Направо към основното съдържание
Agriculture and rural development

ЕПС Изток

Търговия със селскостопански продукти между ЕС и държавите от източния регион в рамките на европейската политика за съседство.

Търговия със селскостопански продукти с източните държави по ЕПС

Европейската политика за съседство (ЕПС) урежда отношенията на ЕС с 16 от неговите най-близки източни и южни съседи.

Държавите по ЕПС са групирани в източни и южни региони. На изток са Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Молдова и Украйна. Русия участва в дейности за трансгранично сътрудничество в рамките на ЕПС, но не е част от самата ЕПС.

Като цяло ЕС е нетен износител за тези държави (с изключение на Украйна и Молдова) и изнася разнообразна гама от продукти (храни за домашни любимци, спиртни напитки, сирене, маслодайни култури, захар и др.). ЕС внася предимно зърнени култури, растителни масла (Украйна, Молдова), плодове (Молдова, Грузия, Азербайджан) и спиртни напитки (Армения).

Споразумения с източните страни по ЕПС

С източните страни по ЕПС са сключени споразумения за асоцииране или споразумения за партньорство и сътрудничество.

Споразумения за асоцииране

С Грузия, Молдова и Украйна са сключени споразумения за асоцииране. Споразуменията за асоцииране съдържат търговско измерение и също така осигуряват рамка за улесняване на по-нататъшното сближаване на стандартите в тези държави със стандартите на ЕС, по-специално в случая на Украйна — с няколко законодателни акта в областта на общата селскостопанска политика (ОСП) и санитарните и фитосанитарните мерки.

Споразуменията за асоцииране с Грузия, Молдова и Украйна, включително за задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия, бяха подписани на 27 юни 2014 г. и вече са в сила. Трите споразумения осигуряват високо равнище на закрила на географските означения — всички географските означения в ЕС са защитени в тези страни.

Споразумения за партньорство и сътрудничество

С Армения и Азербайджан са сключени споразумения за партньорство и сътрудничество. ЕС не е ратифицирал споразумението за партньорство и сътрудничество, сключено с Беларус през 1995 г., поради липсата на ангажимент от страна на Беларус по отношение на демокрацията, политическите и гражданските права.

Държави

Армения

Двустранните отношения се уреждат от споразумението за всеобхватно и засилено партньорство, което се прилага временно от юни 2018 г. Споразумението не е преференциално (т.е. няма тарифни отстъпки), но всяка от страните признава и защитава всички географски означения, защитени на територията на другата страна.

ЕС подписа споразумение за всеобхватно и засилено партньорство с Армения на 24 ноември 2017 г. без измерение, свързано с достъпа до пазара. Споразумението обаче предвижда взаимна закрила на географските означения и постепенно прекратяване на използването на означенията „коняк“ и „шампанско“ от страна на Армения.

Европейският съюз е нетен износител на селскостопански продукти и храни за Армения. Основните продукти, изнасяни от ЕС, са храни за домашни любимци, сладкарски изделия и живи растения. Повече от половината от вноса от Армения се състои от спиртни напитки (бренди), следвани от вино, пури и цигари.

Информация по темата

Споразумение за партньорство и сътрудничество

Търговия между ЕС и Армения

24 MАЙ 2023 Г.
Agri-food trade statistical factsheet – Armenia
English
(391.06 KB - PDF)
Изтегляне

Азербайджан

Търговските отношения между ЕС и Азербайджан се основават на споразумение за партньорство и сътрудничество, което е в сила от 1999 г. През 2017 г. ЕС и Азербайджан започнаха преговори по ново всеобхватно споразумение, които са в напреднал етап. Споразумението ще съдържа глава относно географските означения, осигуряваща взаимното признаване и закрила на географските означения на двете страни.

През 2017 г. ЕС започна преговори с Азербайджан за преразглеждане на споразумението за партньорство и сътрудничество (настоящото споразумение е от 1999 г.), което няма да включва измерение, свързано с достъпа до пазара, но ще има глава за географските означения.

ЕС е нетен износител на селскостопански продукти и храни за Азербайджан. Азербайджан изнася почти изключително ядки (над 90 %), а ЕС — основно хранителни продукти, сирене и спиртни напитки.

Информация по темата

Споразумение за партньорство и сътрудничество

Търговия между ЕС и Азербайджан

24 MАЙ 2023 Г.
Agri-food trade statistical factsheet – Azerbaijan
English
(446.6 KB - PDF)
Изтегляне

Беларус

Двустранните търговски и икономически отношения не се уреждат от скорошно споразумение, а от споразумението за търговия и сътрудничество, сключено между Европейската общност и Съветския съюз през 1989 г. и впоследствие одобрено от Беларус. Два пъти в годината се провежда среща в рамките на Групата за координация между ЕС и Беларус, както и диалог по търговски въпроси.

Европейският съюз е нетен износител на селскостопански продукти и храни за Беларус. Основните продукти, изнасяни от ЕС, са плодове и зеленчуци, живи растения и храни за домашни любимци. Селскостопанските продукти и храни, които ЕС внася от Беларус, включват предимно растителни масла, зеленчуци (гъби) и плодове (ягодоплодни култури).

