske produkter og landbrugets indvirkning på biodiversiteten og landskabet.

IPARD i praksis

Eksempler på EU-finansierede projekter

EU IPARD-støtte til Vestbalkan og Tyrkiet inden for landbrug og udvikling af landdistrikter.

 

Arrangementer

 • Konferencer og topmøder

EU Agri-Food Days

 • tirsdag 5. december 2023, 09:30 - fredag 8. december 2023, 15:30 (CET)