Информация по темата

Търговия между ЕС и Беларус

24 MАЙ 2023 Г.
Agri-food trade statistical factsheet – Belarus
English
(371.59 KB - PDF)
Изтегляне

Грузия

Двустранните отношения между ЕС и Грузия в областта на селскостопанските продукти се уреждат от споразумение за асоцииране, включително за задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия, подписано на 27 юни 2014 г. и изцяло в сила от 1 юли 2016 г. То предвижда напълно либерализиран достъп до пазара за селскостопанските продукти и храни от ЕС за Грузия и за износа на Грузия за ЕС, с изключение на чесън.

Европейският съюз е нетен износител на селскостопански продукти и храни за Грузия. Сред основните продукти, изнасяни от ЕС, са спиртни напитки, захар и хранителни продукти. Селскостопанските продукти и храни, които ЕС внася от Грузия, включват предимно спиртни напитки, лешници и вино.

Съгласно споразумението за асоцииране всяка от страните признава и защитава всички географски означения, защитени на територията на другата страна.

Информация по темата

Споразумение за асоцииране

Търговия между ЕС и Грузия

25 MАЙ 2023 Г.
Agri-food trade statistical factsheet – Georgia
English
(380.61 KB - PDF)
Изтегляне

Молдова

Двустранните отношения между ЕС и Молдова се уреждат от споразумение за асоцииране, включително за задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия, подписано на 27 юни 2014 г. и изцяло в сила от 1 юли 2016 г. Молдова либерализира достъпа до пазара си при влизането в сила на споразумението, като някои мита ще бъдат премахнати в рамките на преходни периоди. За най-чувствителните продукти (свинско месо, птиче месо, млечни продукти, преработени месни продукти, захар и подсладители) са предоставени определени тарифни квоти. От друга страна, ЕС предостави достъп до пазара си за изнасяните от Молдова селскостопански продукти от датата на влизане в сила на споразумението, с изключение на 6 продукта, за които се прилагат тарифни квоти, освободени от входната цена (както адвалорните, така и специфичните компоненти): чесън, домати, прясно трапезно грозде, пресни ябълки, пресни сливи и гроздов сок. Другите плодове и зеленчуци, за които се прилагат входни цени, са освободени от адвалорния компонент.

Молдова е нетен износител на селскостопански продукти и храни за ЕС, като основните категории са маслодайни култури, зърнени култури и растителни масла. Основните продукти, изнасяни от ЕС, са маслодайни култури, храни за домашни любимци, спиртни напитки и свинско месо.

Съгласно споразумението за асоцииране всяка от страните признава и защитава всички географски означения, защитени на територията на другата страна.

Информация по темата

Споразумение за асоцииране

Търговия между ЕС и Молдова

25 MАЙ 2023 Г.
Agri-food trade statistical factsheet – Moldova
English
(375.79 KB - PDF)
Изтегляне

Украйна

Двустранната търговия със селскостопански продукти между ЕС и Украйна се урежда от споразумението за асоцииране, което влезе в сила на 1 септември 2017 г. (неговите разпоредби относно политиката и сътрудничеството се прилагат временно от ноември 2014 г.). Споразумението за асоцииране включва задълбочено и всеобхватно споразумение за свободна търговия, подписано на 27 юни 2014 г. и изцяло в сила от 1 юли 2016 г. Споразумението за асоцииране с Украйна отива по-далеч от други класически споразумения за свободна търговия, тъй като има за цел както отваряне на пазарите, така и решаване на въпроси, свързани с конкурентоспособността, и в него са изброени стъпките, необходими за постигане на стандартите на ЕС и за получаване на възможност за търговия на пазарите на ЕС. Задълбоченото и всеобхватно споразумение за свободна търговия е широкообхватно споразумение, по силата на което Украйна се ангажира да приведе законодателството си в съответствие с достиженията на правото на ЕС във всички глави, включително в областта на санитарните и фитосанитарните стандарти и хуманното отношение към животните.

Украйна е четвъртият най-голям вносител на селскостопански продукти и храни в ЕС и 15-ият експортен пазар (2019 г.). ЕС изнася за Украйна предимно пури и цигари, маслодайни култури и храни за домашни любимци. Основните групи вносни продукти от Украйна са зърнени култури (основно царевица), растителни масла и маслодайни култури. Украйна е най-големият вносител на царевица в ЕС.

Информация по темата

Търговия между ЕС и Украйна

Споразумение за асоцииране

26 MАЙ 2023 Г.
Agri-food trade statistical factsheet – Ukraine
English
(468.7 KB - PDF)
Изтегляне

Русия

Отношенията между ЕС и Русия се уреждат от споразумението за партньорство и сътрудничество от 1994 г., влязло в сила през 1997 г. Преговорите за подновяване на споразумението (т.нар. „ново споразумение“), започнали през 2009 г., понастоящем са в застой по политически причини.

На 7 август 2014 г. Русия въведе политическа забрана за внос на редица селскостопански продукти от ЕС като ответна мярка на санкциите, наложени от ЕС след анексирането на Крим. Забраната продължава да се прилага. Въпреки това Русия е седмият най-голям пазар за селскостопански продукти и храни от ЕС (2019 г.) — основно вино и спиртни напитки, сладкарски изделия и храни за домашни любимци. ЕС внася предимно кюспета, маслодайни култури и растителни масла.

Информация по темата

Търговия между ЕС и Русия

25 MАЙ 2023 Г.
Agri-food trade statistical factsheet – Russia
English
(500.36 KB - PDF)
Изтегляне

Прояви